جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده که در تاریخ 25 تیر ماه 1353(16
ژوییه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضا رسیده است
تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن دادگاه می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز یکشنبه یازدهم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره
نظر به علائق دوستی فیمابین و به پیروی از اصول منشور ملل متحد و هدفهای
سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد"یونسکو" و به منظور تشیید
مناسبات فرهنگی و ایجاد حسن تفاهم بیشتر میان دو ملت ایران و کره و تحکیم
روابط دوستانه موجود، تصمیم به امضا موافقتنامه فرهنگی و بدین منظور
نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران : جناب آقای عباسعلی خلعتبری
از طرف دولت جمهوری کره : جناب آقای هیون سی هاک
نمایندگان نامبرده در فوق پس از مبادله اختیارنامه های خود که در عین صحت
و اعتبار بود نسبت به مواد زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - دو طرف متعاهد برای شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن یکدیگر و تحکیم
مناسبات خود - از طریق ترتیب دادن دیدارهای متقابل و اعزام هیاتهای
فرهنگی - آموزشی و علمی - کوشش خواهند نمود.
الف - مبادله کتاب و دیگر انتشارات فرهنگی و علمی .
ب - مبادله و پخش برنامه های فرهنگی از طریق رادیو و تلویزیون .
ج - ترتیب نمایشگاهها و اجرای برنامه های هنری هر طرف در کشور طرف مقابل .
د - بازدید روزنامه نگاران هر طرف از کشور طرف مقابل .
ماده 3 - دو طرف متعاهد موارد زیر را تشویق خواهند نمود:
الف - مبادله استادان دانشگاه و دیگر موسسات آموزش عالی و همچنین محققان
و متخصصان امور فرهنگی و آموزشی و علمی .
ب - مبادله دانش پژوهان و دانشجویان رشته های ادبی و علمی و فنی بین
دانشگاههای دو کشور.
ج - اهتمام در تامین بورسهای تحصیلی و تحقیقی برای دانشجویان و دانش
پژوهان طرف دیگر.
ماده 4 - دو طرف متعاهد اجرای مسابقات ورزشی و مبادله مربیان ورزشی را
تشویق خواهند نمود.
ماده 5 - دو طرف متعاهد تاسیس انجمنهای روابط فرهنگی را طبق قوانین و
مقررات جاری در کشور خود تسهیل خواهند نمود.
ماده 6 - دو طرف متعاهد نشر اطلاعات منطبق با سوابق و حقایق تاریخی و
جغرافیایی را در انتشارات خود منجمله کتب درسی و اسناد و مطبوعات نسبت به
کشور طرف متعاهد دیگر ملحوظ خواهند داشت تا اتباع دو طرف درباره کشورهای
یکدیگر معلومات منطبق با واقعیت به دست آورند.
ماده 7 - دو طرف متعاهد در زمینه مبارزه با بیسوادی همکاریهای لازم را
بالاخص از طریق مبادله اطلاعات و بررسی تجربیات خود تشویق خواهند نمود.
ماده 8 - دو طرف متعاهد برای تعیین ارزش گواهینامه های تحصیلی و درجات
علمی که از طرف موسسات آموزش عالی و آموزشگاههای دو کشور داده می شود
تسهیلات لازم را فراهم خواهند کرد.
ماده 9 - هر یک از دو طرف متعاهد انجام دادن تشریفاتی را که طبق حقوق
داخلی برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه حاضر ضروری باشد به اطلاع طرف دیگر
خواهند رسانید و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه اعتبار خواهد یافت
و به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. چنانچه هیچ یک از دو طرف شش ماه قبل
از انقضای مدت مذکور طرف مقابل را از قصد خود دایر بر فسخ موافقتنامه
مطلع یک از دو طرف می تواند با اخطار قبلی شش ماه به طرف دیگر موافقتنامه
را فسخ نماید.
بنا به مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار دو دولت موافقتنامه حاضر را در دو
نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی و کره ای و انگلیسی امضا نمودند.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
به تاریخ - تهران تیر ماه 1353 برابر با 16 ژوییه 1974
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری کره
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقتنامه
فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :