جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه و تبصره ماده مزبور به تبصره 1 تبدیل
می یابد.
تبصره 2 - کسانی که قبل از تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
مشغول خدمت شده اند مدت تحصیلات قبلی آنان در دانشگاه از لحاظ بازنشستگی
جزو سالهای خدمت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر این که کسور بازنشستگی مدت
مزبور را به ماخذ صدی ده حقوقی که قانونا دریافت می دارند تادیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پس از تصویب شورای ملی در جلسه روز سه شنبه
29 بهمن ماه 1353 در جلسه روز نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :