جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/8/70 شماره رای : 751/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/10/69 خانم طوران … دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال خرم آباد لرستان به خواسته ابطال شناسنامه شماره 1788 و شناسنامه جدید" href="/tags/14987/صدور-شناسنامه-جدید/" class="link">صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 31/6/50 تقدیم دادگاه حقوقی یک خرم آباد نموده به عنوان اینکه متولد 31/6/51 می باشد و از شناسنامه خواهر متوفایش که متولد 1346 بوده استفاده می نماید صدور حکم را به شرح فوق تقاضا می کند و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان مبنی بر اینکه مشارالیها در تاریخ 31/6/51 متولد شده است مبادرت به صدور نظریه بر پذیرش دعوی خواهان می نماید که بر اثر اعتراض اداره ثبت احوال پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده می شود و شعبه 21 دیوان عالی کشور طی رای شماره 317 ـ 21 ـ 18/3/70 نظریه مورد اعتراض را تایید نکرده است دادگاه مرجع رسیدگی با عنایت به استدلال شعبه 21 دیوان عالی کشور از نظریه صادره و عدول و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده خانم طوران… از رای صادره تجدید نظر خواسته دادگاه با تایید دادنامه به وی پرونده را به دیوان عالی کشور ایفاء داشته که به این شعبه ارجاع کرده است دادخواست تجدید نظر خواه و لایحه اعتراضیه هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح پیوست و دادنامه شماره 110 ـ 17/4/70 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده اکثریت چنین رای می دهند:
با توجه به دادنامه شماره 317 ـ 21 ـ 18/3/70 این شعبه و جهات نقض مندرج در آن در مورد اظهار نظر مورخ 3/2/70 دادگاه و نیز با توجه به خواسته دعوی و توضیحات مندرج در دادخواست نظر به اینکه خواهان جهت اثبات مدعا به استماع گواهی گواهان استناد نموده لذا با عنایت به مندرجات برگ استشهادیه پیوست و مقررات ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت دادرس نیز می تواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم را بداند از گواهها بنماید و همچنین اختیارات حاصل از مادة 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی اقتضاء داشته دادگاه به انعکاس صرف اظهارات بدوی گواهها اکتفا ننموده بلکه هر تحقیقی که جهت احراز واقعیت وکشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس اتخاذ نماید بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته به لحاظ نقض رسیدگی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک خرم آباد ارجاع می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
751
تاریخ تصویب :
1370/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :