جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان شامل بر یک مقدمه و 21 ماده و سه پروتکل را که در تاریخ 14/6/1353 در کابل به امضا نمایندگان مختار دولتین رسیده است اجرا نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه و سه پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان به منظور تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات در امر عبور و مرور مسافر و اجناس و مال التجاره ترانزیتی در سرزمین دو دولت به وسیله وسایط نقلیه زمینی ، تریلرهای ثبت شده در یکی از دو کشور نسبت به انعقاد موافقتنامه زیر توافق نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که حق آزادی ترانزیت را برای مسافرین و لوازم شخصی آنها و همچنین برای اجناس و مال التجاره و عبور و مرور وسایط نقلیه مطابق شرایط این موافقتنامه از خاک یکدیگر اعطا نمایند.
این حق شامل ترانزیت این موافقتنامه از خاک یکدیگر اعطا نمایند.
این حق شامل ترانزیت اسلحه و مهمات جنگی نمی شود مگر با موافقت طرفین . همچنین اجناس و مال التجاره ای که ورود آنها به علل بهداشتی (حفظالصحه ) انسانی و حیوانی و نباتی ممنوع می باشد از حق آزادی ترانزیت مستثنی است .
ماده دوم - عبور و مرور مسافر و حمل و نقل اجناس و مال التجاره و وسایط نقلیه از سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد هنگامی ترانزیت تلقی می شود که مبدا و مقصد آن مسافرت یا حمل و نقل ماورای سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت می گیرد.
تبدیل وسیله نقلیه - تخلیه - ترمیمات و نگهداری اجناس و مال التجاره در انبارها (گدامهای ) گمرکی و بندری - تمیز کردن و بسته بندی مجدد در خاک طرفین در ماهیت ترانزیت تغییری وارد نمی کند.
ماده سوم - طرفین متعاهدین به منظور حسن اجرای امر ترانزیت بین دو کشور سعی و کوشش خواهند نمود تسهیلات در عبور و مرور وسایط نقلیه راههای مورد استفاده ترانزیتی را تکمیل نموده نواقص راههای طرف استفاده اجناس و مال التجاره ترانزیتی را در خاک خود مرتفع و قسمتهای مخروب را تجدید ساختمان نمایند و نسبت به ساختمان یا امتداد قسمتی از راههای مورد استفاده ترانزیت واقع در سرزمین خود که احتیاج به ساختمان یا امتداد آن باشد اقدامات لازمه را معمول دارند و جاده ها و راههای آهن مورد استفاده ترانزیت را در تمام فصول سال طوری نگهداری نمایند که عبور وسایط نقلیه به آسانی مقدور باشد.
راهها و راههای آهن مورد استفاده ترانزیت در سرزمین دو طرف در پروتکل شماره (1) ضمیمه این موافقتنامه تصریح شده است .
ماده چهارم - طرفین متعاهد به منظور توسعه حمل و نقل ترانزیتی مسافر اجناس و مال التجاره تدابیر لازم را به نحوی که تشریفات گمرکی مسافر، اجناس و مال التجاره ترانزیتی در کوتاه ترین مدت ممکنه انجام یابد اتخاذ خواهند نمود. تدابیر لازم در این مورد پروتکل شماره (2) این موافقتنامه تشریح شده است .
ماده پنجم - طرفین متعاهدین به اشخاص موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری یکدیگر اجازه می دهند وسایل حمل و نقل خود را برای انتقال مسافر و اجناس و مال التجاره ترانزیتی از خاک یکدیگر در راههای ترانزیتی که در پروتکل شماره (1) تعیین شده به کار اندازند.
ماده ششم - وسایط نقلیه که در خاک یکی از طرفین ثبت شده باشد حق حمل و نقل اموال و مسافر را از یک نقطه به نقطه دیگر در داخل طرف مقابل ندارد.
شرایط حمل و نقل مال التجاره بین ایران و افغانستان و عکس آن در پروتکل شماره (3) تعیین شده است .
ماده هفتم - هیچ گونه حقوق گمرکی یا عوارض دولتی - ایالتی و شهرداری بهر عنوان و منظور که باشد بر عبور و مرور اجناس و مال التجاره ترانزیتی و لوازم شخصی مسافرین ترانزیتی تحمیل نخواهد شد و صرفا مخارج حمل و نقل اداری و سایر خدمات اقدامات انجام شده مربوط به عبور و مرور مال التجاره و لوازم شخصی مسافرین ترانزیتی پرداخت خواهد شد.
ماده هشتم - مواد سوخت داخل تانکهای استاندارد شده و وسایط نقلیه از حقوق و عوارض (محصول ) گمرکی و هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد مقصود از تانکهای استاندارد تانکهایی است که ظرفیت آن از طرف تولیدکننده برای وسایط نقلیه تعیین گردیده است .
ماده نهم - طرفین متعاهدین در راههای ترانزیتی خود به تناسب میزان و حجم اجناس و مال التجاره ترانزیتی انبارها (گدامها) و وسایل بارگیری و تخلیه لازم را به منظور تسهیل امور ترانزیتی حتی الامکان تاسیس و تهیه می نمایند و چنانچه حمل و نقل از طریق راه آهن انجام گیرد واگن ها و سایر وسایل حمل و نقل اجناس و مال التجاره ترانزیتی را برای استفاده طرف دیگر به نحوی فراهم می نمایند که در تخلیه و انتقال اجناس و مال التجاره تاخیری رخ ندهد . در صورت ورود اجناس و مال التجاره کم وزن که ظرفیت یک واگن را نداشته باشد به وسیله واگن توشه قطار و کامیون (لاری ) به طور مستقل طبق شرایط مندرج در پروتکل شماره (2) این موافقتنامه حمل می گردد.
ماده دهم - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که به منظور تسهیل و انتظام امور ترانزیتی ، موسسات حمل و نقل اجناس و مال التجاره و مسافر طرفین که به امر ترانزیت اشتغال ورزند در نقاطی از سرزمین دو طرف که فعالیت ترانزیتی ایجاب کند با توافق و طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین علاوه بر نمایندگی های وزارت بازرگانی (وکالت التجاری ها) اقدام به تاسیس نمایندگی نمایند.
ماده یازدهم - طرفین متعاهدین تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود تا نرخ حمل و نقل اجناس مال التجاره در راههای ترانزیتی حتی الامکان تقلیل داده شود.
در مورد اجناس و مال التجاره ای که به طور ترانزیت با راه آهن حمل می شود طرف ایران موافقت می نماید تا به منظور توسعه امور ترانزیتی برای حمل و نقل اجناس و مال التجاره افغانی نرخ مساعدی را که در پروتکل شماره (3) این موافقتنامه ذکر گردیده مقرر دارد.
محمولاتی که به وسیله واگن توشه مسافری از طرف صاحب مال و یا نماینده وی تقاضای حمل شود بدون تخفیف و با شرایط راه آهن دولتی ایران حمل می گردد.
مقررات بین المللی که راه آهن دولتی ایران مکلف به اجرای آن می باشد در مورد حمل کلیه اجناس و مال التجاره ترانزیتی اجرا خواهد گردید.
ماده دوازدهم - چنانچه طرفین متعاهدین با الحاق به معاهدات بین المللی چند جانبه تسهیلات و مزایای بیشتری را در امر ترانزیت قبول نمایند این تسهیلات و مزایا را بدون این که مواد این موافقتنامه تغییر یابد درباره یکدیگر مرعی خواهند داشت .
ماده سیزدهم - قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین و تعهدات ناشی از عضویت آنها در معاهدات بین المللی در مورد اجناس و مال التجاره ای که حمل و نقل شان ممنوع و یا تابع اجازه خاص باشد محفوظ خواهد بود.
ماده چهاردهم - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان هر دو کشور به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه و رفع مشکلات احتمالی از آن ، بنابر پیشنهاد یکی از طرفین تشکیل گردد.
کمیسیون مزبور جلسات خود را به طور متناوب در تهران و کابل تشکیل خواهد داد.
تصمیمات کمیسیون مختلط تا حدود مندرجات این موافقتنامه و پروتکل های منضم (منضمه ) آن کاملا قابل اجرا می باشد هرگاه تصمیمات متخذه مستلزم اصلاح برخی از مواد این موافقتنامه یا پروتکلهای ضمیمه آن باشد پس از تصویب مقامات صالحه طرفین قابل اجرا است .
ماده پانزدهم طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهده دار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه باشد تعیین و به یکدیگر کتبا معرفی خواهند نمود.
ماده شانزدهم - بیمه حمل و نقل اجناس و مال التجاره - مسافر و وسایط نقلیه مشمول این موافقتنامه تابع شرایط ذیل است :
الف - درباره بیمه وسایط نقلیه در مقابل شخص ثالث قوانین و مقررات کشوری که عبور و مرور وسایط نقلیه از آن صورت می گیرد نافذ خواهد بود.
ب - درباره بیمه اجناس و مال التجاره و مسافرین قوانین و مقررات کشوری که در آن وسایط نقلیه ثبت گردیده قابل اجرا خواهد بود.
ماده هفدهم - پرداختها (تادیات ) که بابت مخارج ترانزیت بین دو کشور صورت می گیرد طبق مقررات ارزی (اسعاری ) هر یک از دو طرف به ارز(اسعار) قابل تبدیل که مورد قبول بانکهای مرکزی هر دو کشور باشد انجام خواهد شد.
ماده هیجدهم - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که جهت استفاده از تسهیلات بیشتر در امور بندری در بندر عباس و یا در هر بندر مناسب دیگری که با توافق طرفین تعیین خواهد شد در حدود قوانین داخلی کشور ایران پروتکل جداگانه تنظیم نمایند.
ماده نوزدهم - اموری که در این موافقتنامه و پروتکل های ضمیمه آن پیش بینی نشده تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین خواهد بود.
ماده بیستم - این موافقتنامه و ضمایم آن از تاریخ مبادله یادداشت مبنی بر تایید تصویب مراجع صلاحیتدار دو کشور قابل اجرا بوده و جایگزین موافقتنامه ترانزیتی مورخ 12/11/1340 و پروتکلها و ضمایم الحاقی آن می گردد.
ماده بیست و یکم - این موافقتنامه و ضمایم آن بعد از تاریخ مبادله اسناد برای مدت پنج سال معتبر است هرگاه شش ماه قبل از انقضای مدت ، فسخ آن از جانب یکی از طرفین کتبا اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمایم آن به تاریخ 14 شهریور ماه (سنبله ) 1353 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و پشتو در شهر کابل تنظیم و امضا گردیده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی است .
از طرف دولت شاهنشاه ایران از طرف دولت جمهوری افغانستان
ابراهیم داوری محمد فرید رفیق
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان می باشد
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل شماره (1) مربوط به راههای ترانزیتی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان با توجه به ماده (3) موافقتنامه ترانزیتی بین دو دولت که امروز به امضا رسیده است و به منظور ایجاد تسهیلات متقابل راههای اصلی ترانزیتی را به شرح زیر تعیین می نمایند:
الف - راههای ترانزیتی در سرزمین دولت شاهنشاهی ایران .
1 - نقطه سرحدی - تایباد - مشهد - بجنورد - ساری - تهران - زنجان - تبریز - بازرگان و بالعکس .
2 - نقطه سرحدی - تایباد - مشهد - بجنورد - ساری - تهران - زنجان - تبریز - جلفا - و بالعکس .
3 - نقطه سرحدی - تایباد - مشهد - بجنورد - ساری - تهران - قزوین - همدان - کرمانشاه - خسروی و بالعکس .
4 - نقطه سرحدی - زابل - زاهدان - دارزین - سبزواران - بندر عباس - و بالعکس . (پس از اعلام آمادگی استفاده از آن از طرف دولت شاهنشاهی ایران )
5 - نقطه سرحدی - زابل - زاهدان - دارزین - کرمان - بندر عباس و بالعکس . (پس از اعلام آمادگی استفاده از آن از طرف دولت شاهنشاهی ایران )
6 - نقطه سرحدی - تایباد - مشهد - نیشابور - شاهرود - تهران - قم - اهواز - خرمشهر و بالعکس .
7 - نقطه سرحدی - تایباد - تربت جام - فریمان - سنگ بست - شاه تقی - تربت حیدریه - بیرجند - زاهدان - دارزین - کرمان - بندرعباس و بالعکس .
8 - نقطه سرحدی - تایباد - تربت جام - فریمان - سنگ بست - شاه تقی - تربت حیدریه - بیرجند - زاهدان - دارزین - سبزواران - بندرعباس - و بالعکس .
ب - راههای آهن ترانزیتی در سرزمین دولت شاهنشاهی ایران .
1 - راه آهن مشهد - تهران - تبریز - رازی و بالعکس . (تحت شرایط حمل و نقل بین المللی و اعلام آمادگی پذیرفتن اجناس و مال التجاره در ایستگاه مشهد از طرف دولت شاهنشاهی ایران )
2 - راه آهن مشهد - تهران - تبریز - جلفا و بالعکس .
3 - راه آهن کرمان - قم - اهواز - بندر شاهپور و بالعکس . (پس از تکمیل ساختمان راه آهن بین اصفهان و کرمان و اعلام بهره برداری از آن دولت شاهنشاهی ایران )
4 - راه آهن کرمان - قم - تهران - تبریز - جلفا - و بالعکس . (پس از تکمیل ساختمان راه آهن بین اصفهان و کرمان و اعلام بهره برداری از آن از طرف دولت شاهنشاهی ایران ).
5 - راه آهن مشهد - شاهرود - تهران - قم - اهواز - خرمشهر - و بالعکس .
ج - راههای ترانزیتی در سرزمین دولت جمهوری افغانستان .
1 - نقطه سرحدی - اسلام قلعه - هرات - قندهار - غزنی - کابل - جلال آباد - تورخم و بالعکس .
2 - نقطه سرحدی - اسلام قلعه - هرات - قندهار - سپین بولدک - بالعکس .
3 - نقطه سرحدی - زرنج - قندهار- غزنی - کابل - جلال آباد- تورخم و بالعکس . (پس از اعلام آمادگی استفاده از آن طرف دولت جمهوری افغانستان )
4 - نقطه سرحدی - زرنج - قندهار - سپین بولدک و بالعکس . (پس از اعلام آمادگی استفاده از آن طرف دولت جمهوری افغانستان )
د - اجناس مال التجاره ای که از این راهها حمل می شود از گمرکاتی که به وسیله هر یک از طرفین متعاهدین تعیین می گردد عبور خواهند نمود.
ه - علاوه راههای مندرج در ماده های (الف ) و (ب ) و (ج ) فوق طرفین متعاهدین می توانند در هر مورد راههای دیگر بعدا توافق نمایند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری
افغانستان
ابراهیم داوری محمد فریدرفیق
پروتکل فوق منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل شماره (2)
مربوط به تسهیل مراسم گمرکی
عطف به موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات در مقررات گمرکی درباره حمل و نقل اجناس و مال التجاره ترانزیتی به ترتیب ذیل موافقت حاصل می نمایند.
ماده 1 - هرگاه وسایط نقلیه شخصی موسسات و یا اشخاصی که در یکی از کشورهای متعاهدین ثبت شده باشند و دارای جواز عبور بین المللی مانند (ترپتیک ) و یا (کارنه دوپاساژ) باشند چنین اسناد عبوری در نزد مقامات گمرکی طرفین به عنوان تضمین قبول می شود.
ماده 2 - هرگاه اجناس و مال التجاره تحت شرایط کارنه تیر حمل گردد مقررات کنوانسیون (ت . ی . ر .) قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3 - در صورتی که حمل و نقل مسافر - اجناس مال التجاره ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکتهایی به عمل آید که توسط یکی از طرفین به طرف دیگر معرفی شده است ، طرفین متعاهدین حداکثر تسهیلات گمرکی را درباره وسایط نقلیه و محموله آنها معمول خواهند داشت . مشروط بر این که وسایط نقلیه مذکور شرایط و صفات ذیل را دارا باشد:
الف - وزن بار با وسایط نقلیه (توناژ) و فشار بر محور و عرض و طول و ارتفاع وسایط نقلیه که روی راهها (سرکها) عبور می نمایند نباید از استاندارد تصریح شده در میثاق های بین المللی تجاوز نماید.
ب - حمل و نقل اجناس و مال التجاره ثقیل و حجیم باید مطابق مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین صورت گیرد. در این صورت موسسات حمل و نقل باید اجازه قبلی مقامات صلاحیتدار کشور طرفی را که وسیله نقلیه از آن عبور می کند تحصیل (حاصل ) نماید.
ج - وسایط نقلیه مانند واگن های خطوط آهن باید به صورت مسقف تهیه گردد که دارای در واحد بوده و پس از مهر از طرف مقامات گمرکی محموله آنها نیز قابل دسترس باشد. اموال در وسایط نقلیه غیر مسقف نیز بارگیری می شود مشروط بر این که روی محموله آنها طبق شرایط مندرج در کنوانسیون (ت . ی . ر) و یا به ترتیبی که مورد قبول گمرک کشوری که وسیله نقلیه از آن عبور می کند به وسیله روپوش برزنتی (تریال ) توسط ریسمان بدون گره به وسیله نقلیه محکم گردیده و دو انتهای آن به هم وصل و مهر شده باشد پوشانیده شده و غیر قابل دسترس باشد.
طرف معرفی کننده موظف است مطابق شرایط فوق الذکر تصدیقنامه حاکی از این که وسیله نقلیه واجد شرایط لازمه فوق بوده و از هر لحاظ معاینه شده است تهیه و به بدنه خارجی مخزن بار به صورت مطمئن الصاق و مهر نماید اعتبار این سند قبولی حداکثر یک سال است .
ماده 4 - در مورد وسایط نقلیه موسسات و شرکتهای مذکور در ماده 3 این پروتکل که توسط مقامات گمرکی یکی از طرفین متعاهدین مهر شده است در صورتی که تمام مهرهایی که تعداد آنها در اظهارنامه قید شده سالم و دست نخورده بوده و محموله وضع مشکوکی نداشته باشد و اطلاع سویی در مورد آن از مراجع رسمی نرسیده باشد صرفا به وضع ظاهری وسایط نقلیه مزبور اکتفا شده بعد از مهر اجازه دخول یا خروج از کشور داده می شود.
ماده 5 - در مورد وسایل حمل و نقل موسسات و شرکتهای معرفی شده که دارای مشخصات و شرایط مندرج در ماده 3 این پروتکل نباشد و همچنین وسایط نقلیه متعلق به غیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد شد .
ماده 6 - ترتیب و ثبت اظهارنامه اجمالی و اظهارنامه ترانزیتی (بیان نامه )و سایر مراسم گمرکی مطابق با مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین حتی المقدور به صورت ساده انجام خواهد شد.
ماده 7 - رانندگان وسایط نقلیه باید دارای جواز رانندگی (لایسنس ) ملی یا بین المللی باشند.
ماده 8 - هرگاه در اثنای حمل و نقل اجناس و مال التجاره ترانزیتی تخلف از مفاد این موافقتنامه به عمل آید در آن صورت قوانین و مقررات داخلی هر یک از کشورهای متعاهد قابل اجرا است .
ماده 9 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که برای رانندگان و معاونین آنها که وسایط نقلیه شان بر طبق مندرجات این موافقتنامه و پروتکل های منضم آن به کار حمل و نقل اجناس و مال التجاره ترانزیتی در خاک طرفین اشتغال می ورزند ویزای کثیرالمسافرت به مدت شش ماه صادر گردد.
ماده 10 - ایجاد تسهیلات بیشتر در تشریفات گمرکی و تعهدات مذکور در این موافقتنامه به وسیله یک طرف متعاهد تغییر در موافقتنامه حاضر تلقی نمی شود و احتیاجی به موافقت دیگر ندارد.
ماده 11 - در صورتی که عدلها و صندوق ها ترمیم و بسته بندی مجدد را ایجاب نماید بعد از رسیدگی و تطبیق با اظهارنامه و جواز ترانزیت طبق تقاضای صاحب اجناس و مال التجاره یا نماینده آن این عمل تحت نظارت مامورین گمرک با حضور نماینده وزارت بازرگانی (وکالت التجاری ) انجام و تغییرات وارد، از طرف گمرک در ظهر جواز و اظهارنامه ترانزیت با توضیح کافی قید می گردد.
ماده 12 - راجع به تضمین گمرکی اجناس و مال التجاره که با وسایط نقلیه شرکتها و موسسات معرفی شده حمل می شود طرفین متعاهد موافقت می نمایند در هر مورد ضمانت کتبی نماینده وزارت بازرگانی (وکالت التجاری ) را به جای وثیقه
نقدی یا تضمین بانکی مورد قبول قرار دهند. هر یک از طرفین در صورت تخلف موسسات و شرکتهای حمل و نقل از مفاد این موافقتنامه علاوه بر اقدامات قانونی مراتب را به منظور تجدید نظر در معرفی شرکتهای مذکور به طرف دیگر اعلام خواهند نمود.
ماده 13 - تعهدات هر یک از طرفین در مقابل ارائه تصدیق خروج اجناس و مال التجاره از سرحد و تصدیق اولین گمرک مقصد مبنی بر حصول جنس به کشور ابطال خواهد شد.
ابطال تعهدات در مورد اجناس و مال التجاره صادراتی ترانزیتی هر یک از طرفین متعاهدین در مقابل تصدیق خروج گمرک مرزی (سرحدی ) هر یک از دو کشور صورت خواهد گرفت .
ماده 14 - هزینه (مصارف ) خدمات گمرکی اجناس و مال التجاره وارده هر یک از طرفین به کشور دیگر مطابق نرخ اجناس و مال التجاره وارداتی آن کشور و هزینه (مصارف ) خدمات گمرکی هنگام صدور (خروج ) از کشور طرف مقابل درگمرک خروجی مطابق نرخ خدمات گمرکی اجناس و مال التجاره صادراتی کشور متعاهد محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده 15 - وسایط نقلیه از قبیل کامیون (لاری ) اتوبوس (باس ) که به صورت ترانزیت بدون بار یا مسافر از راههای ترانزیتی طرفین عبور نمایند از تسهیلات مندرج در ماده (12) این پروتکل برخوردار خواهند بود.
ماده 16 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که لوازم مازاد مسافری (شخصی ) همراه اتباع طرفین را که ماهیت تجاری داشته باشد به اسرع وقت به هزینه (مصارف ) صاحب مال به طریق محفوظه و مطمئن با یکی از وسایط نقلیه مورد انتخاب گمرک کشوری که مسافر از خاک آن عبور می نماید و یا تعهد کتبی صاحب مال به مرز (سرحد) خروج ارسال نمایند در این صورت از فرستادن مامور بدرقه خودداری می شود هر یک از اتباع طرفین که با وسیله نقلیه سواری شخصی خود وارد می شود می تواند با ارائه ضمانت کتبی نماینده وزارت بازرگانی (وکالت التجاری ) طرفین از مزایای این ماده استفاده نماید و در این صورت لوازم همراه مسافر به طور مطمئن بسته بندی و سیم و سرب شده همراه مسافر حمل می گردد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری افغانستان
ابراهیم داوری محمد فریدرفیق
پروتکل فوق مشتمل بر شانزده ماده منضم به قانون موافقتنامه ترانزیتی بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل شماره (3)
عطف به موافقتنامه ترانزیت که در تاریخ امروز به امضا رسیده است طرفین
متعاهدین نسبت به موارد زیر توافق می نمایند.
ماده 1 - موسسات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در افغانستان است از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه دارند به منظور حمل و نقل اجناس و مال التجاره که مقصد آن کشور ایران باشد سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا مشهد بسط دهند.
موسسات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری افغانستان اجازه دارند به منظور حمل و نقل اجناس و مال التجاره که مقصد آن کشور افغانستان باشد سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا هرات بسط دهند.
حمل اجناس و مال التجاره سریع الفساد و یا در موارد استثنایی بر اساس اجازه قبلی طرف دیگر به هر یک از شهرهای کشور موافقت کننده صورت خواهد گرفت .
ماده 2 - پرداختهای (تادیات ) قانونی به گمرک از بابت وسایط نقلیه که به طور ورود موقت به منظور حمل اجناس وارداتی داخل کشور هر یک از طرفین می شود به عوض وثیقه نقدی یا تضمین بانکی ضمانت کتبی شش ماهه نماینده وزارت بازرگانی (وکالت التجاری ) طرفین پذیرفته می شود. مدت اعتبار پروانه (اجازه ) ورود موقت برای شش ماه می باشد.
ماده 3 - در آن قسمت از مسیر ترانزیت در خاک کشور شاهنشاهی ایران که اجناس و مال التجاره به وسیله راه آهن دولتی ایران مسئول رسانیدن اجناس و مال التجاره افغانی به صورتی که به راه آهن تحویل شده است می باشد.
ماده 4 - در صورتی که راه آهن دولتی ایران بر اثر تقاضای صاحب مال یا نماینده او از تاریخ ترخیص و موافقت قبلی خویش مبنی بر تهیه واگن نتواند واگن مورد تقاضا را حداکثر در مدت پنج روز واگذار (تهیه ) نماید این مدت جزو زمان معافیت انبارداری تهیه وسایل نقلیه به منظور خروج اجناس و مال التجاره از انبار محاسبه نشده و از این بابت انبارداری دریافت نمی شود در این صورت صاحب مال یا نماینده او موظف است در ظرف مهلت مقرر مندرج در قوانین و مقررات گمرکی ایران با تهیه وسیله نقلیه مناسب مال التجاره را از محوطه گمرک خارج نماید.
ماده 5 - طرفین متعاهدین در تخلیه و بارگیری اجناس و مال التجاره ترانزیتی یکدیگر در بنادر و گمرکات ورودی و خروجی توجه کافی مبذول داشته و سعی خواهند نمود تا تخلیه و بارگیری به اسرع وقت صورت گیرد.
ماده 6 - راه آهن دولتی ایران کرایه حمل و نقل اجناس و مال التجاره ترانزیتی افغانستان را بر اساس تعرفه معمول راه آهن دولتی ایران با تخفیف بیست درصد دریافت خواهند نمود سایر مقررات و آیین نامه های راه آهن دولتی ایران در مورد حمل کلیه اجناس و مال التجاره ترانزیتی اجرا خواهد گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری افغانستان
ابراهیم داوری محمد فریدرفیق
پروتکل فوق مشتمل بر شش ماده منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8807
تاریخ تصویب :
1353/12/04
تاریخ ابلاغ :
1354/01/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :