جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - مقصود از عبارت "از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود" مندرج در ماده یک قانون
شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه داران و افراد
شهربانی کل کشور مصوب 1/4/44 علاوه بر شمول مقررات قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی مصوب 30/4/36 تسری قانون بازنشستگی افسران و هم ردیف
افسران مصوب 16/7/43 نیز به افسران و درجه داران و افراد شهربانی کشور
می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :