جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


تاریخ : 18/4/75 شماره دادنامه : 788 ـ 876 ـ 875 ـ 21 /4/75
مرجع رسیدگی : شعبه 79 دادگاه عمومی تهران
رای
در خصوص دادخواست تقدیمی ژانت … به طرفیت آقایان ویگن … و روبرت … و خانم لوسیک … با وکالت آقای جانیک … به خواسته خلع ید نسبت به سه دانگ مشاع از واحد مسکونی و مغازه به مشخصات مکتوب در پرونده و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 10/9/73 لغایت صدور حکم که پرونده در آغاز به این شعبه ارجاع و به کلاسه 74/328 ثبت و با توجه به تصمیم متخذه 20/1/75 شعبه 6 دادگاه عمومی مجدداً به کلاسه 75 /229 ثبت شده و آقای جانیک … با تقدیم وکالتنامه در پرونده مداخله نموده و مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 736 ـ 18/4/75 ثبت است اعلام داشته و در ذیل لایحه دادخواست موکله را نسبت به اجرت المثل مسترد نموده فلذا در این مورد مستنداً به مفهوم موافق ماده 123 آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست به خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص ادعای آقای سروش … با وکالت آقای احمد … به طرفیت اصحاب دعوی اصلی به شرح فوق تحت عنوان ورود ثالث که پرونده قبلاً به کلاسه 72 /888 ثبت و با توجه به ارجاع مجدد کلاسه 75/228 ثبت گردیده و نیز دادخواست آقای احمد … به وکالت آقای سروش … به طرفیت خانم ژانت … و آقای ژرژیک … به خواسته الزام تنظیم سند رسمی انتقال در مورد واگذاری دانگ پلاک 648 / 697 بخش دو تهران که پرونده در شعبه 6 دادگاه عمومی به کلاسه 74/2783 مطرح و به شرح صورت جلسه 20/1/75 آن شعبه به این شعبه ارجاع و به کلاسه 75/227 ثبت گردیده است و با عنایت به اقدامات معمول و منعکس در پرونده های مربوطه و نظر به پاسخ واصله از اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران 3570 /ش ـ 3/7/74 که دلالت بر مالکیت 08/33 مترمربع از ملک مورد نزاع به خانم ژانت … و آقای ژرژیک ابراهیمی در پلاک 048 / 6974 دارد و نظر به اینکه مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین دادخواست ورود ثالث تقدیمی از ناحیه آقای سروش … سند عادی تنظیمی از طرف خانم لوسیک … وکیل خواهان اصلی (خانم ژانت … و ژرژیک …) می باشد و آقای جانیک … به شرح لایحه تقدیمی مطالبی در رد آن بیان داشته موکل وی در لوایح تقدیمی در صوری بودن سند و اینکه تنظیم آن بلافاصله پس از اطلاع عزل وکیل انجام گردیده است استناد نموده و نظر به اینکه بنا به مدلول مواد 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت اسناد صحت و اعتبار مالکیت و نقل و انتقال مال غیر منقول منحصراً مترتب بر تنظیم اسناد رسمی در دفاتر مربوطه می باشد و محاکم دادگستری از پذیرفتن اسناد عادی نسبت به غیر منقول ممنوع می باشد و عنایت بر اینکه آقای ژرژیک … و بقیه هوسب … ( مورث ) به موجب لایحه تقدیمی که به شماره 2802 ـ 2/11/74 دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی سابق تهران ثبت شده در پرونده قرار تامین 74/26/62 بالصراحته اعلام می دارد که مغازه مورد بحث در اجاره ربرت … می باشد در حالی که به موجب سند عادی (مبایعنامه ) 12/8/73 که آقای ژرژیک … شوهر خواهان اصلی به عنوان شهود معامله ذیل آن را امضاء کرده و به دلالت التزام در تاریخ 4/11/73 واقف و مطلع از آن تشخیص می گردد و از این رو اعلام ید استیجاری مغازه وسیله نامبرده مخالف مسلمات مذکور فوق و اعتراف کتبی که در مدار مدلول ماده 365 آئین دادرسی مدنی و ماده 1275 قانون مدنی اعتبار مطلق دارد خواهد بود . بنابراین موید قاطع صوری بودن مبایعه نامه مورخ 12/8/72 تلقی می گردد فلذا با توجه به مراتب فوق و در تحلیل نهایی به نظر دادگاه سند عادی مورخ 12/8/73 بین سروش … داماد خام سولیک … با خانم لوسیک متعاقب اطلاع از عزل وکیل تنظیم یافته و ذاتاً و از نظر ماهوی و به دلائل مذکور فوق فاقد ارزش و اعتبار قانونی و شرعی است . بنابراین دادگاه حکم به رد دعوی ورود ثالث در پرونده 75/277 و نیز حکم به رد دعوی الزام خواندگان خام ژانت … و ژرژیک … به تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی 6048 / 6974 صادر و اعلام می گردد و با توجه به ثبوت مالکیت خانم ژانت … در سه دانگ پلاک ثبتی 6048 / 6974 صادر و اعلام می گردد و با توجه به ثبوت مالکیت خانم ژانت … در سه دانگ مشاع از رقبه فوق موضوع پلاک ثبتی و ابعاد جغرافیایی مسطور در پرونده به دلائل فوق و عدم وجود رابطه استیجاری و اذن نامبرده به خواندگان پرونده 75 /219 حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 6048 / 6974 به تجویز مواد 308 و 310 و 314 قانون مدنی مغصوبه بودن موضوع و با رعایت ضوابط قانونی و عرف قضائی صادر و اعلام می گردد رای برابر موازین مقرر قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه استان تهران است .
رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظرخواهی از رای فوق الذکر :
شماره دادنامه : 275 مورخ : 30/1/76
در خصوص تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان 1 ـ آقایان ویگن … و روبرت … و خانم لوسیک … 2 ـ سروش … با وکالت آقای احمد … وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره 876 ـ 877 و 875 مورخ 21/4/75 صادره از شعبه 79 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه های حکم خلع علیه تجدید نظرخواه گروه یک و رد ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه معترض ردیف 2 صادر گردیده است نظر به اینکه مستند دعوی تجدید نظر خواهان سند عادی مورخه 12/8/73 می باشد که به موجب آن آقای ژرژیک… به وکالت از جانب ژانت … همسرش و خانم لوسیک … شش دانگ تمام عرصه و اعیانی و مغازه احداثی ثبتی شماره 6048 / 6974 واقع در بخش 2 تهران را به اقای سروش … ( تجدید نظر خواه ردیف ) انتقال داده است و توضیحات آقای جانیک … وکیل خانم ژانت… از تجدید نظر خواندگان که نسبت به آن مدعی صوری بودن تنظیم این مبایعه نامه از حیث تاریخ مندرج آن گردیده دادگاه برای احراز واقع و رسیدگی راجع به صحت و سقم موضوع مسئول بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه عادی استناد فوق را به عنوان مطلع احضار و پس از استماع اظهاراتش و انعکاس آن در پرونده و اینکه مفاد و مؤدای گواهی نامبرده حاکی است که تاریخ دقیق تنظیم مبایعه نامه استنادی همان تاریخ 12/8/73 می باشد و ملاحظه اسناد تنظیمی ازناحیه بنگاه تنظیم کننده سند که توسط شاهد ابراز گردیده و به تاریخهای ماقبل و ما بعد آن معامله نیز از نظر شماره و ردیف یا شمارة مبایعه نامه مستند بنابراین ادعای آقای وکیل تجدید نظر خوانده ( خانم ژانت … ) دائر بر اینکه معامله قبل از عزل وکیل به نام ژرژیک… از ناحیه موکله نامبرده صورت گرفته است و این حاکی از صوری بودن معامله می باشد صحیح نیست زیرا به موجب اسناد موجود در پرونده بعد از تنظیم سند مبایعه نامه عادی مذکور خانم ژانت… مبادرت به عزل وکیل خود به نام ژرژیک… نموده است بنابراین این ایراد آقای وکیل تجدید نظر خوانده موثر بر مقاد نبوده تا مورد اسناد مشارالیها قرار گیرد و از طرفی آقای ژرژیک… ( که به موجب وکالتنامه رسمی که از طرف همسرش خانم ژانت … تنظیم گردیده موضوع وکالتنامه فوق را به خانم لوسیک … حسب مندرجات وکالتنامه شماره 96 ب 113 ـ 9/8/73 تنظیمی در دفترخانه 29 حوزه ثبتی تهران واگذار کرده است بنابراین در زمان تنظیم مبایعه نامه مستند دعوی خانم لوسیک … وکیل ژانت … بوده است نه آقای ژرژیک… (شوهرش ) به علاوه آقای ژرژیک… حسب محتویات پرونده صریحاً وقوع صحت معامله تنظیمی را اصالتاً از طرف خود به وکالت از طرف همسرش (ژانت … ) تایید می نماید بنابراین خام لوسیک … و روبرت … و ویگن … ( تجدید نظر خواهانها ردیف یک ) نسبت به پلاک مورد ادع غاصبانه تلقی نمیگردد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی با این استدلال مطابقت ندارد و مخدوش تلقی و با نقص آن حکم به رد ، دعوی خام ژانت … صادر و اعلام می گردد و اما در مورد تجدید نظر خواهی آقای سروش … با وکالت آقای احمد … وکیل دادگستری نسبت اقرار آقای ژرژیک… دائر به اینکه شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6048/ 974 واقع در بخش 2 اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف خانم ژانت … (همسرش ) به آقای سروش … انتقال داده است و با عنایت به مدلول نامه شماره 23570 / ش ـ 30/7/74 ثبت اسناد مربوطه که حاکی از مالکیت ژرژیک… و خانم ژانت … دارد معامله مذکور را منطبق باموازین و مقررات قانونی تشخیص و آن را بیع شرعی و قانونی تلقی و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و این مورد نیز به اسناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای ژرژیک… و خانم ژانت … به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و الزام آنان به تنظیم رسمی و انتقال مورد معامله حسب مندرج مبایعه نامه عادی مورخ 12/8/73 با رعایت سایر شرایط مندرج در آن طبق مقررات قانونی به نفع آقای سروش … صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
788
تاریخ تصویب :
1375/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :