جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


تاریخ 2/7/1370 شماره دادنامه 80 کلاسه پرونده 70/76

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای - تبصره 1 ماده 6 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 24/4/69 مجلس محترم شورای اسلامی مقررداشته است به اینکه "هیئت مدیره نظام پزشکی هریک ازشهرستانهایک نفررابه عنوان نماینده خودبرای انتخاب 20 نفرمذکوردربند2 معرفی نماید"وباتوجه به اینکه اصولاهر نماینده ای دارای یک رای می باشدواینکه درقانون هیچ امتیازی بین رای نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ازحیث تعدادمشمولین موضوع ماده 4 قائل نشده است لذا مفاد تبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات اولین دوره هیئت مدیره واعضاءشورای عالی نظام پزشکی شهرستان راکه 100تا 200 نفررامشمول دارند،دورای تلقی کرده است مخالف قانون تشخیص و ابطال می گردد.

* سابقه *

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس کمیسیون بهداری وبهزیستی مجلس شورای اسلامی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تبصره 2ماده 32آئین نامه انتخابات نظام پزشکی .
مقدمه - شاکی درنامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند:باتوجه به اینکه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/65886/قانون-تشکیل-سازمان-نظام-پزشکی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بصورت اصل 85در کمیسیون بهداری وبهزیستی به تصویب رسیده است وکمیسیون دقیقادرجریان اهداف وجزئیات موادتصویبی قانون مذکورمی باشدلازم دیده شدکه ازسوی وزیرمحترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مغایرت صریح باماده 6 قانون و تبصره 1 آن دارد،زیرادرماده 6 وتبصره 1 آن بطورروشن مقرگردیده است که ازهرهیئت مدیره نظام پزشکی یک نفرنماینده جهت انتخاب 20 نفرعضو شورای عالی نظام پزشکی معرفی گردندوهیچ امتیازی رابرای نماینده هیئت مدیره بعضی ازشهرستانهاقائل نشده است درصورتیکه درتبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات امتیازات ویژه ای رابرای نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی بعضی ازشهرستانهااجازه چندنماینده راجهت شرکت درجلسه مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی داده است .خواهشمنداست باتوجه به اینکه تبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات مغایرت اشکارباماده 6 و تبصره 1 قانون داردنسبت به لغوتبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات نظام پزشکی اقدام فرمائید.مدیرکل دفترامورحقوقی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی طی نامه شماره 1782/5/ن -13/6/70 درپاسخ اعلام داشته اند:موردشکایت تبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات موضوع تبصره ماده 20 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/65886/قانون-تشکیل-سازمان-نظام-پزشکی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است .
به موجب تبصره ماده 20قانون مرقوم آئین نامه مذکورتوسط وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باهمکاری هیئت مرکزی نظارت وکمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ،بنابراین درتهیه وتدوین آنچه که موردشکایت است خودکمیسیون محترم بهداری وبهزیستی همکاری داشته ودر واقع نسبت به مصوبه خویش معترض ومالاهم مدعی وهم مدعی علیه است .ازآن جائی که بازنگری واصلاح ویاتغییرویاحذف بعضی ازمقررات آئین نامه مورد بحث بوسیله مراجعی که آن راتدوین کرده اندامکان پذیربوده است ،لذابه نظرمی رسدموجبی برای احاله وطرح موضوع به هیئت محترم دیوان عدالت اداری نبوده وشاکی می توانسته باهمکاری وزارت متبوع وهیئت مرکزی نظارت در صورت لزوم درمصوبه خویش تجدیدنظرنمایند.قطع نظرازاینکه مداخله کمیسیون محترم بهداری وبهزیستی مجلس دراموراجرائی وآئین نامه نویسی و برگزاری انتخابات که ازوظایف اختصاصی قوه مجریه است ،مخالفت و مغایرت باقانون اساسی واصل تفکیک قوابنظرمی رسداصولاموردی برای تقاضای الغاءوابطال تبصره 2 ماده 32 آئین نامه انتخابات ازسوی کمیسیون محترم نمی باشد،زیرامفاداین تبصره به مفهومی دیگردرماده 6 تصوبینامه شماره 4996/ت /100 مورخ 19/2/70 هیئت محترم وزیران موضوع ماده 30 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی آورده شده وبه عبارت اخری تبصره موردبحث به وسیله تصویبنامه که بنابه پیشنهادوزارت متبوع وبه تاریخ موخرتدوین شده نسخ ضمنی گردیده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 582 تا584
روزنامه رسمی شماره 13606-2/9/1370

3
---------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آئین نامه انتخابات اولین دوره هیات مدیره و اعضا شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات طبق ماده 18 قانون لازم است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات توسط وزیر بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به کلیه مشمولین ماده 4 قانون از طریق رسانه های گروهی و در سازمان نظام پزشکی ج 1010 کار خود را به منظور انجام انتخابات شروع نماید.
ماده 2 - هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه هیات های نظارت شهرستانهایی که بر طبق مواد 9 و 10 قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گیرد را تعیین نماید.
ماده 3 - وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان مرکزی نظام پزشکی ج 1010 اسامی شهرستانهایی که واجد شرایط تاسیس سازمان نظام پزشکی می باشند را حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات هیات مدیره ها در اختیار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.
تبصره - شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها موظفند اسامی آن عده از شهرستانهایی را که پس از برگزاری انتخابات سراسری هیات مدیره ها شرایط لازم برای تاسیس سازمان نظام پزشکی را کسب می نمایند به اطلاع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیات مرکزی نظارت دارد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1370/07/02
تاریخ ابلاغ :
1370/09/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
استخدام پیمانی