جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه
به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد.
ماده 17 - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس
از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور
درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
را انتخاب می کند مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول
سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و
مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده
محسوب می شود.
تبصره - هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی
سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه
به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی
تعیین می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11
/9/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :