جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/2/72 شماره دادنامه: 96/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 3/5/68 بانو… دادخواستی به طرفیت آقای … به خواسته استرداد جهیزیه خود طبق سیاهه موجود به شعبه 62 دادگاه حقوقی تهران تسلیم و اظهار داشته من همسر خوانده بوده و حدود یک ماه پیش از او طلاق گرفته ام طبق صورت پیوست اموالی را به عنوان جهیزیه به منزل ایشان برده ام و صورت به امضاء شهود نیز رسیده است اکنون از تحویل جهیزیه امتناع می ورزد تقاضای صدور حکم به شرح فوق دارد بهای خواسته مبلغ 1500000 ریال تعیین شده خواهان متعاقباً بهای خواسته مبلغ 15 میلیون ریال افزایش داده و دادگاه به همین لحاظ به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه 15 دادگاه مرقوم ارجاع و به کلاسه 68/211 به ثبت رسیده خواهان در جلسه دادرسی توضیح داده اقلام جهیزیه همان است که در صورت پیوست مندرج است ما تبریزی هستیم و بین ما رسم نیست که صورت جهیزیه را به امضاء داماد برسانیم جهیزیه من بدون اخذ رسید تحویل داماد شده و عده ای گواه دارم که عندالاقتضاء معرفی خواهم کرد و پرونده طبق کلاسه 67/18 و 64/874 دادگاه مدنی خاص نیز مورد استناد است. خوانده ضمن تکذیب دعوی خواهان پاسخ داده با ملاحظه مدارکی که خواهان به عنوان رسید تقدیم نموده معلوم می شود هر یک دارای تاریخ جداگانه ای است رسید مورخه 3/2/68 مربوط به خرید مبل صورت حساب به نام پدر خواهان با شخص ایشان نیست و معلوم نیست به چه اعتباری جزء مدارک منظور شده اصولاً با توجه به وضع مالی خانواده ایشان ممکن نیست قادر به دادن15میلیون ریال جهیزیه به دخترشان باشند.ایشان جهیزیه ای به منزل من نیاورده و چیزی تحویل نداده و تقاضای دعوی را دارد. دادگاه پرونده های مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و از گواهان خواهان تحقیق و سرانجام به صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه به شرح صورت پیوست دادخواست اظهار عقیده می نماید و این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض خوانده به موجب دادنامه شماره108/3ـ 29/2/70 نظر به اینکه معترض منکر تعلق اثاثه مندرج در صورت مجلس تامین دلیل به خواهان شده و گواهان در این خصوص معرفی کرده و اقتضاء دارد دادگاه از شهود معارض نیز تحقیق و به وسایل مقتضی اقلام واقعی جهیزیه را با قدر متیقن قیمت معلوم و سپس مبادرت به صدور حکم نماید لذا نظر متخذه را تنفیذ ننموده و پرونده را جهت رفع نقص اعاده داده است. پس از وصول پرونده خوانده تعدادی از گواهان خود را به دادگاه معرفی نموده که از آنان تحقیق به عمل آمده و از معرفی سایرین عجز کرده است آقای … وکیل دادگستری به وکالت از خواهان در این مرحله وارد دعوی شده و در توجیه ادعای موکل خود مطالبی عنوان کرده است در تاریخ 19/1/71 کفایت رسیدگی اعلام و خلاصتاً به شرح زیر مبادرت به صدور رأی شده است، با توجه به عرف و آداب و رسوم جاری بین عامه بعید به نظر می رسد که زنی هنگام ازدواج هیچگونه جهیزیه ای به منزل زوج نبرد و خوانده در لایحه اولیه نه تنها منکر ادعای خواهان نشده بلکه ضمن اقرار تلویجی به تحویل جهیزیه به قیمت تعیین شده برای اقلام مختلف جهیزیه و اینکه پدر مشارالیها توانائی تهیه این مقدار جهیزیه را ندارد معترض و متمسک شده و صورت جلسه مورخه 22/6/67 اجرائی مربوط به پرونده کلاسه 67/840 دادگاه مدنی حاکی است که هنگام مراجعه به مامورین به محل زندگی مشترک به طرفین اقلامی از جهیزیه در آنجا مشاهده شده از طرفی شهود که در موقع حمل جهیزیه و چیدن آن در منزل حضور داشته اند با ملاحظه سیاهه پیوست تصدیق کرده اند که خواهان آن اقلام را به عنوان جهیزیه به منزل خوانده برده و گواهی آنان برای دادگاه مفید قطعی و یقین است و خواهان آن اقلام را به عنوان جهیزیه به منزل خوانده برده و گواهی آنان برای دادگاه مفید قطعی و یقین است و گواهان معرفی شده از سوی خوانده راجع به ادعای وی و کمیت و کیفیت جهیزیه اظهار بی اطلاعی نموده اند که شهادت آنان موثر در مقام نیست لذا دعوی ثابت به نظر می رسد که و حکم به محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه مندرج در صورت پیوست و نیز تادیه مبلغ 146405 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. خوانده درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده مجدداً به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ا زقرائت گزارش آقای دکتر… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند.
رأی
اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 6ـ19/1/71 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی یک تهران با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مطابقت ندارد و موثر نیست و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی کند و با عنایت به اوراق پرونده و مبانی حکم صادره و مقررات ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجددنظر خواسته صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید و ابرام می شود.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1372/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :