جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/9/1372 شماره دادنامه : 569/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/11/71 بانو حلیمه … دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ملایر به خواسته ابطال سند سجلی شماره 1084 به دادگاه حقوقی یک ملایر تسلیم و توضیح داده والدینم دختری به نام حلیمه داشته اند که در سال 1345 متولد و پس از صدور شناسنامه فوق برای مشارالیها فوت کرده من در تاریخ 1/1/48 متولد شدم و شناسنامه مشارالیها را که باطل نکرده بودند به من اختصاص دادند و به همین لحاظ مشکلاتی برایم ایجاد شده تقاضای صدور رأی به شرح فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1/1/48 دارد پرونده با کلاسه 71/685 در جریان رسیدگی قرار گرفته و به اداره خوانده پاسخ داده سند سجلی مورد دعوی مدت 25 سال پس از صدور مورد استفاده خواهان یوده و در شمار اسناد رسمی محسوب است و با شهادت شهود نمی توان بر مندرجات آن خدشه وارد آورد و تقاضای رد دعوی را داد. خواهان متعاقباً شماره شناسنامه خود را 1084 به 1804 اصلاح نموده است . دادگاه شهود را استماع و نظر پزشک قانونی را کسب و با اعلام کفایت رسیدگی و با توجه گواهی گواهان و نظر پزشک قانونی که در جهت تایید ادعای خواهان است و اداره خوانده نیز دفاع موثری ننموده حکم بر الزام اداره خوانده به ابطال اسناد سجلی مورد بحث و صدور شناسنامه جدید با مشخصات قبلی خواهان و تاریخ تولد 1/1/48 صادر می نماید اداره ثبت احوال درخواست تجدیدنظر نموده دادگاه ایرادی متوجه رأی خود ندانسته و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی
اعتراض اداره تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 236 ـ 22/4/72 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان ملایر وارد است زیرا خواهان مدعی است در تاریخ 1/1/48 متولد گردیده و شناسنامه شماره 1804 ـ 20/12/46 که مورد استفاده اش قرار گرفته به شهادت متوفیه اش تعلق دارد لکن گواهان استنادی خواهان که در محضر دادگاه بیان شهادت نموده اند ولادت خواهان را در تاریخ 1/1/48 تایید کرده اند و نه در باب فوت خواهر ادعائی خواهان اظهار اطلاع نموده اند که شهادت آنان مشخص و قاطع و مطابق دعوی نیست و با لحاظ مواد 1315 و 1316 قانون مدنی نمی تواند مثبت جهات ادعائی خواهان تلقی گردد بنا به مراتب و با عنایت به اینکه بیشتر از بیست سال است که خواهان از شناسنامه مذکور به عنوان شناسنامه شخص خودش استفاده کرده و در مواضع متعدد معرفی نموده به صرف اظهار غیر منجز و غیر قاطع 3 نفر گواه آن هم به کیفیتی که اظهار شهادت نموده اند صدور حکم وفق ادعای خواهان وجاهت قانونی نداشته و از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف موازین مصرح در موارد 1315، 1316، 1287 و 1290 قانون مدنی صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض می شود و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان ارجاع می گردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
569
تاریخ تصویب :
1372/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :