جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/3/74 شماره دادنامه : 581 ـ 10/5/74
مرجع رسیدگی : شعبه 212 دادگاه عمومی تهران
رای
در خصوص دعوی آقای فرهاد … علیه اداره کل ثبت احوال استان تهران به خواسته تغییر نام از فرهاد به مهدی در شناسنامه شماره مسلسل 9776 / 50 / الف / 56 و اینکه خواهان در دادخواست تقدیم عنوان نموده است از زمان طفولیت در محل و خانواده و مدرسه به نام مهدی مشهور بوده که در حال حاضر مشکلات عدیده فراوانی از جمله سهمیه ورود به دانشگاه و غیر برایم به وجود آورده است .
و تعدادی از مدارک تحصیلی و گواهی حضور در جبهه و پرونده بسیج به نام مهدی ثبت می باشد و تقاضای تغییر نام از فرهاد به مهدی و صدور رای مقتضی دارم پدرم نیز موارد فوق را تایید و گواهی می نماید.
نماینده اداره ثبت احوال در جلسه مورخ 27/8/73 دادگاه اظهار داشته است ضمن تقدیم تصویر سند سجلی شماره 607 به نام فرهاد صادره از حوزه 5 تهران به استحضار می رساند که سند فوق طبق اظهار پدر خواهان پس از انجام تشریفات قانونی در حدود مواد 999 و 1287 قانون مدنی و مواد 13 و 30 قانون ثبت احوال صحیحاً به نام فرهاد تنظیم و صحت مراتب ثبتی را ولی نامبرده گواهی و شناسنامه مورد درخواست را با نام فرهاد تحویل گرفته و خواهان به مدت 22 سال و اندی یعنی از بدو تنظیم سند تا به حال بدون هیچگونه شک و تردید در نام آن را مورد استفاده قرار داده است و با توجه به اینکه نام فرهاد یکی از نام های مصطلح و متداول و مرسوم در جامعه ایرانی برای طبقه ذکور میباشد و اسم مذکور از موارد ممنوعیت نبوده و نامناسب با جنس و یا مستهجن و مغایر با شئونات اجتماعی و اسلامی نیست و استناد خواهان به اشتشهادیه مثبت ادعا و موجب نقض اعتبار اسناد سجلی به لحاظ توضیح دار شدن سند رسمی نمیگردد و دو نامی بودن امری متداول در عرف جامعه بوده و ایشان رسماً و در سند اسمش فرهاد می باشد و به مهدی معروف است و سند سجلی خواهان از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بودن و طبق ماده 1309 قانون مدنی مخالف با مندرجات اسناد رسمی به صرف شهادت شهود قابل اثبات نیست علیهذا با توجه به مطالب فوق و به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تقاضای اصدار حکم شایسته به رد دعوی مطروحه واهی خواهان را دارم دادگاه علیرغم دفاعیات نماینده خوانده به اینکه خواهان سه نفر شاهد را در دادگاه حاضر و ادعای وی را تایید نموده ام و عدم پذیرش دعوی خواهان موجب ایجاد مشکلاتی برای وی خواهد بود با رد دفاعیات نماینده خوانده و پذیرش دعوی خواهان رای به اصلاح شناسنامه شماره 607 از لحاظ تغییر نام فرهاد به مهدی با سایر مشخصات مندرج در شناسنامه فوق صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظرخواهی است .
رای شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر :
شماره دادنامه : 806 ـ 11/8/74
در خصوص دادخواست اداره ثبت احوال تهران به طرفیت آقای فرهاد … به خواسته تجدید نظر از دادنامه شماره 581 ـ 1/5/74 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه در تاریخ 15/6/74 تجدید نظر خواه ابلاغ نامبرده در تاریخ 10/7/74 مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظری نموده است لذا در خواست مذکور خارج از مهلت بوده و رای به رد آن صادر واعلام می گردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
581
تاریخ تصویب :
1374/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :