جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 205 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن
تصویب می شود:
ماده 205 - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه تا شش ماه حبس
خواهد شد. و اگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده 178 مجازات
می شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت
محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :