جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی: 10/8/1372 دادنامه : 72/480/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظر خواندگان دادخواستی به خواسته تقاضای خلع سد سه قفیز زمین برنجکاری سنگ 19 بخش 25 گیلان مقوم به مبلغ 250000 ریال و نیز مطالبه 102 قوطی برنج صدری هر قوطی 33 کیلو جمعاً 3366 کیلو هر کیلو 600 ریال جمعاً به مبلغ 2019600 ریال بابت عواید زمین بالا سالهای 1353 لغایت آخر 1369 جمعاً 2269600 ریال به طرفیت آقای سید جواد… فرزند گل آقا … و خانم ها هانیه … فرزند… تقدیم دادگاه حقوقی یک صومعه سرا نمود و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده اند برابر گواهی حصر وراثت پرونده کلاسه 70/37 حقوقی 2 صومعه سرا وراث خسرو… که در تاریخ 25/4/67 فوت نموده است می باشم مورث ما مطابق سند نسق شماره 143302 ـ 29/6/1352 تنظیمی دفترخانه 21 صومعه سرا حوزه ثبت گیلان صاحب نسق بوده خواندگان بالا از سال 1353 سه قفیز زمین مورد نسق مورث ما را که در قریه ضیاء بر شمالا به زمین عزیزالله و جنوبا به زمین جبار … و شرقا به زمین حسن … و احمد… و غربا به زمین سیداشرف … مصلح و صالح است را غاصبانه به تصرف خود گرفته با مراجعات مکرر خواندگان زمین موروثی را تخلیه نکرده اند اظهاریه شماره 13 مورخ 10/1/1370 را از طریق دفتر دادگاه صومعه سرا به آنان ارسال نموده ایم صراحتاً اقرار و اعتراف به تصرف ملک موروثی ما نموده و حاضر به خلع ید و تحویل آن نمی گردند و به استناد مواد 4و70 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 5 قانون محاکم حقوقی یک و دو اظهاریه شماره 13 مورخ 10/1/1370 وگواهی حصر و وراثت 70/37 حقوقی 2 و سند نسق شماره 143302 و معاینه و تحقیق محل و جلب نظر کارشناس و مطالبه و انعکاس پرونده اصلاحات ارضی و مواد 308 و 311و 1320 از قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم را خواستار شد دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در جلسه 417 ـ 1370 که با حضور کلیه اسحاب دعوی تشکیل شده و پس از مدافعات طرفین دعوی و انعکاس آن در صورت جلسه و پرسش از اداره کشاورزی و وصول پاسخ که به شماره 1251/1 مورخ 25/2/1370 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است و اینکه به جهت تعیین عواید مورد مطالبه جلب نظر کارشناسی را ضروری دانسته اند و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و با انتخاب کارشناس به نام آقای حسن … و اظهارنظر کارشناسی که به شماره 7604/1 مورخ 4/9/1370 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است و بالاخره جلب نظر آقای مشاور نظریه بدین خلاصه( نظر به اینکه خواهانها به منظور اثبات ادعای خود به دلائل فوق الذکر و نیز تحقیق و معاینه محل توام با جلب نظر کارشناس رسمی استناد نموده و خواندگان ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 17/4/70 صریحاً به تصرف خود در رقبه متنازع فیه اقرار مینماید که دادگاه به منظور کشف حقیقت و اجابت خواسته خواهانها مبادرت به جلب نظر کارشناس منتخب و نیز استعلام از مرکز خدمات کشاورزی صومعه سرا می نماید که پاسخ استعلام واصله به شماره 1215/1 مورخ 25/2/70 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده است حکایت از دو قفیز و یه (23جریب) تعرفه در نسق مورث خواهانها دارد بر اساس پاسخ فوق آقای کارشناس مبادرت به انجام کارشناسی نموده و با احراز میزان تصرفات خواندگان به مقدار فوق الاشعار میزان اجرت المثل ایام مورد درخواست خواهانها 319 کیلوگرم و برنج بی نام برآورد و به دادگاه اعلام می نمایدکه با توجه به ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و مصون ماندن از تعرض و عدم دفاع موجه از دعوی از سوی خواندگان به خلع ید رقبه متنازع فیه و تحویل جمعاً مقدار 319 کیلوگرم برنج بی نام را به قیمت بالا و بالمناصفه در حق خواهانها دارد) صادر و بر اثر اعتراض آقای سیدجواد … و بانو هاینه …به نظریه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 71/551/18 ـ مورخ 6/11/1371 بدین شرح« اعتراض آقای سید جواد… و خانم هانیه … نسبت به آن قسمت از نظریه دادگاه بر محکومیت آنان می باشد با توجه به اینکه تصمیم دادگاه بر اساس و ضوابط قانونی اتخاذ گردید و منافی با موازین قانونی نمی باشد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است و موجه نیست مستنداً به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را موجه و صحیح تشخیص و ضمن رد اعتراض و تنفیذ نظریه پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد و دادگاه حقوقی یک صومعه سرا به موجب دادنامه شماره 9 مورخ
29/1/72 (تجدیدنظر خواسته) بدین خلاصه «نظر به اینکه خواهانها به منظور اثبات ادعای خود به دلائل فوق الذکر منضم به دادخواست و نیز تحقیق و معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس رسمی استناد نموده خواندگان ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 17/4/1370 صریحاً تصرف خود و رقبه متنازع فیه اقرار می نماید که دادگاه به منظور کشف حقیقت و اجابت خواسته خواهانها مبادرت به جلب نظر آقای کارشناس منتخب و نیز استعلام از مرکز خدمات کشاورزی صومعه سرا می نماید که پاسخ استعلام واصله شماره 1215/1ـ 15/2/70 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده است حکایت از مقدار مساحت دو قفیز و سه دهو 23%جریب) تعرفه در نسق مورث خواهانها دارد و بر اساس پاسخ فوق آقای کارشناس مبادرت به انجام کارشناسی نموده و با احراز میزان تصرفات خواندگان به مقدار فوقالاشعار میزان اجرت المثل ایام مورد درخواست خواهانها را 319 کیلوگرم برنج بی نام برآورد و به دادگاه اعلام می نماید که با توجه به ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و مصون ماندن از تعرض و عدم دفاع موجه از دعوی از سوی خواندگان دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید رقبه و تحویل جمعاً مقدار 319 کیلوگرم برنج بی نام و با قیمت یوم اداء را بالمناصفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد» حکم به خلع ید رقبه متنازع فیه و تحویل جمعاً مقدار 319 کیلوگرم برنج بی نام با قیمت یوم اداء بالمناصفه در حق خواهان صادر نموده اند و بر اثر تجدیدنظر خواهی آقای سید جواد … و با نو هانیه … از دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به ایه شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظر خواهان ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی معنا نقض حکم را خواستار شده اند و از تجدیدنظر خواندگان لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی شود که لایحه تجدیدنظرخواهی هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 9ـ 29/1/1372 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها و مستدلا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مستنداً به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می گردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
480
تاریخ تصویب :
1372/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :