جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده اول - هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را
برای تسهیل عبور و مرور یا زیبایی شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتار
خواهد نمود.
ماده دوم - اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان یا میدان
منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا
مزروع و یا بیاض جزو شارع یا میدان خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب
انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجرای نقشه که لااقل
سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد بود به وسیله اعلان یا
اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد - در مواردی
که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه می تواند با تصویب وزارت داخله
مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ انتشار اعلان
مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می توانند بر
نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض
را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند.
انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا
قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رای
وزارت داخله قطعی است .
ماده سوم - بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای
توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریداری
نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید و در صورتی که بلدیه قیمت را
نقدا نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولی در هر حال موعد یا
اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند.
هر گاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک یک نفر
خبره یا بیشتر متساویا معین می نمایند و هر گاه بین خبره های طرفین توافق
حاصل نشود یک نفر خبره به تراضی طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رای
اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده است
هیچ گونه اقدامی از طرف بلدیه برای خرابی ملک نباید بشود.
تبصره 1 - مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و
اشجار قبل از اعلان توسیع است .
تبصره 2 - در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر
مدعی العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.
تبصره 3 - در صورت احتیاج به قرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در
محکمه بدایت یا محکمه صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل
به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک
محکمه یا حاکم اشخاصی را که خبرویت داشته باشند خود نظر گرفته و خبره ای
که باید معین شود از بین آنها انتخاب می نمایند.
تبصره 4 - عمارات مسکونی که صاحبان آن به واسطه احتمال خرابی برای
توسعه اجازه ساختمان از بلدیه گرفته ساخته اند هر گاه در نتیجه تصمیم
بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه
خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقدا داده شود مگر آن که مالک به
اقساط رضایت دهد.
ماده چهارم - در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آن چه جزو شارع یا
میدان می شود مقداری بماند که با وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت
ساختمان جدید یا انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه
باید باقیمانده را نیز به قیمت متناسب با قیمت مقداری که برای توسعه یا
احداث شارع یا خیابان خریده است خریداری نماید در صورتی که باقیمانده
زمینی که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری کرده اگر مالک مجاور خیابان
نخرد و برای زیبایی خیابان لازم باشد که جلوی آن دیوار یا صندوقه کشیده
شود مالک مجاور نمی تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه به زمین یا
دیوار او برای بنای دیوار صندوقه تجاوز بشود.
ماده پنجم - هر گاه ملک عقبی که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به
معبر می شود بیش از صدی ده ازدیاد قیمت حاصل کند زیادتی مزبور به وسیله
خبره مطابق ماده سوم تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است ثلث اضافه
حاصله را به بلدیه نقدا یا به موعد یا به ترتیب اقساط بپردازد ولی موعد
پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند.
تبصره - در صورتی که بعد از توسعه یا احداث خیابان یا میدان مالک ملک
مجاور خیابان یا میدان نخواهد بنایی بکند یا دیواری بکشد که متناسب با
دیوارهای سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیواری متناسب به
خرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن را بدهد.
ماده ششم - هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام
از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هر گاه بلدیه
بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر مجاور در درجه اول و مالکین مجاور
در درجه دوم با تساوی قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت .
ماده هفتم - به اختلافاتی که ممکن است در مورد مواد 3 و 4 و 5 و 6 بین
بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدایی محل و در صورت نبودن محکمه
ابتدایی محکمه صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد
داد عدم حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود حکم محکمه قطعی است .
ماده هشتم - مفاد مواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در مورد املاکی که قبل از
تاریخ اجرای این قانون و در اثر عملیات بلدیه راجع به توسیع و تغییر
معابر و یا احداث معابر عمومی جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجرای این
قانون ترتیب قطعی در رفع اختلاف اتخاذ نشده است مجری خواهد بود.
ماده نهم - اراضی یا بنا خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف
خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد
از اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او
باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه
به خرج مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن
خیابان یا میدان خواهد ساخت .
ماده دهم - وزارت داخله و وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و سوم آبان ماه یک هزار
و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :