جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


تاریخ صدور دادنامه : 21/9/75 دادنامه : 1793 ـ 29/9/75
مرجع رسیدگی : شعبه 76 دادگاه عمومی تهران
رای
درخصوص خانم سکینه… و به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مبنی بر ابطال شناسنامه 562 ـ 1337 بخش 16 تهران شناسنامه جدید" href="/tags/14987/صدور-شناسنامه-جدید/" class="link">صدور شناسنامه جدید تاریخ تولد 19/12/1342 با حفظ سایر مشخصات شناسنامه مورد دعوی نظر به توضیحات خواهان در دادخواست به اینکه شناسنامه مورد تقاضای ابطال متعلق به خواهر متوفی بوده که والدینش پس از فوت خواهرش ابطال نموده اند و آن را به وی که پنج سال بعد از فوت خواهرش متولد گردیده اختصاص داده اند و نظر به اینکه شهود جملگی اظهارات خواهان را تایید نموده اند و اظهارات شهود مفاداً واحد و یقین آور می باشد و نظر به اینکه دفاعیات خوانده مبنی براینکه استفاده طولانی خواهان از شناسنامه دلالت بر تعلق واقعی شناسنامه به وی می نماید مستدل نیست و نظر به اینکه پزشک کارشناس مورد انتخاب دادگاه نیز در تایید صحت ادعای خواهان در مورد سن واقعی وی می باشد دعوی مطروحه محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر ابطال شناسنامه شماره 562 صادره از حوزه 16 تهران به نام سکینه … و صدور شناسنامه مجدد به تاریخ تولد 19/12/1342 با حفظ سایر مشخصات شناسنامه باطله صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد .
رای شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر :
شماره دادنامه : 1920 مورخ 28/12/75
ماحصل جریان پرونده این است که خانم سکینه … دارنده شناسنامه شماره 562 بخش 16تهران او سال 1342 است که والدین او شناسنامه مذکور را به لحاظ علاقه وافری که به فرزند متوفای خود داشته اند ابطال نکرده و آن را به مشارالیها اختصاص داده اند و در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود به نامهای آقایان نوروز … ماسوله 43 ساله و همچنین نظریه پزشکی قانونی استناد کرده است . شهادت شهود با توجه به اینکه در سال 1337 طفل غیر میز 5 ساله و 7 ساله بوده اند از نظر دادگاه حجیت ندارد و نمی تواند قابل قبول باشد اگر ادعای تجدید نظر خوانده را بر فرض محال محمول بر صحت تلقی کنیم مغایرت و مخالفت کامل با اوضاع و احوال مسلم قضیه دارد زیرا نامبرده که در سن 7 سالگی به مدرسه رفته و شروع به تحصیل کرده مسلماً از همین شناسنامه استفاده کرده و در زمانی که شناسنامه مورد نظر را به دبستان ارائه داده ظاهراً می بایستی دو ساله بوده باشد نه طفل 7 ساله که چنین چیزی عملاً غیر ممکن است همچنین نامبرده پس از سالها استفاده کردن از همین شناسنامه در سال 136 که طرح تصویری شناسنامه های قدیمی الزامی بود همین شناسنامه متعلق به خود دانسته و با دادن عکس به اداره ثبت احوال متقاضی تعویض شناسنامه اش شده و عکس وی بر روی شناسنامه جدید الصاق و به وی تحویل شده و مدت ده سال دیگر با زهم از همین شناسنامه استفاد کرده و هیچگاه منکر تعلق شناسنامه به خودش نشده اما اکنون بنابه دلایلی که مبنی بر فوت خواهرش باشد در جهت اثبات ادعایش ارائه نداده و به نحوه فوت و محل دفن خواهر ادعایی هم اشاره نکرده است لذا با دلایل مقتضی که وجود دارد نظریه پزشکی قانونی فاقد اعتبار تشخیص میگردد و این نظریه از نظر دادگاه با اوضاع و احوال موجود همخوانی و تطابق ندارد بنا به مراتب فوق ازنظر دادگاه تعلق شناسنامه شماره 561 حوزه 16 تهران به تجدید نظر خوانده محرز و مسلم است و سند مذکور به … و قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی در زمرة اسناد رسمی است که با هر دستاویز و انگیزه های شخصی نباید خدشه دار شود بنا به مراتب یاد شده تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 1793 ـ 29/9/75 صادره از شعبه 76 دادگاه عمومی تهران وارد است لذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته به رد درخواست خانم سکینه … اظهار نظر می گردد رای صادره قطعی است .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1793
تاریخ تصویب :
1375/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :