جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره رای : 180 /21 تاریخ رسیدگی : 7/4/72
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای ایرج … در تاریخ 19/9/69 دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خواندگان مذکور به خواسته « صدور دستور موقت مبنی بر معرفی خواهان به بانک صادرات جهت انعقاد قرارداد فروش اقساطی مسکن و معرفی به اداره برق جهت اخذ امتیاز برق و سپس صدور حکم خواندگان به تکمیل واحد مسکونی و تصفیه حساب و پرداخت خسارت ناشی از سوء مدیریت مقوم به پنجاه هزار ریال» تقدیم دادگاه حقوقی در شهرستان تهران نموده و توضیح می دهد که اینجانب عضو شرکت تعاونی مسکن خدمات کامپیوتری مخابرات بوده و می باشم شرکت شهرک عمران اراضی غرب تهران یک قطعه زمین جهت احداث ساختمان برای اعضاء واجد شرایط شرکت تعاونی مذکور اختصاص داده و اینجانب بر اساس امتیازات مکتسبه و اولویتهای متعلقه یکی از واجدین شرایط بوده ام و برای دریافت زمین به سازمان واگذار کننده زمین معرفی شده و زمین اختصاص داده شده و نیز واگذار و شرکت تعاونی مسکن نیز با هزینه اعضا واجد شرایط اقدام به احداث ساختمان نموده و اینجانب در مهلتهای مقرره کلیه مبالغ وجوه درخواستی را با فروش اثاثیه پرداخت نموده و به کلیه وظایف و تعهدات خود عمل و اقدام نموده ام و نهایتاً در تاریخ 15/7/67 خواندگان واحد مسکونی متعلق به اینجانب را به صورت نا تمام و تکمیل نشده به اینجانب تحویل داده اما متاسفانه خواندگان ردیف 1 تا 2 که اعضاء هیات مدیریه وقت شرکت تعاونی مسکن بوده اند علاوه بر عدم عمل به وظایف قانونی خود به عنوان هیات مدیره و عدم تکمیل ساختمان اینجانب با سوء مدیریت و برداشت های غیر قانونی موجودی نقدی شرکت موجب بروز خسارت فراوان به اینجانب و خانواده ام گردیده اند:
1 ـ از معرفی اینجانب به اداره برق جهت اخذ اصل امتیاز خودداری نموده اند
2 ـ از معرفی اینجانب به بانک صادرات جهت انعقاد قرارداد و فروش اقساطی خودداری نموده اند و این اقدام باعث شده که بانک صادرات از اینجانب مطالبه خسارت تاخیر پرداخت و دیر کرد نموده و هر روز افزایش می یابد
3 ـ امتیاز شوفاژ و آب گرم واحد مسکونی متعلق به اینجانب را نصب و راه اندازی ننموده اند و حتی مخزن آب گرم متعلق به واحد مسکونی اینجانب را که در محوطه زمان تصدی هیات مدیره شرکت تعاونی بدون مجوز اقدام به فروش مقدار زیادی از مصالح ساختمانی و تاسیساتی و ابراز و کالاهای متعلق به شرکت به افراد بدون مزایده فروخته اند
5 ـ خواندگان ردیفهای اول و دوم هر کدام به ترتیب مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از حساب شرکت برداشت غیر قانونی نموده اند
6 ـ علیرغم مراجعات مکرر تاکنون از ارائه صورت حساب مخارج انجام شده برای واحد مسکونی اینجانب و تصفیه حساب خودداری نموده اند
لذا بدواً صدور و دستور موقت بر معرفی عملکرد دوره تصدی خواندگان ردیفهای اول تا سوم به عنوان هیات مدیره شرکت و صدور حکم بر محکومیت خواندگان و الزام آنان به تکمیل تاسیسات و استرداد سهم از وجوه برداشتی غیر قانونی خواندگان ردیف های اول و دوم به شرح بند 5 مذکور به ارایه صورت حساب انجام شده برای ساختمان اینجانب و تصفیه حساب و همچنین پرداخت خسارت ناشی از فروش بدون مجوز اموال شرکت پرداخت خسارت ناشی از سوء مدیریت نامبردگان با جلب کارشناس مورد استدعا است . »
دادگاه در مورد درخواست صدور دستور موقت در تاریخ 19/3/70 به لحاظ عدم فوریت درخواست خواهان قرار رد صادر می نماید خواهان طی لایحه وارده به شماره 72 ـ 30/2/72 ضمن تکرار مطالب قبلی اضافه می نماید که « تاکنون مبلغ 12000000 ریال بابت هزینه احداث از اینجانب دریافت نموده ولی تاکنون صورت حساب نداده اند و مشخص نیست که چه مبلغی هزینه کرده اند و بانک هم دلیل تاخیر در معرفی اینجانب جهت تقسیط در حدود 750000 ریال از اینجانب بابت جریمه دیر کرد مطالبه می نماید و مقدار زیادی مصالح ساختمانی و ابراز آلات موجود در انبار شرکت تعاونی را که به اعتبار پروانه ساختمانی و حواله به قیمت دولتی خریداری نموده بودند در بازار آزاد به فروش رسانیده اند درخواست رسیدگی دارم »
شرکت تعاونی مسکن خدمات کامپیوتری طی لایحه وارده به شماره 710 ـ 29/2/71 اعلام می دارد :
« نظر به اینکه کلیه اختلافات طرفین پرونده کلاسه 5/70/641 طبق توافقنامه شماره خواهان ظاهراً با استحضار از لایحه خوانده طی لایحه وارده به شماره 1124 ـ 9/2/71 ضمن تکرار و توضیح خواسته های خود اعلام می دارد :
« چون شرکت تعاونی ردیف چهارم تحت پوشش سازمان تعاونی شهری استان تهران می باشد لذا اینجانب در خصوص اقدامات خلاف قانون شرکت خوانده ردیف چهارم نیز به سازمان یاد شده شکایت نموده ام و مفاد صورت جلسه استنادی خوانده نیز فقط الزام به اجرای بخشی از خواسته معرفی به بانک و اداره برق می باشد و به هیچ وجه ترک دعوی فقط الزام به اجرای بخشی از خواسته معرفی به بانک و اداره برق می باشد و به هیچ وجه ترک دعوی ننموده ام و شکایت خود را مسترد نداشته ام و ادعای خاتمه دعوی خلاف واقع بوده تقاضای رسیدگی دارم » و در جلسه مورخ 10/4/71 در مقام توضیح اظهار می دارد : « بعد از صورت جلسه 10/7/70 قرارداد فروش اقساطی تنظیم شده و آپارتمان متعلق به اینجانب به من تحویل گردید و امتیاز برق نیز گرفته ام لیکن خواندگان ردیف های اول و دوم و سوم که عضو سابق هیات مدیره بوده اند و خوانده ردیف سوم تاکنون با من تصفیه حساب نکرده اند کلاً 16 نفر عضو این تعاونی بوده ایم فقط مشکلی که مانده این است که از روی پروانه ساختمان اجناس مختلفی از قبیل درب چوبی ـ لوله و خیلی اجناس دیگر گرفته اند اضافه آمده و به فروش رسانده اند که سهم اینجانب به نظرم اندکی بیش از دویست هزار تومان می شود که باید بدهند صورت جلسه مورخ 10/7/70 راجع به تصفیه حساب نبوده و علاوه ساختمان تکمیل نشده یعنی در بهای داخلی ساختمانی آپارتمانها نقاشی نشده دستشویی ها مطابق با کارهایی که برای دیگران در همین مجموعه کرده اند نیست و زیان دیر کرد پرداخت نشده تقاضای رسیدگی دارم » دادگاه در تاریخ 10/4/71 پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید :
« نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان و صورت جلسه مورخ 10/7/70 بین طرفین آپارتمان مورد دعوی تحویل خواهان گردیده و قرارداد فروش اقساطی نیز تنظیم یافته و انشعاب برق نیز اخذ نموده است النهایه با توجه به عبارت ذیل صورت مجلس مذکور که تصریح دارد با تهیه این صورت مجلس موضوع اختلاف شرکت تعاونی و آقای ایروانی خاتمه یافته ودیگر در این ارتباط مشکلی موجود نیست بنابراین به نظر دادگاه چون مسئله اختلاف فیمابین به صورت عام و بدون استثناء درج گردیده هرگونه مشکلی را در این رابطه منتقی دانسته است لذا موجبی برای صدور حکم باقی نمی ماند و دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع گردیده است انکار بعدی خواهان و ایراد وی به اینکه تاکنون تصفیه حساب با وی نشده و خسارات تاخیر تادیه و غیره پرداخت نشده مسموع و قابل ترتیب اثر نمی باشد لذا مستنداً به ماده 1277 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد . »
خواهان پس از استحضار از قرار مذکور در تاریخ 27/5/71 دادخواست تجدید نظر تقدیم و پرونده حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام می شود لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد .
رای
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 153/71 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
ایرادات و اعتراضات تجدید نظر خواه عمدتاً در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مردود اعلام گردیده است لذا قرار تجدید نظر خواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدید نظر خواه و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتاً ابرام می گردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
180
تاریخ تصویب :
1372/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :