جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - پروتکل راجع به تعیین تاریخ اجرای کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن مورخ 7 فوریه 1970 و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دول متعاهد در هزینه های دفتر مرکزی که در تاریخ 9 نوامبر 1973 (18/8/1352) به تصویب کنفرانس دیپلماتیک برن رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن دو پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353 در جلسه روز یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل اول
تنظیمی کنفرانس دیپلماتیک متشکله به منظور لازم الاجرا نمودن کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالاها به وسیله راه آهن (سیم ) و کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن (سیم ) مورخ 7 فوریه 1970.
در اجرای ماده 66 کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل کالاها به وسیله راه آهن (سیم ) و ماده 61 کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن (سیو) که در تاریخ 7 فوریه 1970 در برن به امضا رسید و بین دول ذیل انعقاد یافت .
الجزایر - اتریش - بلژیک - بلغارستان - دانمارک - اسپانیا - فنلاند - فرانسه - یونان - مجارستان - عراق - ایرلند - ایتالیا - لبنان - لیختنشتاین - لوکزامبورک - مراکش - نروژ - هلند - لهستان - پرتغال - رومانی - انگلستان - سوئد - سوییس - سوریه - چکسلواکی - تونس - ترکیه - و یوگسلاوی - و متعاقب دعوتی که شورای فدرال سوییس از طرفهای معظم متعاهد به عمل آورد، نمایندگان تام الاختیار امضاکننده ذیل در تاریخ 5 الی 9 نوامبر 1973 در برن تشکیل جلسه دادند.
پس از مبادله اختیارنامه ها که صحت قانونی آنها مورد تایید واقع شد بیانیه دولت سوییس مد نظر قرار گرفت ، طبق بیانیه مذکور:
دول ذیل اسناد تصویب کنوانسیونهای "سیم " و "سیو" مورخ 7 فوریه 1970 و پروتکل منضمه به آنها را در تاریخهای ذیل به دولت کنفدراسیون سوییس تسلیم داشتند و صحت اسناد مزبور پس از بررسی تایید قرار گرفت .
1 - دانمارک - 4 مارس 1971
2 - هلند - 26 آوریل 1971
3 - یوگسلاوی - 9 ژوئن 1971
4 - پرتغال - 15 اکتبر 1971
5 - لوکزامبورک - 29 مه 1972
6 - الجزایر - 22 ژوئن 1972
7 - اطریش - 7 ژوئیه 1972
8 - سوییس - 21 ژوئیه 1972
9 - لیختنشتاین - 29 نوامبر 1972
10 - یونان - 8 دسامبر 1972
11 - فرانسه - 13 فوریه 1973
12 - بلژیک - 28 مارس 1973
13 - تونس - 21 مه 1973
14 - نروژ - 14 ژوئن 1973
15 - بلغارستان - 28 سپتامبر 1973
و دول مذکور در ذیل بر طبق ماده 67 (کنوانسیون سیم ) و ماده 62 (کنوانسیون سیو) به کنوانسیونها و پروتکل منضمه به آن ملحق گردیدند:
1 - جمهوری دموکراتیک آلمان .
2 - ایران .
کنفرانس با توجه به این امر که پانزده دولت اسناد تصویب خود را به دولت سوییس تسلیم داشته اند و دو دولت نیز به کنوانسیونهای "سیم " و "سیو" مورخ 1970 ملحق گردیده اند مقررات ذیل را وضع نمود:
1 - کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل کالاها به وسیله راه آهن (سیم ) مورخ 7 فوریه 1970 و کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن (سیو) مورخ 7 فوریه 1970 و نیز پروتکل منضمه به آن ، به استثنا بند 1 ماده اول و بند 1 ماده دوم که پس از الحاق جمهوری دمکراتیک آلمان به کنوانسیونهای "سیم " و "سیو" مورخ 1961 بلا موضوع شده است از اول ژانویه 1975 لازم الاجرا خواهند گردید.
کنوانسیونهای "سیم " و "سیو" مورخ 25 فوریه 1961 و پروتکل منضمه به آن بر طبق بند 2 ماده 69 کنوانسیون سیم بند 2 ماده 68 "سیو" مورخ 1961 حتی در مورد دول متعاهدی که کنوانسیونهای مورخ 7 فوریه 1970 را تصویب ننموده باشند، هم زمان با تاریخ مذکور در فوق ملغی می گردد.
2 - ضمیمه اول
آیین نامه بین المللی در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک به وسیله راه آهن مربوط به کنوانسیون سیم (مورخ 5 فوریه 1961)که مورد تجدید نظر مخصوص قرار گرفته و لهذا جز اسنادی که در تاریخ 7 فوریه 1970 به امضا رسیده نبوده است .
از تاریخ اول ژانویه 1975 با مضمونی که در تاریخ 31 دسامبر 1974 معتبر شناخته شود به عنوان ضمیمه اول کنوانسیون سیم مورخ 7 فوریه 1970 به مرحله اجرا در خواهد آمد منوط بر اصلاحات ذیل که برای انطباق آن به "سیم " و "سیو" مورخ 1970 به عمل آمده است .
الف - متن حاشیه 2 (3):
"(3) بند 2 ضمیمه ششم سیم ) - مواد و اشیا به هنگام حمل و نقل فقط در حدودی که صریحا در فصل ب طبقات مختلف آمده است به عنوان کلی های سریع السیر پذیرفته می شود."
ب - متن حاشیه 2 (4):
"(4) طبق بند ج ماده 15 کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل مسافرین و توشه به وسیله راه آهن (سیو) مواد و اشیا نمی توان به عنوان لوازم شخصی حمل و نقل کرد مگر آن که در تعرفه در مورد آنها استثنایی منظور شده باشد"
ج - متن حاشیه 7 (1):
"(1) کانتی نرها فقط در صورتی بر طبق کانتی نر تلقی می شوند که منطبق با مقررات ضمیمه هشتم (آیین نامه بین المللی به حمل و نقل کانتی نرها مربوط به کنوانسیون سیم مورخ 25 فوریه 1961 که مورد تجدید نظر مخصوص قرار گرفته و بنابر این به اسنادی که در تاریخ 7 فوریه 1970 به امضا رسید ضمیمه نبوده است . با مضمونی که توسط کمیسیونهای کارشناسان تهیه گردیده و بر طبق مقررات پیش بینی شده در بند 4 ماده 69 کنوانسیون سیم مورخ 1961 مجددا مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و با کنوانسیون سیم مورخ 1970 تطبیق داده خواهد شد - از تاریخ اول ژانویه 1975 به عنوان ضمیمه چهارم و ضمیمه پنجم کنوانسیون اخیرالذکر قابل اجرا خواهند بود.
پروتکل حاضر تا تاریخ 31 ژانویه 1974 برای امضا مفتوح خواهد بود. کنوانسیونهای سیم و سیو مورخ 7 فوریه 1970 و پروتکل منضمه به آن در مورد دولی که اسناد تصویب خود را پس از تاریخ اول نوامبر 1974 تسلیم دارند از تاریخ اولین روز از دومین ماه پس از ماهی که طی آن دولت سوییس مراتب تسلیم اسناد مزبور را به حکومت های دول متعاهد اعلام نماید قابل اجرا خواهد بود.
با تصدیق به مراتب - نمایندگان تام الاختیار ذیل این پروتکل را تنظیم و امضا نمودند.
در تاریخ نهم نوامبر یک هزار و نهصد و هفتاد و سه فقط در یک نسخه در برن تنظیم گردید و نسخه مزبور در بایگانی کنفدراسیون سوییس سپرده شده است و نسخ مصدق آن برای هر یک از دولتها ارسال خواهد شد.
پروتکل فوق منضم به قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دول متعاهد در هزینه های دفتر مرکزی می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل سوم
تنظیمی کنفرانس دیپلماتیک متشکله به منظور لازم الاجرا نمودن کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن "سیم " و کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن (سیو) مورخ 7 فوریه 1970 مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دول متعاهد در هزینه های دفتر مرکزی .
در کنفرانس دیپلماتیک برن که از 5 تا 9 نوامبر 1973 به منظور لازم الاجرا نمودن کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن (سیم ) و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن (سیو) مورخ 7 فوریه 1970 تشکیل گردید نمایندگان تام الاختیار امضاکننده ذیل نسبت به موضوعات زیر توافق نمودند:
با وقوف به این که به دلیل تغییر ارزش فرانک سویس و افزایش مداوم هزینه زندگی و با وجود سیاست مستمر صرفه جویی دفتر مرکزی حداکثر نرخهایی که بر حسب کیلومتر در ضمیمه پنجم کنوانسیون "سیم " و ضمیمه دوم کنوانسیون "سیو" مورخ 1961 برای محاسبه حق السهم های دولتها در هزینه های دفتر مرکزی معین شده و بنابر پروتکل های مورخ 1964 و 1970 تکمیل گردیده برای تامین هزینه های مرکزی تا پایان سال 1975 که در آن تاریخ بنابر مندرجات بند 2 ب ماده 1 و بند 2 ضمیمه دوم کنوانسیون سیم و ضمیمه اول کنوانسیون "سیو" مورخ 1970 برای تعیین اعضا کمیته اداری و نیز تعیین حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دولتها برای دوره پنج ساله 1981 - 1976 یک کنفرانس دیپلماتیک تشکیل خواهد گردید کافی نخواهد بود. اتخاذ تصمیم شد.
1 - که برای مدت زمان واقع بین اول ژانویه 1973 تا 31 دسامبر 1975 حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد کنوانسیون "سیم " معادل 80/3 فرانک طلا و مورد کنوانسیون "سیو" 20/3 فرانک طلا منظور گردد.
2 - در صورت تغییر ارزش فرانک طلای سوییس از حال تا پایان سال 1975 کمیته اداری مجاز باشد حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر را که در فوق معین شده تغییر دهد.
پروتکل حاضر تا تاریخ 31 ژانویه 1974، برای امضا مفتوح خواهد بود. با تصدیق به مراتب نمایندگان تام الاختیار ذیل که اختیارنامه های خود را با یکدیگر مبادله و صحت آنها را مورد تصدیق قرار دادند پروتکل حاضر را تنظیم و امضا نموده اند.
به تاریخ نهم نوامبر یک هزار و سیصد و هفتاد و سه فقط در یک نسخه تنظیم گردید و به بایگانی کنفدراسیون سوییس سپرده شد و نسخه معتبر آن به هر یک از طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید.
پروتکل فوق منضم به قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن و پروتکل مربوطه به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دول متعاهد در هزینه های دفتر مرکزی می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8802
تاریخ تصویب :
1353/12/04
تاریخ ابلاغ :
1354/01/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :