جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده که از تاریخ اول مرداد
ماه 1353 (23 ژوییه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضا
رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه هشتم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
نظریه روابط دوستانه بین دو کشور و با توجه به اهمیت جهانگردی چه در
زمینه اقتصادی و چه به عنوان عامل حسن تفاهم بین دو ملت -
و با ارزیابی گسترش کنونی جهانگردی در دو کشور و بهره برداری هر چه بیشتر
از این آمادگی .
و با وقوف به لزوم همکاری بین دو کشور به سبب وجود جاذبه های جهانگردی
مشترک یا مکمل .
و با تصمیم به این که این همکاری را تا سرحد امکان ثمربخش تر سازند با
الهام از مدلول توصیه های کنفرانس ملل متحد در مورد جهانگردی و مسافرتهای
بین المللی - که از 21 اوت تا 5 سپتامبر 1963 در رم تشکیل گردید و
توصیه های اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی .
در موارد زیر توافق حاصل نمودند:
ماده 1 - طرفین معظم متعاهد برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم به منظور پیشرفت
و گسترش مبادلات جهانگردی بین دو کشور و تشویق بازدید جهانگردان کشورهای
ثالث اتفاق نظر دارند.
بدین منظور دولتین به مسئله تسهیل تشریفات مسافرت و همکاری در زمینه
ارتباطات - تبلیغات و انتشارات مشترک جهانگردی - مبادله اطلاعات و مساعدت
فنی متقابل توجه خاص مبذول می دارند.
ماده 2 - یک کمیسیون مختلط (که ذیلا کمیسیون خوانده می شود) تشکیل و به
مطالعه و انجام اقداماتی که به تحقیق هدفهای مورد نظر کمک می کند موظف
خواهد گردید.
ریاست هیات نمایندگی هر یک از دو کشور در کمیسیون مذکور به عهده مدیر
مسئول سازمان رسمی جهانگردی یا نماینده وی خواهد بود.
کمیسیون می تواند در صورتی که مسایل مندرج در دستور جلسه آن ایجاب کند
نمایندگان سایر سازمانهای ذینفع دو کشور را در جلسات خود شرکت دهد.
ماده 3 - کمیسیون حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و می تواند در
صورت لزوم با موافقت روسای هیات های نمایندگی طرفین جلسات فوق العاده تشکیل
دهد.
جلسات کمیسیون در تاریخی که به اتفاق نظر روسای هیاتهای نمایندگی طرفین
معین می گردد به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل خواهد گردید -
ریاست جلسات کمیسیون به عهده رییس هیات نمایندگی کشور میزبان است .
هیات نمایندگی کشور محل تشکیل جلسه عهده دار انجام وظایف و تامین هزینه
دبیرخانه است .
ماده 4 - زبان رسمی کمیسیون فرانسه خواهد بود.
ماده 5 - کمیسیون برنامه کار خود و ترتیب تقدم و تاخر مسایل مطروحه را
تنظیم خواهد نمود. تدابیری که به تصویب کمیسیون می رسد پس از تصویب مقامات
ذیصلاحیت دو کشور به مرحله اجرا در می آید.
ماده 6 - روسای هیاتهای اتخاذ شده به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
ماده 7 - این موافقتنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن یک سال معتبر می باشد.
و هر سال خود به خود تمدید می گردد مگر آن که یکی از دولتین شش ماه قبل از
انقضای مدت اعتبار تمایل به فسخ آن را کتبا اعلام نماید.
ماده 8 - این موافقتنامه به تصویب هر یک از طرفین متعاهدین خواهد رسید و
از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین متعاهدین به طرف دیگر دائر بر این
که طبق مقررات قوانین اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن موافقتنامه حاضر عمل
کرده است ، لازم الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه در سه نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و فرانسه تنظیم گردیده
و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود.
تهران اول مرداد ماه 1353 برابر 23 ژوییه 1974
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عربی سوریه
غلامرضا کیانپور علی محسن زیفا
وزیر اطلاعات و جهانگردی سفیر و نماینده تام الاختیار
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون موافقتنامه
جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :