جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 31/6/63 شماره دادنامه : 468 /22
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 26/7/58 فرجامخواه به طرفیت فرجامخواندگان به خواسته مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال خسارات وارده ناشی از جرم و شرح پرونده کیفری 3/12 ـ 58 بازپرسی سمنان دادخواستی به دادگاه شهرستان سمنان تقدیم داشته و توضیح دادکه خواندگان به شرح پرونده کیفری استنادی به عنوان ایراد جرح ضرب و شکستگی پای چپ اینجانب در بازپرسی سمنان مورد تعقیب واقع ولی به شرح قرار تعقیب شماره 147 ـ 16/7/58 صادره از بازپرسی مزبور متهمین به استناد ماده واحد مصوبه 18/2/58 از تعقیب کیفری معاف گردیدند و چون در حین منازعه متهمین دیوار گلی و آجری با درب ساختمان ورودی را به طرفم که در داخل ساختمان خودم ایستاده بودم خراب نمودند که متاسفانه اینجانب در زیر خروارها مصالح ساختمانی و درب مانده و پای چپم شکسته که طبق مدارک موجود و پیوست پرونده کیفری و گواهی درمان مدت شش ماه در بیمارستان و خانه بستری و با گچ گرفتن پاس شکسته تحت معالجه بوده و قدرت کار بنائی را که حقوق روز انجام مبلغ 2500 ریال بوده نداشته و از کار بازمانده ام و در حدود مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت عدم کارکرد و به طور تقریبی یکصد هزار ریال نیز هزینه درمان و دارو متحمل شده ام درخواست رسیدگی و احضار خواندگان و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه خواسته بالمناصفه با احتساب خسارات دارم خواهان سرانجام جهت اثبات ادعای خود به محتویات پرونده کیفری فوق الذکر استناد کرده است دادگاه شهرستان سمنان ابتدا پرونده را به جریان تبلدل لوایح گذشته و پس از وصول اولین لاسحه پاسخیه از ناحیه خواندگان که ضمن آن ادعای خواهان را مورد تکذیب قرارداده و درخواست صدور حکم بر محکومیت خواهان را کرده اند مواجه با انحلال دادگاه شهرستان و تشکیل دادگاه عمومی در سمنان و پرونده در دادگاه اخیر الذکر به جریان رسیدگی گذاشته شده و دادگاه مزبور با تعیین وقت و دعوت طرفین و صدور قرار ملاحظه پرونده کیفری استنادی خواهان ومطالبه آن وصول پرونده مزبور و ملاحظه آن در جلسه مورخ
11/4/59 و انعکاس خلاصه ای از پرونده مزبور در صورت جلسه فوق سرانجام به شرح دادنامه فرجام خواسته پس از بیان موضوع دعوی چنین رای داده است «… نظر به اینکه خواهان برای اثبات مدعای خود به پرونده کیفری 3 ـ 12 ـ 58 دادسرای عمومی سمنان استناد نموده است در پرونده مذکور علاوه بر اینکه کسان دیگر نیز علاوه بر خواندگان درمورد تخریب یا خراب شدن دیوار متهم می باشند صرفنظر از اینکه حتی یک نفر در مورد تخریب دیوار وسیله خواندگان گواهی نداده است اصولاً است دیوار در اثر عدم استحکام خودش خراب شده است یا آن را کسان دیگر غیر از خواندگان خراب کرده اند با انکار خواندگان چون مجموع محتویات پرونده طوری نیست که برای دادگاه در مورد مسئولیت خواندگان در خراب شدن دیوان وجدانی حاصل شود فلذا به علت عدم اثبات دعوی خواهان مردود اعلام می شود ) دادنامه صادره در مهلت قانونی مورد فرجامخواهی خواهان بدوی واقع شده و ضمن آن با اعتراض به استدلالتی که دادگاه بدوی در رد دعوی مطروحه به عمل آورده است سرانجام نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است فرجامخواندگان به اعتراضات فرجامی پاسخ داده که لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد پس از تکمیل تبادل لوایح فرجامی و ارسال پرونده از طریق دادگستری سمنان به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه دهم که شعبه کیفری است و تشخیص شعبه مزبور به حقوقی بودن موضوع شعبه مزبور به حقوقی بودن موضوع و ارجاع پرونده به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد.
رای
هرچند بر دادنامه فرجامخواسته با توجه به تاریخ صدور آن و مقررات حاکم بر رسیدگی دادگاه بدوی ایراد و اشکالی که نقض دادنامه مزبور را ایجاب نماید. به نظر نمی رسد لکن در نظر به اینکه در شرایط حاضر که بعضی از قوانین گذشته مورد تغییرات واصلاحاتی قرار گرفته و در مواردی قوانین جدیدی و به مورد اجرا گذاشته شده و نتیجتاً مقررات و موازین شرعی بر محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران حکومت دارد نبایستی در هیچیک از مراحل دادرسی حکمی از محاکم صادر شود که موازین شرعی در مقدمات آن رعایت نشده باشد و با توجه به اینکه فیه ممکن است به لحاظ وجود موانع قانونی که از حیث اعتبار شهادت و قسم در طول مدت زمان رسیدگی و صدور حکم بدوی وجوه داشته فرجام خواه ( خواهان بدوی ) در آن مرحله از مقررات قانون مدنی در کتاب قسم استفاده نکرده و حکم به رد دعوی خود را در زمینه تخریب دیوار منجر به ورود صدمه شکستگی پای چپ وی توسط فرجامخواندگان منوط به قسم آنان ننموده است و حال که موانع قانونی مزبور برطرف شده و اقتضاء دارد تاکیدی که فرجامخواه در تعقیب دعوی مطروحه خود دارد به وی امکان داده شود که چنانچه به خواهد از این حق قانونی و شرعی خود مبنی بر درخواست قسم از فرجامخواندگان در زمینه فوق استفاده کند و سپس دادگاه صورت استفاده وی از حق مزبور و اجرای تشریفات قسم برابر موازین قانون مدنی اصلاحی سال 61 با عدم استفاده از حق فوق الذکر به نتایج حاصله و انجام رسیدگی های دیگری که احیاناً بعد از انجام مراسم قسم اقتضاء پیدا کند حسب مورد مبادرت به صدور رای نماید لهذا دادنام فرجام خواسته بنا به جهات فوق به عنوان نقض و رسیدگی مجدد به شرح فوق التوصیف به شعبه دیگر دادگاه عمومی سمنان ارجاع میگردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
468
تاریخ تصویب :
1363/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :