جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی: 27/11/69 شماره دادنامه: 1233/22
مرجع رسیدگی: شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 16/1/69 معترضان به طرفیت معترض علیهم به خواسته تسلیط ید دستگاه ماشین فتوکپی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصرف آن از اول سال 67 تا آخر فروردین سال 68 روزانه دو هزار ریال جمعاً 1440000 ریال با ارجاع امر به کارشناس تقدیم دادگاه حقوقی یک زنجان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتاً توضیح داده برابر اقرارنامه مورخه 4/3/63 مرحوم حاجی صادق… و نیز تایید نامه های مورخ 5/6/64 آقای سعید… نماینده و وکیل قانونی خواندگان و نیز پرونده موجود در دادسرای زنجان اینجانبان هر کدام مالک دو دانگ از شش دانگ وکیل قانونی خواندگان و نیز پرونده موجود در دادسرای زنجان اینجانبان هر کدام مالک دو دانگ از شش دانگ یک دستگاه ماشین فتوکپی بوده که پس از فوت حاجی صادق کلاً در اختیار خواندگاه قرار گرفته بارها به آنان و نماینده و خواندگان مراجعه و از ایشان خواسته شده که چون ماشین وسیله امرار معاش و زندگی است آن در اختیار ما قرار دهند و یا تکلیف آن را روشن نمایند متاسفانه خواندگان موضوع را با طفره تعلل گذرانیده و به عنوان نواقص حصر وراثت و نگرفتن فرم دارایی به مغادیر غیر موجه متوسل و از تاریخ 1/1/67 از تسلیم به این جانبان خودداری نموده اند و درآمد یک دستگاه فتوکپی روزانه طبق نظر خبرگان محلی سی هزار ریال می شود که سهم ما از بابت چهار دانگ دو هزار ریال می گردد و بنابراین خواندگان در عرض 2 سال مبلغ 1440000 ریال به ما خسارت وارد نموده اند و از طرفی ارزش دشتگاه موصوف بیش از سیصد هزار تومان است و در خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته کرده اند مستندات خواهان ها فتوکپی تایید نامه های مالکیت 2 ـ فتوکپی اقرارنامه 3 ـ پرونده کیفری کلاسه 68/4908 دادسرای زنجان می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین پس از توضیحات خواهانها حاضر در جلسه خواندگان اظهار داشته اند دعوی خواهانها را تکذیب می کنند زیرا دستگاه فتوکپی مربوط به نمایندگان ایران خودرو بوده و خواهانها به هیچ وجه شراکتی در آن نداشته اند تا بتوانند سهم خود را مطالبه کنند آقای سعید… اظهار داشته اوائل فوت پدرم به علت عدم آگاهی من و این که تصور می کردم دستگاه بین پدرم و خواهان ها مشترک می باشد این نوشته را داده ام و بعداً با بررسی و تحقیقاتی که کردم معلوم شد که ایشان مالکیتی ندارند دادگاه پرونده کیفری را جهت ملاحظه مطالبه و طبق صورت جلسه مورخه
8/8/69 پرونده را ملاحظه و خلاصه آن را در این پرونده منعکس و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاوره خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است«… با توجه به اینکه خواهانها برای اثبات ادعای خود در مورد مالکیت دستگاه فتوکپی و شراکت خود در عین حال دلیلی به دادگاه ارائه نکرده اند و با عنایت به اظهارتش در این مورد که در آن هنگام نمی دانسته که خواهانها مالکیتی در دستگاه ندارند و اینکه وصیتنامه مرحوم حاج صادق … مورث خواندگان نیز اشاره ای به این امر نشده و به علاوه با توجه به برگ فروش دستگاه که نام خریدار را شرکت ایران خود و قید کرده و ورثه خرید و نیز دارای امضاء و مهر نمایندگی ایران خودرو می باشد و همچنین صورت حساب خرید دستگاه که در آن نیز به نمایندگی ایران خودرو اشاره کرده توسط آقای سید حسن و نصرالله (خواهانها) وبا التفات به اینکه ادعای اشتباه آقای سعید… در مورد اقرار نامبرده مستنداً به ماده 1277 قانون مدنی چون مستند به دلایل کافی (وصیتنامه و اوراق فروش ) می باشد موجه و وارد به نظر می رسد نتیجتاً دعوی خواهانها را فاقد دلیل اثباتی تشخیص و مستنداً به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی نظریه به صدور حکم به رد دعوی خواهانها دارد… ) آقای نصرالله و سید حسن… به نظریه مذکور اعتراض کرده اند و ضمن بیان مطالبی و خلاصتاً اظهار داشته اند آقای سعید… از طرف وراث مرحوم حاج صادق… اقرار به 4 دانگ از 6 دانگ ماشین فتوکپی را متعلق به خواهانها اعلام کرده و در پرونده کیفری مجدداً آقای سعید… به عنوان متهم اقرار کرده که لایحه مذکور هنگام شور قرائت خواهد شدپس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اینک در وقت بالا هیات شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید.
نظریه:
اعتراضات معترضین وارد و موثر نمی باشد و نظریه صادره مستدلاً و موجهاً صدور یافته فلذا تایید می شود.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1233
تاریخ تصویب :
1369/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :