جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت طرق مجاز است هانری ها گلین و اتومانوسترال مهندسین تبعه سوئد را برای خدمت در شعبه فنی اداره مرکزی راه آهن با شرایط ذیل استخدام نماید:
1 - حقوق هر یک از قرار چهارصد دلار طلای اتازونی در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
2 - مدت استخدام آنها یک سال است که از تاریخ 24 مرداد ماه 1312 شروع می شود و در صورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
3 - برای هر سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق اعطا خواهد شد و در صورتی که در همان سال استفاده نشود ممکن است در سالهای بعد جمعا اعطا شود.
4 - به هر یک از مهندسین مزبور معادل سیصد و پنجاه دلار طلا در موقع خاتمه خدمت برای خرج معاودت از ایران به اروپا تادیه خواهد گردید.
5 - وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد.
6 - سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :