جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای
ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول
طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف
هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز
به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم مهر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :