جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


پرونده : 73/9/554 دادنامه 977ـ 22/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دادگاه عمومی کرج
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای محسن …به طرفیت آقای سید حسن … با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین که در سال 56 به پدر او فروخته است صرفنظر از اینکه خواهان دلیلی بر اینکه در منتقل الیع ذینفع در دعوی محسوب شود اقامه نکرده است چون مستند دعوی دلالتی بر وقوع عقد بیع بین خوانده و مورث خواهان ندارد و دعوی مستند به ادله اثباتی و مقرون و اماراتی که موجب حصول علم گردد نمی باشد بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و محکوم به رد است رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر است.
رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رأی فوق الذکر:
شماره دادنامه: 1589 مورخ 28/12/74
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محسن … از دادنامه شماره 977 ـ 22/11/74 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی کرج نظر به اسنکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که مبانی رأی را متزلزل سازد ارائه نکرده است و دادنامه صادره طبق موازین قانونی اصدار یافته است لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه صادره عیناً تائید و استوار می گردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
977
تاریخ تصویب :
1374/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :