جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
151-هرچنداساساتامین مدعی به ووجودمقتضی آن بسته بنظردادگاه است ولی بایددرپرونده دلیل واماره بای صحت نظرمحکمه موجودباشدودرصورت فقد دلیل واماره صدورقرارتامین تخلف است .
حکم شماره 376-2خرداد1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
376
تاریخ تصویب :
1308/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :