جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده ذیل به عنوان ماده 265 مکرر به قانون مجازات عمومی
اضافه می شود:
ماده 265 مکرر - اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر
منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم مجددا مورد
حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه
و به جزای نقدی از 300 ریال الی 5000 ریال و یا به یکی از این دو مجازات
محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :