جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه
موسسه بین المللی توسعه وابسته به بین المللی ترمیم و توسعه" href="/tags/26254/بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه/" class="link">بانک بین المللی ترمیم و توسعه موضوع
قوانین مصوب 21 خرداد 1339 و 30 خرداد 1350 را معادل یکصد و شصت و هشت
هزار و چهارصد و بیست و پنج (168425) دلار افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 30/10/1353، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :