جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 13/10/1372 شماره دادنامه : 733/8
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای منصور … به طرفیت اداره ثبت احوال بروجرد دادخواستی و درخواست ابطال شناسنامه شماره 1204 را به لحاظ عدم تعلق به مولی علیه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ ولادت 5/6/65 نموده دادگاه حقوقی یک بروجرد به موضوع رسیدگی و پس از استماع گواهی گواهان و جلب نظر پزشکی قانونی مبادرت به صدور نظریه و استنباط قضائی نموده که بر اثر اعتراض اداره ثبت احوال بروجرد پرونده به این شعبه واصل و طی رای شماره 175 / 8 / ش ایراد ثبت احوال بر نظریه دادگاه غیر وارد تشخیص و نظریه معترض عنه تنفیذ گردیده است که متعاقب آن دادگاه حقوقی یک بروجرد به شرح دادنامه شماره 71/421 با توجه به موادی گواهی و نظریه کارشناس و دفاع غیر موثر اداره خوانده ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده 995 حکم بر ابطال شناسنامه جدید با تاریخ تولد به تاریخ 5/6/1365 با سایر مشخصات مربوطه صادر نموده است ط اداره ثبت احوال بروجرد با طرح دعوی تجدید نظر مفاداً به استناد مواد 999 و 1289 قانون مدنی و اینکه شهادت شهود در این مورد مخالف مندرجات سند رسمی استو اینکه فرزند خواهان از بدو صدور از شناسنامه استفاده کرده و اینک برای منظور خاصی اقامه دعوی نموده فسخ و گیسختن دادنامه تجدید نظر خواسته را تقاضا نموده است » هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید بت بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای … عضو ممیز از آنجایی که در هنگام صدور رای اختلاف حادث شده لذا آقای … عضو معاون دیوان عالی کشور در رای شرکت با انجام مشاوره به اکثریت به شرح زیر انشاء رای می نماید :
رای
از ناحیه خواهان تجدید نظر ایراد و اشکال موثر بر دادنامه تجدید نظرخواسته اقامه نشده است از آنجائی که رای صادره با توجه به رسیدگی های معموله و مندرجات پرونده مغایرتی با موازین قانونی ندارد لذا نتیجتاً ابرام می شود .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
733
تاریخ تصویب :
1372/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :