جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/9/1373 شماره دادنامه : 73/528/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای خلیل … فرزند … دادخواستی به خواسته تقاضای درخواست مبلغ دویست و نود و سه هزار تومان از بابت فروش زمین به طرفیت آقای محرم … تقدیم دادگاه حقوقی یک شهریار نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده یک قطعه زمین او را فروخته و جمعاً سیصد و نود و پنج تومان (سیصد و نود و پنج هزار تومان باشد) می باشد از این مبلغ یکصد و دو هزار تومان پرداخت کرده مبالغی که مبلغ دویست و نود و سه تومان می باشد(بابت دویست و نود و سه هزار تومان درست باشد) بارها به او مراجعه کردم از پرداخت مبالغی طلب اینجانب خودداری می نماید و رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردید دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 25/10/72 پس از تحقیق از گواهان به اسامی آقایان بهروز … و اسدالله… به موجب دادنامه شماره 391 مورخ 27/10/1372 بدین شرح ( در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه طلب با توجه به عدم کفایت دلائل و مدرک استنادی خواهان و اینکه شهادت شهود معرفی شده و نیز به طور قطعی نبوده و آنها نیز از دیگران شنیده اند با ملاحظه مفاد مادتین 1315 و 1316 شهادت نامبردگان موثر در اثبات ادعا نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم به رد دعوی صادر نموده اند و بر اثر تجدیدنظر خواهی آقای جلیل … از دادنامه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظر خواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی معنا نقض حکم را خواستار شد و از تجدیدنظر خوانده لایحه ای در پرونده دیده نمی شود که مندرجات دادخواست هنگان شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 391 ـ 27/10/1372 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی
از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها و مستدلا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
528
تاریخ تصویب :
1373/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :