جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 13/4/1347 و اصلاحیه آن
مصوب 30/3/1351 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - قسمت اول ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود.
از تاریخ تصویب این قانون در هر سال فهرست فارغ التحصیلان و میزان احتیاجات
دولت به خدمت زنان در هر یک از امور مذکور در ماده دوم از طرف دولت اعلام
می شود و کلیه فارغ التحصیلان همان سال که سنشان برای دارندگان گواهی پایان
تحصیلات متوسطه یا معادل آن بین 18 تا 25 سال باشد و برای دارندگان مدارک
تحصیلی بالاتر از تحصیلات کامل متوسطه از 30 سال و برای دارندگان درجه
دکتری از 32 سال متجاوز نباشد برای انجام خدمات مذکور احضار می شوند.
زنانی که بعد از سن 25 سالگی به اخذ گواهینامه پایانی تحصیلات متوسطه و یا
پس از 30 سالگی به مدارج بالاتر و یا پس از 32 سالگی به اخذ درجه دکتری
نایل می شوند از انجام این خدمات معاف خواهند بود.
2 - در ماده 3 و سایر مواد عبارت (دعوت می شوند) به عبارت (احضار
می شوند) اصلاح می شود.
3 - در تبصره 3 ماده 3 کلمه (دیپلم ) به عبارت (گواهینامه پایان
تحصیلات متوسطه ) اصلاح می شود.
4 - تبصره 5 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 5 - پس از طی دوره دکتری فارغ التحصیلان دانشگاهها به استثنای
فارغ التحصیلان رتبه یکم و ممتاز در هر رشته در صورتی می توانند دوره تخصصی
طی نمایند که برگ خاتمه خدمت یا معافیت دائم از خدمات اجتماعی زنان در
دست داشته باشند.
5 - تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 6 قانون اضافه می شود.
تبصره 3 - به زنانی که دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند در زمان
آموزش فوق العاده ای که میزان آن با پیشنهاد سازمان مربوط و تصویب هیات
وزیران تعیین خواهد شد پرداخت می گردد به هر حال جمع دریافتی هر فرد
لیسانسیه و بالاتر در دوره آموزش به عنوان حقوق و مزایا نباید از حقوق و
مزایای درجه مربوط که بعد از خاتمه آموزش دریافت خواهد کرد بیشتر باشد.
6 - تبصره های زیر به ماده 10 اضافه می شود.
تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون اشتغال به کار در وزارتخانه ها و
موسسات دولتی و وابسته به دولت و در کارگاهها و کارخانه ها و موسسات خصوصی
برای فارغ التحصیلان لیسانسیه و بالاتر منوط به ارائه برگ خاتمه خدمت یا
معافیت قانونی از خدمات اجتماعی زنان خواهد بود.
تبصره 2 - تعیین سهمیه افراد مشمول لیسانسیه و بالاتر بر اساس رشته های
تحصیلی آنان به عهده کمیسیون عالی هماهنگی است که با شرکت معاونان
وزارتخانه ها و مسئولان موسسات دولتی مربوط در نخست وزیری تشکیل می شود این
کمیسیون وظیفه دارد سهمیه مورد نیاز هر وزارتخانه را از مشمولان لیسانسیه
و بالاتر تعیین و اعلام نماید.
7 - ماده زیر به عنوان ماده 17 به قانون اضافه می شود.
ماده 17 - احضار و اعزام مشمولان زن طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت
آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به عهده وزارت مذکور
خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 18
/9/1353، در جلسه روز یکشنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :