جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


1 - در اجرای بند (الف ) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه
سال 1354 کل کشور ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری از
شصت ریال به هفتاد ریال افزایش می یابد و تفاوت حاصل از این تغییر ضریب که
به حقوق مستخدمین رسمی اضافه می شود پرداخت می گردد.
2 - در اجرای بند (ب ) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه
سال 1354 به حقوق دارندگان پایه های قضایی یک ششم افزوده می شود.
3 - در اجرای بند (ج ) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه
سال 1354 کل کشور به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث
مشمولین بند مذکور به میزان یک ششم افزوده می شود.
4 - در اجرای بند (د) تبصره 73 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه
سال 1354 کل کشور به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث
دارندگان پایه های قضایی به میزان یک ششم افزوده می شود.
افزایش فوق به استناد تبصره 83 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال
1354 کل کشور پس از تصویب کمیسیون های امور استخدام و سازمان های اداری و
بودجه مجلس شورای ملی در جلسات سوم و ششم اسفند ماه 1353 در جلسه روز
یکشنبه هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب
کمیسیون های استخدام بودجه مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :