جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - کنوانسیون تاسیس کمیسیون بین المللی پرورش کرم ابریشم
مورخ اول ژوییه 1975 (10 تیر 1336) مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده را تصویب
و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353، در جلسه روز یکشنبه پانزدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
کنوانسیون درباره تاسیس کمیسیون بین المللی پرورش کرم ابریشم
با آگاهی به اهمیت تولید و پرورش کرم ابریشم در زمینه های اقتصادی و علمی
- دول عضو کنوانسیون حاضر موافقت می نمایند که "کمیسیون دایمی کنگره های
پرورش کرم ابریشم " به یک سازمان بین المللی به نام "کمیسیون بین المللی
ابریشم " که اساسنامه آن کنوانسیون حاضر می باشد - تغییر نام یابد.
فصل اول - موضوع
ماده 1 - هدف کمیسیون بین المللی ابریشم تشویق و فراهم آوردن توسعه و
بهبودی کلیه فعالیتهای اقتصادی و فنی و علمی مربوط به پرورش کرم ابریشم
به طور کلی می باشد. (از آن جمله کاشت نهال و بذر و ایجاد توتستان پرورش
کرم - نخ ریسی و تهیه ابریشم خام ).
ماده 2 - برای نیل به هدفهای فوق کمیسیون بین المللی پرورش کرم ابریشم به
فعالیت های ذیل مبادرت می نماید:
الف - مبادله اطلاعات بین دول عضو.
ب - انتشار تشریفات ادواری و گزارشهای مربوط و اجتماعات و هر گونه نشریات
تخصصی دیگر.
ج - انتشار اطلاعات عمومی با تشکیل یک مرکز تدارکات پرورش کرم ابریشم .
د - ترتیب برگزاری دیدارهای بین المللی درباره علم پرورش کرم ابریشم .
ه - دنبال کردن تحقیقات و بررسی ها.
و - توسعه و هماهنگی کارهایی که از کرم ابریشم و یا هر نوع حشره شبیه آن
یک نوع "بیولوژیکی " به وجود می آورد.
ز - همکاری با کلیه سازمانهایی که هدف و وظایف آنها شبیه و هماهنگ
کمیسیون بین المللی کرم ابریشم می باشد.
فصل دوم - مقر سازمان
ماده 3 - مقر کمیسیون بین المللی کرم ابریشم در شهر آلس واقع در فرانسه
می باشد و هر نوع تغییر احتمالی محل کمیسیون باید به درخواست کمیته اجرایی
و یا تصمیم کنفرانس انجام گیرد.
فصل سوم - اعضا
ماده 4 - دولی می تواند به عضویت کمیسیون در آیند که کنوانسیون حاضر را
تصویب یا به آن ملحق شده اند. هر یک از نمایندگان دول عضو دارای عنوان
نماینده خواهند بود. هر دولت عضو یک رییس هیات نمایندگی انتخاب می نماید.
فصل چهارم - سازمانها
ماده 5 - سازمانهای متشکله کمیسیون عبارتند از کنفرانس و کمیته اجرایی و
دبیرخانه .
کنفرانس
ماده 6 - کنفرانس متشکل است از نمایندگان ملی که توسط دول عضو تا حداکثر
5 نفر تعیین می گردند.
(از پنج عضو انتخاب شده لااقل می بایستی یکی از آنها نماینده شرکتهای
تعاونی پرورش کرم ابریشم باشد).
ماده 7 - کنفرانس کلیه مسائل موضوع ماده اول کنوانسیون حاضر و گزارشات
تسلیمی از طرف کمیته اجرایی را مطالعه و بررسی و تصمیمات آنها را تصویب
می نماید.
ماده 8 - کنفرانس حداقل هر سه سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و مقررات کار
و رییس و محل تشکیل کنفرانس بعدی را مشخص می نماید.
ماده 9 - اعضا انجمنهای ملی دول غیر عضو که فعالیتهای آنها مربوط به
کمیسیون می باشد می توانند بنا به پیشنهاد دبیر کل و موافقت کمیته اجرایی
به عنوان ناظر در امور کنفرانس به عنوان یک انجمن برای هر دولت شرکت
نمایند.
ماده 10 - اخذ آرا در کنفرانس با اکثریت آرا نمایندگان ملی حاضر انجام و
هر نماینده دارای یک رای می باشد.
کمیته اجرایی
ماده 11 - کمیته اجرایی از روسای نمایندگی هر یک از دول عضو تشکیل
می گردد.
ماده 12 - کمیته اجرایی تحقق هدفهای موضوع ماده اول را با هماهنگی با
تصمیمات کنفرانس به عهده دارد.
ماده 13 - کمیته اجرایی هر سال یک بار تشکیل می گردد و بودجه تقدیمی توسط
دبیر کل را تصویب و نظر خود را در مورد طرح دستور کار تنظیمی کنفرانس
اعلام می نماید.
ماده 14 - موقعی که تعداد اعضا از یازده نفر تجاوز نماید کمیته اجرایی
می تواند قسمتی از اختیارات خود را به دفتری که دارای یک چهارم تعداد آن
می باشد تفویض نماید.
ماده 15 - انتخاب اعضا این دفتر و دوره ماموریت آنها بستگی به تصویب
کنفرانس دارد، رای گیری در کمیته اجرایی با اکثریت مطلق آرا دول عضو انجام
می شود. اخذ به وسیله مکاتبه نیز قابل قبول است .
دبیر کل
ماده 16 - دبیر کل بنا به پیشنهاد کمیته اجرایی در کنفرانس انتخاب
می گردد.
ماده 17 - دبیر کل زیر کمیته نظر اجرایی قطعنامه های کنفرانس را کنترل و
تضمین می نماید.
ماده 18 - دبیر کل بودجه را تنظیم و آن را برای قبول به کمیته اجرایی
تقدیم می دارد. دبیر کل در این مورد گزارشی نیز به کنفرانس که تنها مرجع
تصویب نهایی بودجه است تقدیم می نماید.
ماده 19 - دبیر کل مسئول برگزاری جلسات کنفرانس و کمیته اجرایی می باشد.
ماده 20 - دبیر کل در فاصله بین جلسات کمیته اجرایی می تواند نظر اعضا را
به وسیله مشاوره کتبی با فرد فرد آنها جویا شود.
ماده 21 - دبیر کل می تواند هر گونه اقدام لازم برای مشارکت در حسن اجرای
امور و بهبودی وضع کمیسیون را تحت کنترل کمیته اجرایی که می تواند هر
وظیفه یا ماموریتی را که ضروری تشخیص می دهد به او محول نماید - انجام
دهد.
فصل پنجم - مقررات مالی
ماده 22 - درآمد کمیسیون پرورش کرم ابریشم از کمک مالی دول عضو و نیز
مساعدت های اتحادیه های ملی پرورش کرم ابریشم تامین می گردد.
مساعدت های مالی بدین طریق انجام می گیرد:
الف - کمک های علمی که بستگی به جمعیت دارد.
ب - کمکهای اقتصادی و فنی که به تولیدات پیله و محصول آن بستگی پیدا
می کند.
اتحادیه های پرورش کرم ابریشم نیمی از احتیاجات مالی کمیسیون را تامین
می نمایند.
ماده 23 - کمیسیون می تواند هدایا و کمکهای مختلف در چهار چوب اهداف خود
دریافت نماید.
دبیر کل نحوه استفاده این کمکها و هدایا را به کمیته اجرایی اعلام خواهد
نمود.
فصل ششم - شرایط کلی
ماده 24 - کنوانسیون حاضر از اول ژوئیه الی 31 دسامبر 1957 در وزارت امور
خارجه جمهوری فرانسه برای امضا مفتوح می باشد.
این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید.
اسناد تصویب نزد حکومت جمهوری فرانسه نگهداری خواهد شد و حکومت مذکور
تاریخ دریافت اسناد تصویب را به اطلاع دولت های امضاکننده خواهد رسانید.
ماده 25 - دولی که تا انقضای مدت مذکور کنوانسیون را امضا ننموده اند
می توانند بعدا به کنوانسیون ملحق شوند.
اسناد الحاق نزد حکومت جمهوری فرانسه نگهداری و حکومت مذکور تاریخ دریافت
این اسناد را به اطلاع دول عضو خواهد رسانید.
ماده 26 - کنوانسیون حاضر 30 روز بعد از تسلیم چهارمین سند تصویب
لازم الاجرا خواهد شد.
دولت فرانسه تاریخ لازم اجرا شدن کنوانسیون را به دول عضو ابلاغ خواهد نمود.
ماده 27 - هر دولت عضو می تواند اصلاحاتی را به کنوانسیون حاضر پیشنهاد
نماید.
هر گونه پیشنهاد اصلاحی فقط یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون می تواند
ارائه داده شود.
پیشنهاد اصلاحی باید از طرف حکومت فرانسه برای بررسی به کمیته اجرایی
کمیسیون تسلیم گردد. کمیته مذکور بعد از بررسی نهایی پیشنهاد را به
کنفرانس ارائه و متعاقبا نظر کنفرانس را به حکومت فرانسه اعلام خواهد
نمود.
هر پیشنهاد اصلاحی که قابل قبول اعلام شود از طرف حکومت فرانسه برای پذیرش
یا رد اختیار دول عضو قرار خواهد گرفت .
دول عضو پذیرش خود را کتبا به دولت فرانسه و کمیسیون تسلیم خواهند نمود.
چنانچه اصلاحیه مورد قبول اکثریت دول واقع گردد در کنوانسیون منظور خواهد
شد.
اسناد قبولی اصلاحیه نزد حکومت فرانسه نگهداری خواهد شد و حکومت مزبور
مراتب را به دول عضو و همچنین کمیسیون اعلام خواهد نمود.
پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه کلیه دولی که می خواهند به کنوانسیون حاضر ملحق
یا آن را تصویب نمایند باید این اصلاحیه را نیز مورد قبول قرار دهند.
ماده 28 - هر دولت عضو می تواند هر موقع که به خواه با تسلیم اخطاریه ای به
حکومت فرانسه کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
حکومت فرانسه بلافاصله این موضوع را به اطلاع دول عضو و همچنین کمیسیون
خواهد رسانید.
ماده 29 - کنوانسیون حاضر در یک نسخه اصلی به زبان فرانسه تنظیم و در
آرشیو حکومت جمهوری فرانسه ضبط خواهد گردید و دولت مزبور رونوشتهای اصل
آن را برای حکومت های امضاکننده ارسال خواهد نمود.
دولت فرانسه نسخ گواهی شده را جهت دولتهای امضاکننده ارسال خواهد نمود.
ماده 30 - هر دولتی می تواند در موقع تصویب یا هر موقع دیگر ضمن ارسال
یادداشتی به حکومت جمهوری فرانسه یادآور شود که کنوانسیون مذکور شامل
تمامی یا جمعی از سرزمینهایی که آن دولت روابط خارجی آنها را به عهده
دارد می باشد.
ماده 31 - زبان رسمی کمیسیون بین المللی کرم ابریشم زبان فرانسه می باشد.
معهذا کنفرانس می تواند استعمال یک یا چند زبان دیگر را برای کارها و
تبادل نظرها در نظر گیرد.
ماده 32 - کمیسیون می تواند جهت تصمیم کنفرانس در صورتی که نمایندگان در
موقع اخذ رای دارای اختیار لازمه باشند فسخ گردد.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی دو ماده منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تاسیس کمیسیون بین المللی پرورش کرم ابریشم
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :