جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول مهر ماه 1353 مجموع حقوق و مزایای ماهانه آن عده
از افراد وظیفه چترباز که در یکانهای هوابرد خدمت می کنند در صورتی که با
احتساب حقوق ماهانه و فوق العاده سختی خدمت چتربازی کمتر از دو هزار ریال
باشد تا مبلغ مزبور ترمیم و به عنوان تفاوت فوق العاده سختی خدمت بودجه
وزارت جنگ قابل پرداخت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 30/10/1353، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :