جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 76 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر
اصلاح و از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا
می باشد:
ماده 76 - سابقه خدمت رسمی متوالی یا متناوب افسران و کارمندان نیروهای
مسلح شاهنشاهی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرط انتقال کسور
بازنشستگی . پرداختی و یا واریز آن به صندوق بازنشستگی مربوط از لحاظ
بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد و بازنشستگی دریافت کننده
کسور پرداختی مشمولین این ماده مکلف است کسور دریافتی را به بازنشستگی
برقرارکننده حقوق صندوق بازنشستگی واریز نماید.
تبصره 1 - سوابق خدمت غیر رسمی افسران و کارمندان موضوع این ماده در
وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرط تادیه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر
رسمی به ماخذ صدی ده آخرین حقوق زمان اشتغال فقط از لحاظ صندوق بازنشستگی
جزو سنین خدمت رسمی آنان محسوب می شود.
تبصره 2 - استفاده از حقوق صندوق بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی در مورد
مشمولین این ماده از تاریخ پرداخت کسور صندوق بازنشستگی مقرر در قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه ششم اسفند ماه 1353 در جلسه روز نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد
و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :