جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده 1 - خرده مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به
زارعین مستاجر و مواد الحاقی به قانون مذکور که املاک آنان به زارعین
مستاجر به اقساط دوازده ساله فروخته شده است ، می توانند با مراجعه به بانک
تعاون کشاورزی ایران قبوض اقساطی بدهی زارعین را به نام بانک مزبور
ظهرنویسی نموده و معادل بهای نقدی ملک خود از اوراق قرضه مذکور در ماده 4
این قانون دریافت دارند.
ماده 2 - برای احتساب بهای نقدی املاک مشمول این قانون از مبلغ اسمی هر
قبض (12)/(2) کسر می گردد.
تبصره 1- آن مقدار از بهای نقدی ملک که کمتر از بهای اسمی اوراق قرضه
باشد نقدا به مالک پرداخت خواهد شد. اصل مبالغ پرداختی از این بابت در
بودجه کل کشور منظور در بانک و به بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت خواهد
شد.
تبصره 2- از محل (12)/(2) موضوع این ماده که از مبلغ اسمی قبوض اقساطی
کسر می شود (3)/(1) آن به عنوان کارمزد به درآمد بانک و بقیه به سرمایه
بانک تعاون کشاورزی ایران اضافه خواهد شد.
ماده 3 - بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است به موجب گواهی ادارات
تعاون و امور روستاها و در قبال اخذ قبوض اقساطی مربوط هر سند، معادل
بهای نقدی ملک از اوراق قرضه به خرده مالکان مشمول این قانون تسلیم
نماید.
تبصره - درخواست تبدیل قبوض به اوراق قرضه به موجب وکالت یا به صورت
صلح حقوق در صورتی پذیرفته می شود که متعهد له قبوض یا ورثه او بعد از
تصویب این قانون اقدام به تعیین وکیل یا صلح حقوق نموده باشد و به هر حال
دارنده قبوض برای هر سند فقط برای یک بار می تواند از مزایای این قانون
استفاده نماید.
ماده 4 - اوراق قرضه موضوع ماده یک بر اساس قانون انتشار اسناد خزانه
و اوراق قرضه مصوب مهر ماه 1348 تحت یک سری مشخص منتشر خواهد گردید و
حداکثر میزان آن معادل بهای نقدی قبوض مذکور در ماده یک و تاریخ انتشار
آن دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود. اوراق منتشره در اختیار بانک
مرکزی ایران قرار خواهد داشت و بر حسب تقاضای بانک تعاون کشاورزی ایران
جهت تحویل به خرده مالکان مذکور در ماده یک در اختیار بانک مذکور قرار
خواهد گرفت .
ماده 5 - حداقل بهای اسمی اوراق قرضه موضوع این قانون یک هزار ریال و
مدت بهره سالانه اوراق قرضه به قرار زیر است :
الف - اوراق قرضه دوساله با بهره 9%.
ب - اوراق قرضه سه ساله با بهره (2)/(1)9%.
ج - اوراق قرضه پنج ساله با بهره 10%.
د - اوراق قرضه هفت ساله با بهره (2)/(1)10%.
تبصره - بهای نقدی ملک بر حداقل بهای اسمی اوراق قرضه تقسیم و به
نسبت مساوی از اوراق چهارگانه فوق به ذینفع تحویل می گردد.
در صورتی که بهای نقدی ملک کمتر از چهار برابر بهای اسمی اوراق قرضه
مزبور باشد نسبت به آن مقداری که معادل بهای اسمی هر قبض است به ترتیب از
اوراق بندهای الف ، ب و ج تحویل می شود و آن مقدار که کمتر از بهای اسمی
قبض باشد نقدا پرداخت می گردد.
ماده 6 - قبوض اقساطی که بر اساس این قانون به بانک تعاون کشاورزی
ایران واگذار می شود از طرف بانک مذکور به بهای اسمی از متعهدین وصول و با
رعایت تبصره 2 ماده (2) این قانون طبق تبصره یک ماده (3) از مواد الحاقی
به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجازه به زارعین مستاجر و ماده واحده
قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک
مورد اجاره به زارعین مصوب 23/11/52 به حساب افزایش سرمایه آن بانک منظور
خواهد شد همچنین طبق تبصره یک ماده (3) از مواد الحاقی فوق الذکر نسبت به
قبوض مورد بحث پس از سررسید با 12% زیان دیر کرد از متعهدین قبوض وصول و
به حساب درآمد بانک مذکور منظور خواهد شد.
ماده 7 - مشمولین ماده 2 الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد
اجاره به زارعین مستاجر مصوب 23/10/47 کماکان حق استفاده از مزایای مذکور
در آن ماده را خواهند داشت و همچنین مقررات این قانون مانع استفاده
دارندگان قبوض از احکام مذکور در ماده 3 قانون مواد الحاقی به قانون
تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 10/12/49 و ماده
واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش
املاک مورد اجاره به زارعین مصوب 23/11/52 نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 21/11/1353 در جلسه روز سه شنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد
و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعیدنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :