جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده -
الف - بانک سپه که در سال 1350 به صورت شرکت سهامی خاص (بانک سپه ) به
ثبت رسیده از شمول مقررات بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب
18 تیر ماه 1351 در مورد تبدیل وضع خود به شرکت سهامی عام مستثنی می شود.
بانک سپه مکلف است اساسنامه خود را ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون
با مقررات قانون پولی و بانکی کشور به استثنای بند الف ماده 31 قانون
مذکور تطبیق داده و تصویب شورای پول و اعتبار برساند اساسنامه مزبور پس
از تایید وزارت جنگ قابل اجراست و مادام که اساسنامه جدید تصویب نشده
اساسنامه فعلی بانک معتبر است .
ب - نمایندگی بانک مرکزی ایران در داخل کشور در مورد انجام کلیه
عملیات و معاملات بانکی وزارت جنگ و موسسات و شرکتهای وابسته به آن در
محلهایی که بانک مذکور شعبه یا نمایندگی ندارد به بانک سپه محول است و در
صورتی که بانک سپه یا نمایندگی نداشته باشد بانک مرکزی ایران می تواند به
بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک
دیگری نمایندگی بدهد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه چهارم اسفند ماه 1353 در جلسه دوشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :