جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1903 ـ 14/12/74 مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی قزوین
رای
در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی … به طرفیت نصرت… و مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته تنفیذ و تایید مبایعه نامه سال 1360 از پلاک 15 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 15 اقبال قزوین با توجه به اینکه خواهان خواستار تنفیذ و تایید مبایعه نامه و قولنامه سال 1360 شده است خوانده فروشنده در جلسه حاضر ضمناً اقرار و اعتراف فروش زمین مزبور موافقت خود را طبق دادخواست اعلام نموده است و لیکن یکی دیگر از خواندگان نماینده مسکن و شهرسازی طی لایحه به شماره 3188 / 3 ـ 10/11/74 با استناد به تبصره 2 الحاقی ماده 10 آیین نامه لغو مالکیت اراضی موات شهری تقاضای خواهان را غیر موجه دانسته تقاضای رد آن را نموده است فلذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده اولاً اقرار و اعتراف خوانده ( فروشنده ) به لحاظ اینکه مالکیت ندارد مستنداً به ماده 1278 قانون مدنی نافذ نمی باشد ثانیاً شاهد و مطلع قضیه یک نفر بوده آنهم اصل معامله چه سالی بوده اطلاع نداشته است ثانیاً برای محکمه احراز نگردیده اینکه معامله در سال 1360 واقع شده است بنابراین خواسته خواهان را غیر موجه تشخیص رای به دعوی مطوحه صادر و اعلام میگردد این رای طبق مقررات طرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان تهران میباشد .
شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر
شماره دادنامه : 1301 تاریخ رسیدگی : 25/11/76
نظر به اینکه مطابق پاسخ شماره 18/11/76 ثبت اسناد و املاک قزوین و محتویات پرونده بدوی پلاک مورد نزاع به شماره 15 فرعی از 36 اصلی بخش 15 قزوین در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری در تملک اداره کل زمین شهری قرار گرفته و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است علیهذا قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه در مورد بیع بین او و تجدید نظر خوانده ردیف دوم موضوع قولنامه مورخ 15/1/1360 تا وقتی که سند رسمی مذکور به نام دولت باقی و معتبر باشد دعوی خواهان به استناد قولنامه معارض سند رسمی قابلیت استماع ندارد فلذا با رد اعتراض او دادنامه تجدید نظر خواسته را به علت مذکور تایید می نماید این رای به استثناد مواد 25 و 22 قانون تشکیل محاکم عمومی انقلاب صادر و قطعی می باشد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1903
تاریخ تصویب :
1374/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :