جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود تا میزان 623 هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف شهر کرمان را به منظور استفاده هواپیمایی کل کشوری جهت احداث فرودگاه و تاسیسات آن مجانا به هواپیمایی کشوری واگذار نماید. اداره کل هواپیمایی کشوری حق فروش و انتقال و اجازه دادن این اراضی را به غیر ندارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 26 آبان ماه در جلسه روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8801
تاریخ تصویب :
1353/12/12
تاریخ ابلاغ :
1354/01/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :