جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشورماده واحده -
الف - قسمت ب ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
بودجه سال 1353 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (000/827/635/082/2) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (000/827/635/082/2) ریال می باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (000/558/701/604/1) ریال و از حیثیت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (000/558/701/604/1) ریال به شرح زیر است :
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار(000/770 /720/580/1) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یک هزار وپانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد هفتاد هزار (000/770/720/580/1) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(000/788/980/23) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(000/788/980/23) ریال .
ب - بودجه سال 1354 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سی هزار (000/330/174/447/2) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سی هزار(000/330/174/447/2) ریال می باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار(000/484/729/790/1) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک هزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (000/484/729/790/1) ریال و به شرح زیر است :
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار(000/677/991/765/1) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر
یک هزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (000/677/991/765/1) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار(000/807/737/24) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و و هفت هزار (000/807/737/24) ریال . درآمدهای عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت 1 بند الف و قسمت 1 بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1353 و سال 1354 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و و سایر منابع تامین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون در سال 1353 و سال 1354 پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر موسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای 1353 و 1354 به صورت موسسات دولتی درآیند برای بقیه مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره های سال 1353
تبصره 1 - اجازه داده می شود وجوه پرداختی به سازمان مصرف کادر نیروهای مسلح" href="/tags/40346/تعاونی-مصرف-کادر-نیروهای-مسلح/" class="link">تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی موضوع بند ج و بند د تبصره 29 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 2 - به ژاندارمری کشور اجازه داده می شود تا مبلغ دویست و شصت و دو میلیون و یکصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج (455/192/262) ریال بابت پاداش آخر سال 1352 پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهدنشده همان سال ژاندارمری کشور به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 3 - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه های اضافی عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال 1348 اجازه داده می شود هزینه های سالهای 1352 و 1353 که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط به حساب قطعی منظور گردد.
تبصره های سال 1354
تبصره 4 - به دولت اجازه داده می شود مفاد تبصره 42 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور را تا آخر سال 1354 اجرا نماید و آثار مالی حاصل از اجرای آن را در بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سالهای بعد منعکس سازد.
تبصره 5 -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت نخست وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه هایی که از خدمات این سپاهیان استفاده می نمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مربوط و موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک با با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به این که در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره 6 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1354 پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال است .
تبصره 7 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (000/000/300/1) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1354 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 8 -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود اعتبار مربوط به هزینه های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس "قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه 1350" به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار می شود از بودجه مصوب سال 1354 وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند.
این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51112000 و 51113000 قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال 1350 به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان "اعانه " و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده می شود در اختیار جمعیت های مزبور بگذارد.
تبصره 9 - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف 52205000 قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت جنگ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید به مصرف برساند.
تبصره 10 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 511109000 و (5111010000) و 51111000 و 51113000 قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1352 و تبصره های 26 و 83 این قانون به عنوان کمک برای مصارف مقرر در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 11 - خریدهایی که از محل درآمدهای عمومی برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت می گیرد مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه 1352 خواهد بود.
تبصره 12 - مفاد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا پایان سال 1354 تمدید و مبلغ موضوع آن به چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال افزایش داده می شود.
تبصره 13 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری موسسات و بنگاه ها و واحدها و فعالیتهایی را که به موجب قانون مذکور جز تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار می گیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر نیرو تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه های مصوب سال 1354 دستگاه های مربوط کسر و به عنوان کمک به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد و در بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور منظور نماید.
تبصره 14 - مهلت مقرر در تبصره 40 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا پایان سال 1354 تمدید می شود.
تبصره 15 - مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1353 طرحهای خاص ناحیه ای و مانده اعتبارات منظور در ردیف 51132000 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان هزینه های طبقه بندی نشده عمرانی تا آخر شهریور ماه 1354 قابل مصرف است .
تبصره 16 -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود که به منظور تطبیق هر چه بیشتر برنامه های خاص ناحیه ای با نیازهای محلی ، تجدید نظر لازم را با استفاده از ترتیب مذکور در ماده واحده "قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور" مصوب 1/5/1353 با رعایت نکات زیر در جدول طرحهای خاص ناحیه ای مندرج در قسمت هشتم این قانون برای سال 1354 به عمل آورد و نتیجه را قبل از پایان سال 1353 به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی گزارش نماید:
1 - ضوابط مربوط به تسهیم اعتبارات میان شهر و روستا و همچنین امضای موافقتنامه به وسیله رییس انجمن استان موضوع تبصره های 2 و 3 و 6 ماده واحده مذکور الزام آور نخواهد بود.
2 - توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت .
3 - مدت بررسی و تصویب پیشنهادهای دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل توسط انجمنهای استان و شهرستان حداکثر 15 روز خواهد بود.
4 - نحوه نظارت مندرج در تبصره 8 ماده واحده مذکور بر اساس مفاد ماده 34 قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
5 - افزایش یا کاهش اعتبارات موضوع این تبصره بین برنامه های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون تا مبلغ شش میلیارد ریال دیگر با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی با رعایت مقررات و به ترتیب مقرر در این تبصره به مصرف برساند.
ج - دولت مکلف است آثار اعتباری ناشی از اجرای این تبصره را در بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور منعکس سازد.
تبصره های سالهای 1353 - 1354
تبصره 17 - شرکت سهامی بنگاه شیمیایی در شرکت سهامی پخش کود شیمیایی ادغام می شود و اعتبارات مربوط به شرکت مزبور پس از تصویب اساسنامه شرکت
سهامی پخش کود شیمیایی در اختیار شرکت اخیرالذکر قرار می گیرد.
تبصره 18 - طبقه بندی درآمدها در تفریغ بودجه سال 1353 و طبقه بندی هزینه ها از لحاظ دستگاه ها و ردیفها و برنامه ها در بودجه سال 1354 به ترتیبی است که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره 19 - نحوه عمل محاسباتی در مورد آن قسمت از وامهای خارجی مربوط
به طرحهای عمرانی برنامه های گذشته که پس از انقضا دوران برنامه چهارم قطعیت یافته یا خواهد یافت بر اساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم خواهد شد.
تبصره 20 - اجازه داده می شود وجوهی که از محل اعتبارات جاری برای انجام هزینه های مربوط به شرکت جوانان در اجرای برنامه های عمرانی ملی اختصاص یافته و خواهد یافت و همچنین اعتبار منظور در ردیف 1054 تحت عنوان "هماهنگی توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان " به ترتیبی که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات وزیران مقرر خواهد شد مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره 21 - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود اعتبار موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 کل کشور منظور در ردیف 51102000 قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط مصوب هیات وزیران از طریق مرکز توسعه صادرات ایران به مصرف مقرر در تبصره مذکور برساند.
تبصره 22 - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذیه دانش آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 23 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود:
الف - تا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (668/177/55) ریال مانده اعتبار موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1352 کل کشور را برای انجام بقیه کارهای ساختمانی مربوط تا پایان سال 1354 تعهد و پرداخت نماید.
ب - تا مبلغ سه میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون و هفتصد و دو هزار (000/702/791/3) ریال از محل مانده اعتبارات تعهدنشده بودجه جاری سال 1352 خود را برای هزینه های ضروری و دفاعی در مواد و برنامه های مربوط اختصاص داده و تا پایان سالب 1354 تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 24 -اجازه داده می شود مبلغ دو میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (554/177/2) ریال مانده اعتبار چایخانه خسروی در برنامه چهارم به مصرف تکمیل تاسیسات چایخانه مذکور برسد.
تبصره 25 - اعتبار موضوع ردیف 51126000 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و
بودجه سال 1353 کل کشور تا پایان سال 1354 با رعایت مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل تعهد و مصرف است .
تبصره 26 - اضافه حقوق مربوط به دو پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول
قانون استخدام کشوری موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و قانون "اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب بیست و چهارم تیر ماه 1353" در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری از محل اعتبار ردیف 51110000 قسمت پنجم این قانون نیز قابل پرداخت است .
تبصره 27 - تبصره 19 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود و تا آخر سال 1354 مجری خواهد بود:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار مربوط به آموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش آموزان موضوع ردیف 9998 و اعتبار مربوط به تربیت معلم ، سپاه دانش و توسعه برنامه های موضوع ردیف 9999 قسمت هفتم این قانون را در سالهای 1353 و 1354 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت به خرید مواد غذایی از اعتبار ردیف 9998 در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید.
توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره 28 - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 1066 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و فرمانداریهای کل " به میزانی که سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت کشور تعیین خواهد کرد بین استانداریها و فرمانداریهای کل توزیع گردد تا به ترتیبی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور شود و از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 29 - اعتبار ردیف 51102000 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "هزینه های خاص دستگاه های اجرایی " به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تفکیک می شود و با پیشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط به اعتبار دولت قابل مصرف است .
تبصره 30 - اعتبار سالهای 1353 و 1354 منظور در ردیف 1441 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "نگهداری مجموعه ورزش آریامهر" توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزینه تفکیک می گردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرایی مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 31 -
الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) مندرج در قسمت اول پیوست شماره 4 این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
تفکیک اعتبار طرحهایی که در این پیوست به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان "سایر طرحها" مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیفهای 51129000 و 51132000 قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه های اجرای تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه تغییر حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییر حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود با موافقت دستگاه های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاه های اجرایی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در
اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
تبصره 32 -
الف - به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات مصوب بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشورهای خارج سرمایه گذاری کند.
ب - تفکیک اعتبارات منظور برای اعطا وام به کشورهای خارجی و سرمایه گذاری در خارج بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان برنامه و بودجه با شورای اقتصاد است .
ج - در صورتی که اعتبارات مندرج در این قانون برای سرمایه گذاری و اعطا وام به کشورها و موسسات خارجی و کمک به سایر کشورها تکافو نکند وجوه لازم برای مصارف مذکور با رعایت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور خواهد شد.
تبصره 33 - در صورتی که اعتبارات منظور در این قانون برای واریز وامهای خارجی اعم از موعد رسیده و یا موعد نرسیده همچنین برای پرداخت مانده استفاده نشده از وامهای خارجی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که مورد نیاز دستگاه وام گیرنده است کافی نباشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهای مزبور و تامین مانده استفاده نشده آنها به ترتیبی است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره 34 - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی در داخل یک برنامه بین دو دستگاه اجرایی وابسته به یک وزارتخانه تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بران با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاه های وابسته به وزارتخانه تغییری حاصل نشود.
تبصره 35 -
الف - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود که در سال 1353 از محل اعتبارات مصوب سال 1354 طرحهای عمرانی خود تامین اعتبار نمایند و در صورتی که قبل از پایان سال به مرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی پرداخت کند و در سال 1354 از محل اعتبارات مربوط واریز نماید.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تعهدات پرداخت نشده سال 1353 طرحهای عمرانی را از محل اعتبار سال 1354 همان طرح پرداخت نماید. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره 36 - اجازه داده می شود علاوه بر اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پیوست شماره 4 این قانون تحت عنوان "اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم " نیز با رعایت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین اعتبار و تعهد شود و در صورتی که به مرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور منظور گردد.
تبصره 37 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است توزیع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور مصوب 1/5/1353 را که در ردیف 51132000 قسمت پنجم تحت عنوان هزینه های طبقه بندی نشده عمرانی درج شده است تا آخر سال 1353 به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید و توزیع اعتبارات مربوط به سال 1354 ردیف مذکور را
در بودجه اصلاحی سال 1354 منعکس سازد.
تبصره 38 - اجازه داده می شود در صورتی که اعتبار منظور در ردیف 52204000 و ردیف 52206000 قسمت پنجم این قانون برای پرداخت مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت و دارندگان پایه های پزشکی کافی نباشد مابه التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور شود.
تبصره 39 - به دولت اجازه داده می شود تمام و یا قسمتی از زیان سالهای گذشته و زیان احتمالی سالهای 1353 و 1354 شرکت سهامی قند هگمتان و شرکت سهامی قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور نماید.
تبصره 40 - مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1352 کل کشور تا آخر سال 1354 تمدید می شود.
تبصره 41 - مفاد تبصره 46 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا آخر سال 1354 تمدید و تنخواه گردان مذکور در آن تبصره به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده می شود.
تبصره 42 - عبارت "بودجه های اصلاحی سال 1353 کل کشور" در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به "بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سال 1355 کل کشور تغییر می یابد".
تبصره 43 - مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون تا پایان سال 1354 معتبر است .
تبصره 44 - از تاریخ هجدهم آذر ماه 1353 به افسران و همافران و درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنها مادام که از خانه های سازمانی استفاده نمی کنند کمک کرایه مسکن به موجب آیین نامه ای که به تصویب وزارت جنگ می رسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 45 - به دولت اجازه داده می شود در صورتی که اعتبار موضوع ردیف 4243 قسمت پنجم این قانون برای انجام هزینه های مربوط تکافو نکند وجوه لازم را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لایحه بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سال 1355 کل کشور منظور نماید.
تبصره 46 - به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت بهای واحدهای مسکونی و وجوه حاصل از انتشار اوراق پس انداز مسکن را که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت نماید و مبالغ مربوط را در لایحه بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سال 1355 کل کشور منظور دارد.
تبصره 47 - اجازه داده می شود آثار هنری خارجی که زیر نظر انجمن ملی روابط فرهنگی در نخستین نمایشگاه هنری بین المللی تهران عرضه شده با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملی روابط فرهنگی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به فروش برسد.
تبصره هایی که تا ملغی نشود به قوت خود باقی است
تبصره 48 - از اول سال 1354 مفاد تبصره 67 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ملغی می گردد و سازمان جغرافیایی کشور مکلف است درآمد حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه برداری کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره 49 - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت موضوع بند 10 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مستخدمین سایر دستگاه های انتظامی از اول مرداد ماه 1353 اجرا نماید.
تبصره 50 -
الف - مابه التفاوت نرخ قند و شکر محصول سال 1353 به بعد کارخانجات داخلی لغو می گردد و زیان حاصل در خرید و فروش کود شیمیایی موضوع تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور از محل اعتبارات مربوط تامین خواهد شد.
ب - از اول سال 1354 هر کیلو 3 ریال عوارض قند و شکر موضوع بند ب ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه ای ملغی می شود و اعتباری که متناسب با میزان مصرف قند و شکر همه ساله در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک به شهرداریها منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. مبالغ مزبور کلا طبق ضوابطی که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به عنوان کمک بین شهرداریها تقسیم خواهد شد.
تبصره 51 - از اول سال 1354 کلیه درآمدهای اختصاصی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به درآمد عمومی منتقل و موسسه مزبور مکلف است درآمدهای مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
تبصره 52 - به منظور تامین خدمات فوری پزشکی (اورژانس ) اجازه داده می شود سازمان تامین خدمات درمانی برای انجام خدمات مزبور مرکزی به وجود آورد و برای اجرای این وظیفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه کشور تامین و به صورت کمک به سازمان مزبور پرداخت شود. آیین نامه اجرایی لازم حداکثر ظرف شش ماه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی با جلب نظر وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود مراکز تعلیمات حرفه ای خود را از نظر مالی و اداری و استخدامی و تجهیزاتی به طور مستقل زیر نظر هیاتهای امنا که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید اداره نماید. آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی مراکز مذکور بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی حسب مورد به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد و با تصویب شورای عالی کارآموزی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نیاز در این مراکز هر سال به صورت کمک در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و در اختیار مراکز مزبور قرار خواهد گرفت .
تبصره 54 - طبع و نشر مجلات ، نشریات و کتب خاص فرهنگی وزارت فرهنگ و
هنر از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مستثنی است .
تبصره 55 - از اول سال 1354 مفاد ماده واحده "قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیر ماه 1349" درباره دستگاه های گیرنده تلویزیونی ساخت خارج که به کشور وارد می شود نیز مجری خواهد بود و مبالغ مربوط از واردکنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره 56 - به سازمان اوقاف اجازه داده می شود وجوه لازم بابت خدمات رفاهی زائرین را کماکان به ترتیب مقرر دریافت و به مصارف مربوط برساند و در صورتی که مازادی علاوه بر مصارف مربوط باقی بماند جزو درآمد اختصاصی سازمان محسوب و با تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه برساند.
تبصره 57 - تنخواه گردان موضوع تبصره 2 "قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرا برنامه های عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها" به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش داده می شود.
تبصره 58 - عناوین "کمک و "اعانه " مندرج در بودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است .
تبصره 59 - دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات ارزی بودجه مصوب خود را اعم از جاری و سرمایه گذاری به میزانی که در موافقتنامه مربوط یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود منحصرا به مصرف هزینه های ارزی برسانند. تخلف از این حکم به منزله تجاوز از اعتبارات مصوب است .
تبصره 60 - وجوهی که برای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی و بذر و کود و سم و علوفه و نظایر آن اختصاص می یابد (اعم از این که محل تامین آن اعتبارات منظور در جداول بودجه ، مجوزهای خاص ، تنخواه گردان خزانه ، درآمد عمومی و یا اعتبارات بانکی باشد) باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد برسد. زیان حاصل از خرید و فروش این قبیل کالاها پس از حسابرسی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 61 - اعتبارات عمرانی مربوط به دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 56 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دی ماه 1349 نیز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده می باشد.
تبصره 62 - هیات مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی غیر ناحیه ای استانها و فرمانداریهای کل با موافقت وزیر مربوط از استاندار یا فرماندار کل ، مسئول دستگاه اجرایی در محل و ذیحساب طرحهای عمرانی محل تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 63 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود اعتبار اسنادی خدمات و کالاهای وارداتی مورد تقاضای وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال یا سالهای بعد بدون دریافت آن قسمت از بهای خدمات و کالاهای موضوع سفارش که در سال یا سالهای بعد باید به فروشنده پرداخت شود افتتاح نماید.
تبصره 64 -
الف - وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد مالی و عملیات
اعتباراتی را که به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پایان
هر سال به سازمان برنامه و بودجه تسلیم دارد.
ب - وجوه حاصل از صرفه جویی اعتباراتی که برای هزینه های جاری در اختیار مناطق آموزش و پرورش گذاشته می شود بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ خواهد کرد در همان منطقه به مصرف می رسد و مراتب از طریق وزارت آموزش و پرورش به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید.
تبصره 65 - در تبصره 50 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور عبارت "و یا جبران کسر هزینه های جاری " بعد از عبارت "مورد نیاز" علاوه می شود.
تبصره 66 - اعتباراتی که برای خرید و فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگیهای اقتصادی خارج کشور در بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی منظور است طبق مقررات قانون خرید فروش و سایر اشیا تزئینی مورد نیاز نمایندگیهای سیاسی شاهنشاهی خارج کشور قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 67 - خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی در صورتی مجاز است که اعتبار آن به طور مشخص در موافقتنامه طرح عمرانی یا فعالیت مربوط و بودجه دستگاه اجرایی منعکس گردد و ترتیب پرداخت بهای آن مورد تایید سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره 68 - به دولت اجازه داده می شود تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی را که به صورت وام به بانکهای تخصصی دولتی پرداخت شده و یا می شود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای اقتصاد به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای مذکور منظور دارد.
تبصره 69 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی موظف است در مورد کلیه وامها و اعتبارات اعطایی به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی تا نیم درصد بابت هزینه های مدیریت در نرخ بهره وامهای مذکور منظور نماید.
وجوه حاصل از این محل در حساب جداگانه در خزانه داری کل نگهداری خواهد شد و بر طبق بودجه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ، و تایید شورایی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی امور خارجه و رییس سازمان برنامه و بودجه به تصویب نخست وزیر خواهد رسید به وسیله سازمان مزبور برای هزینه های مربوط به امور سرمایه گذاری در خارج کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مصرف این وجوه منحصرا تابع مقرراتی است که به تصویب شورای مذکور برسد. مانده درآمد مذکور در پایان هر سال به سال بعد منتقل می شود و برای مصارف موضوع این تبصره قابل استفاده است .
تبصره 70 - به دولت اجازه داده می شود ظرف پنج سال تا مبلغ سه میلیارد ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی ، کنسولی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایر تاسیسات مورد نیاز دولت در خارج از کشور به ترتیب زیر:
1 - برای خرید - زمین - ساختمان - احداث ساختمان مبلغ دومیلیارد (000/000/000/2) ریال .
2 - برای تکمیل و تعمیرات اساسی مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال .
3 - برای تجهیز ساختمان مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال .
از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سال بعد منظور نماید.
تبصره 71 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در اجرای فرمان آموزش
رایگان ، اراضی و ابنیه و تجهیزات مدارس غیر دولتی مشمول فرمان را به اجاره بگیرد و یا در صورت توافق ، این مدارس و همچنین ساختمانهای استیجاری مدارس دولتی را خریداری نماید و بهای آن را بر اساس قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی نقدا یا به اقساطی که حداکثر از پنج سال تجاوز نکند با احتساب بهره ای معادل بالاترین بهره اوراق قرضه در تاریخ خرید و با معافیت مالیاتی شامل آنها تعهد و پرداخت کند. در هر حال آن قسمت از بها که نقدا باید پرداخت شود تا ده میلیون ریال بها از بیست درصد بها و نسبت به مازاد بر آن از ده درصد بها کمتر نخواهد بود. اراضی مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وزارت مذکور نیز مشمول حکم قسمت اخیر تبصره 67 خواهد بود.
ب - به دولت اجازه داده می شود بهای نقدی اراضی و ابنیه ای را که به شرح فوق به وسیله وزارت آموزش و پرورش خریداری می شود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و اقساط و بهره آن را در بودجه اصلاحی همان سال یا سالهای بعد منظور کند.
ج - در صورتی که محل مدارس غیر دولتی مشمول فرمان مذکور استیجاری یا
واگذاری باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستاجر یا انتقال گیرنده خواهد
بود.
تبصره 72 - بند ب و بند ج تبصره 57 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
ب - آن دسته از طرحهای عمرانی برنامه های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیات عامل برنامه بوده است به استثنا موارد مذکور در ماده 7 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیاتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رییس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و به هیات مزبور اختیار و اجازه داده می شود تا در مواردی که دستگاه های اجرایی به علل اجتناب ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیات عامل را به موقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیات مطرح و با توجه به کارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش نماید.
ج - در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرایی در اثر تغییر قیمتها تجدید نظر در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در دست اجرا بوده ضرور باشد هیاتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رییس آن سازمان و یک نفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی نحوه تجدید نظر در قیمتها را بر اساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین می نماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرایی آثار مالی تجدید نظر خواهد

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8787
تاریخ تصویب :
1353/11/15
تاریخ ابلاغ :
1353/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :