جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/12/1368 شماره دادنامه : 68/1135/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 22/3/67 آقای مجید … مقیم کاشمر به طرفیت اداره ثبت احوال کاشمر به خواسته ابطال سند فوت شماره 7 معوقه 1354 مربوط به خود حساب شناسنامه شماره 100 ـ 1349 کاشمر تسلیم داشته و ضمن دادخواست مزبور که یک برگ استشهادیه و برگ خلاصه فوت مزبور ضمیمه آن شده توضیح داده است که چون برادری داشته و فوت شده و پدرش شناسنامه وی را به جای برادر فوت شده اش به ثبت احوال برده و فوتی زده است اینک به اشکالاتی برخورد نموده است به شرح اولین لایحه ارسالی ثبت نشده موجود در پرونده توضیح داده سند وفات شماره 7 ـ 1354 مفوقه بنا به اظهارآقای علی … پدر متوفی و حضور دو نفر گواه و طبق موازین قانونی تنظیم گردیده و انکار و تردید در قبال مندرجات آن مسموع نمی باشد لذا طبق مواد 999 و 1287 قانون مدنی سند رسمی و هیچگونه اشتباهی درمندرجات آن صورت نگرفته است به لحاظ جلوگیری از خدشه دار شدن اسناد رسمی رد دعوی خواهان مورد تقاضا است دادگاه حقوقی یک کاشمر در جلسه رسیدگی مورخ 13/2/68 پس از استماع گواهی گواهان و کسب نظر آقای مشاوره مبنی بر رد دعوی مطروحه خواهان مبادرت به صدور نظریه قبول دعوی خواهان به استناد گواهی و سایر اوراق پرونده کرده که بر اثر اعتراض خوانده به نظریه مزبور و ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه 18 این شعبه به شرح دادنامه شماره 68/715/18 ـ 1/8/1368 نسبت به نظریه مورخ 13/2/68 چنین رای داده است «کیفیت دعوی مطروحه و اینکه خواهان در دادخواست اعلام نموده که برادری داشته که فوت شده و پدرش به جای اینکه شناسنامه برادر متوفایش را ببرد و فوتش را ثبت برساند شناسنامه وی را برده و عمل کرده چنین اقتضاء داشته که دادگاه به منظور کشف واقع دعوی با ملاحظه سوابق سجلی والدین خواهان و برادران و خواهران وی از آنان در زمینه ادعا عنوان شده تحقیق به عمل می آورد و چون در ما نحن فیه مراتب فوق رعایت نگردیده لذا نظریه صادره در شرایط فعلی واجد ایراد قضائی تشخیص و مقرر می دارد پرونده هت رسیدگی به مورد فوق و صدور رای مقتضی متناسب بانتایج حاصله از رسیدگی مورد نظر به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردد . » با برگشت پرونده به دادگاه حقوقی یک کاشمر آن دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی فاقد تاریخ که در آن جلسه خواهان به اتفاق خواهرانش بانوان فرح و فاطمه و عزت و عالیه و زینت و برادرانش آقای محمد شهرت همگی … و مادر بانو عصمت … و پدرش آقای علی … حضور داشته و همگی اظهار داشته اند ادعای خواهان به نام مجید صحیح است و عباس فوت ننموده و اشتباهی شناسنامه مجید را باطل کرده اند و نسبت مجید به خودشان را قبول دارند و گواهی فوت عباس اصلاحی را جهت ضم به پرونده تقدیم می کنند مقرر داشته با توجه به تحقیقات انجام شده پرونده مجدداً عینا به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارسال شود با انجام دستور فوق و وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 24/4589 پرونده به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز بررسی اوراق پرونده نسبت به ارسال مجدد پرونده برای تایید نظریه مورخ 13/2/68 مشاوره نموده چنین رای می دهند :
رای
مستنط از مواد 14 و 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو است که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض به نظریه دادگاه حقوقی یک بیش از یک بار مورد و مجوز نداشته و دادگاه حقوقی یک پس از اعمال نظر دیوان عالی کشور و رفع نواقصی که احیانا مورد نظر آن مرجع قرار گرفته بایستی طبق ماده 15 مبادرت به صدور رای نماید و چون در ما نحن فیه با وجود تذکر این شعبه به دادگاه حقوقی یک کاشمر به شرح دادنامه شماره 68/715/18 ـ 1/8/1368 دایر رسیدگی به موارد عنوان شده و صدور رای مقتضی متناسب با نتایج حاصله از رسیدگی های مورد نظر آن دادگاه پس از انجام رسیدگی های پرونده را برای اعمال نظر مجدد به دیوان عالی کشور به این شعبه اعاده داده است لذا با اعلام اینکه دیوان عالی کشور تکلیفی به اظهار نظر مجدد نسبت به نظریه صادره ندارد مقرر میدارد پرونده جهت اقدام و صدور رای مقتضی به دادگاه حقوقی یک کاشمر اعاده گردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1135
تاریخ تصویب :
1368/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :