جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/11/71 شماره 717/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 21/11/69 آقای حسین… دادخواستی به طرفیت آقای محمد … به خواسته مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار ریال به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و با استناد به قولنامه و برگ اظهارنامه در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته یک قطعه زمین را به موجب قولنامه 21/1/68 به مبلغ یازده میلیون ریال به خوانده فروخته ام مبلغ پانصد هزار ریال بیعانه گرفتم و قرار شد در محضر پرداخت شود و در تاریخ 18/2/68 در محضر حاضر شده خوانده مبلغ 6200000 ریال طی دو فقره چک و بقیه را که به مبلغ 4300000 ریال بود طی چک شماره 217291 به متن تادیه نموده و قرار شد برای دریافت وجه چک سوم به بنگاه مراجعه کنم ضمناً از طریق صحبت با خریدار اصلی اطلاع یافتم زمین اینجانب به مبلغ 122000000 ریال فروش رفته و آقای محمد مبلغ 1200000 ریال به نفع خود برداشت جهت طرح مورد و دریافت باقیمانده به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کردم خوانده با همدستی دو تن از فرزندانش اینجانب را مورد ایراد ضرب و جرح با چاقو قرارداد که پرونده به شماره 69/147 ـ 225 موید اظهارات اینجانب است و در جریان نزاع به علت پاره شدن لباسهای اینجانب چک چهارصد و سی هزار تومان مفقود گردید و در نتیجه خوانده چهار صد و سی هزار تومان بقیه ثمن معامله را نپرداخته است رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده تقاضا می شود رسیدگی به موضوع به شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و پرونده کلاسه 69/675 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خوانده در محضر دادگاه اظهار داشته من قیمت زمین را به خواهان پرداخته ام و طلبی از من ندارد رد دعوی را تقاضا دارم دادگاه قرار ایتان سوگند از طرف خواهان را صادر کرده و در جلسه 29/1/71 خواهان سوگند را به خوانده رد نموده و خوانده به لفظ جلاله سوگند یاد نموده که بیش از مبلغ سیصد هزار ریال به خواهان بابت زمین بدهی ندارد و دادگاه با کسب نظریه مشاور با توجه به ایتان سوگند از جانب خوانده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی هزار تومان در حق خواهان اظهارنظر کرده و در مورد چهارصد هزار تومان بقیه به بی حقی خواهان اظهار داده است رونوشت نظریه دادگاه به طرفین ابلاغ شده خواهان به شرح لایحه تقدیمی به دادگاه ثبت شده به شماره 1613 ـ 24/5/71
نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور 7/7/71 دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 20/6623 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است:
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نماید:
رای
با توجه به محتویات پرونده و اینکه قسم یاد کرده و عنایت به ماده 1331 قانون مدنی نظریه مورخ 29/1/71 شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران در حدی که مورد اعتراض خواهان قرار گرفته صحیح و بلا اشکال تشخیص و تایید می شود و پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به منظور انشاء حکم به دادگاه مرقوم ارسال میگردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
717
تاریخ تصویب :
1371/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :