جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 76358 10/11/1363
وزارت مسکن و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/10/1363 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 9646/1 مورخ 1/10/1363 وزرات مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 ضمن الغای تصویبنامه شماره 13516 مورخ 18/2/62 هیات وزیران و آئین نامه اصلاحی آن به شماره 60648 مورخ 12/8/62 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند : ماده 1 ـ در شهرهائیکه خانه های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا می شود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت وسیله کمیسیونی بریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یا معاونین انها حسب الارجاع انجام می گیرد .
حضور سرپرست خانه های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رای ضروریست .
تبصره ـ تقسیم و تعیین سهمیه خانه های سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانه وموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته احداث می شود با وزیر مربوطه یا نماینده تام الاختیار وی می باشد.
تبصره 2 ـ آن قسمت از اماکن متعلق به سازمان های مذکور در این ماده که از طرف آنها در اختیار کارکنانشان که مشاغل معینی را تصدی می نمایند .
در دوره تصدی آن شغل جهت سکونت گذارده می شود خانه سازمانی محسوب و مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود مگر اینکه کارکنان مزبور به لحاظ انجام وظیفه و به اقتضای نوع شغل ناگزیر به سکونت در اماکن نامبرده باشند که مشمول این آئین نامه نمی باشند مانند کارکنان راه آهن دولتی در ایستگاهها کارکنان بنادر کارکنان گمرکات در مرزها کارکنان دستگاههای مخابراتی محافظین سدها نیروگاهها سریدار نگهبان کشیک شبانه و سایر مشاغل ناگزیر است به لحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتی و محل کار حضور داشته باشد .
ماده 2 ـ وزطارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت مکلف می باشند کلیه خانه های سازمانی را از تاریخ تصویب این آئین نامه با رعایت شرایط ذیل در اختیار کارکنان قرار دهند :
الف استفاده از خانه های سازمانی منحصرا با کارکنان انتقالی یا مامور خدمت می باشد و کارکنان محلی و یا افرادیکه برای همان محل استخدام می شوند حق استفاده از خانه های مذکور را ندارند . ب ـ چنانچه برای خانه های سازمانی استفاده کننده واجد شرایط وجود نداشته باشد و خانه مذکور حداکثر سه ماه بلااستفاده بماند سازمان استفاده کننده مکلف است مراتب را برای اخذ تصمیم حسب مورد به کمیسیون موضوع ماده 1 و یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیل آن اعلام نمایند .
ج ـ چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از خانه های سازمانی خالی باشد حق تقدم متقاضیان با توجه به امتیازات زیر محاسبه می گردد :
1 ـ کارمندان با توجه نوع تخصص و نیاز منطقه بین 20 تا 40 امتیاز به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده در استان .
2 ـ ضرورت شغلی و پست سازمانی حداکثر 20 امتیاز به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده دراستان .
3 ـ به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی 1 امتیاز حداکثر 20 امتیاز
4 ـ به ازای هر نفر افراد خانواده 4 امتیاز حداکثر 20 امتیاز
5 ـ به ازای هر 10 هزار ریال مازاد 70000 ریال حقوق گروه و پایه و مزایای شغلی یک امتیاز کسر می شود .
د ـ استفاده کننده از خانه های سازمانی بایستی فاقد شش دانگ واحد مسکونی در آن شهر باشد .
تبصره 1 ـ منظور از کارکنان محلی اشخاصی هستند که حداقل 7 سابقه سکونت متوالی و یا 10 سال سابقه سکونت متناوب در محل تا زمان در خواست واگذاری داشته باشند تائید احراز این مطلب به عهده کمیسیون ماده 1 یا مراجع مذکور در تبصره 1 ذیل خواهد بود .
تبصره 2 ـ در صورتیکه که خانه سازمانی در شهری متقاضی غیر بومی نداشته باشد بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی استفاده کننده از خانه سازمانی و تایید استاندار ایجاب نماید که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد مسکونی در محل می باشند به لحاظ ضرورت از خانه سازمانی استفاده نمایند می توان تا زمانیکه موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداکثر برای مدت 3 سال به آنان اجازه استفاده از خانه های سازمانی را داد .
ماده 3 ـ حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی پنج سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع استفاده کننده ملزم به تخلیه می باشد مگر اینکه متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه می باشد و همچنین در موارد خاص که به تشخیص رئیس سازمان استفاده کننده در محل تایید استاندارد و موافقت وزیر سازمان استفاده کننده تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد مهلت مذکور فقط برای یک بار به مدت 3 سال قابل تمدید است .
تبصره ـ تاریخ شروع احتساب 5 سال برای استفاده کنندگان واجد شرایط که قبل از تصویب این آئین نامه در خانه سازمانی بوده اند اول فروردین ماه 1361 می باشد مگر آنکه تحویل خانه سازمانی بعد از تاریخ مذکور باشد که در این صورت از همان تاریخ محاسبه خواهد شد .
ماده 4 ـ مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازای حق استفاده ماهانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد به شرح جدول زیر تعیین می گردد مشروط براینکه از 25% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد :
تبصره 1ـ زیر بنای مفید ساختمان بدون رعایت سطح بامها و ایوانها سربار و سرپوشیده و انواع قرنیزها محاسبه می شود .
تبصره 2 ـ در صورتیکه خانه سازمانی دارای شوفاژ یا دستگاه تهویه مطبوع باشد ماهیانه مبلغ دو هزار ریال اضافه بر حق استفاده ماهیانه تعیین شده بایستی پرداخت شود .
تبصره 3 ـ در صورتیکه در خانه سازمانی اثاثه و اموال منقول دولت از قبیل کولر پنکه بخاری برقی آب سرد کن یخچال تختخواب سرویس غذاخوری میز و صندلی فرش کمد بوفه و سایر لوازم و وسائلی که در اختیار وی قرار گرفته با نظر کارشناسی که از طرف سازمان مالک اثاثه معرفی می شود تعیین و به میزان حق استفاده محاسبه شده اضافه می شود .
پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده استفاده کننده خواهد بود .
ماده 5 ـ دستگاههای پرداخت کننده حقوق مکلف می باشند مبالغ مربوط به حق استفاده از خانه سازمانی موضوع ماده 4 و نیز وجوه مربوطه به هزینه های موضوع مواد 7و8 این ائین نامه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد کارکنان استفاده کننده از خانه سازمانی کسور به حساب مزبوط به سازمانی که خانه متعبق به اوست نزد خزانه داریکل واریز نمایند .
تبصره 1 ـ آقایان استانداران و معاونین آنان و فرمانداران و بخشداران در زمان اشتغال در پست های مذکور از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه های سازمانی متعلق به وزارت کشور معاف
می باشند .
تبصره 2 ـ هرگاه سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی بیش از مدت سه ماه از کسر حق استفاده و واریز آن به حساب سازمان صاحبخانه قصور ورزدخانه به تقاضای صاحبخانه یا نماینده وی و به دستور دادستان عمومی محل یا جانشین او تخلیه و از سهمیه سازمان متخلف کسر و حق استفاده عقب افتاده از سازمان مزبور وصول خواهد شد به علاوه مسئولان امور آن سازمان که در کسر حق استفاده قصور کرده اند برابر مقررات رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و مجازات خواهند شد .
ماده 6 ـ پرداخت بهای مصرف آب برق تلفن گاز و گازئیل به عهده استفاده کننده از خانه سازمانی است و وی موظف است در اسفند ماه هر سال مفاصا حساب مربوط به خانه سازمانی را از بابت مصارف مذکور به سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد و همچنین تحویل و رسید دریافت دارد و همچنین ارائه برگ مفاصا حساب مربوط به مصارف مذکور در موقع تخلیه و تحویل خانه الزامی است و در صورت عدم پرداخت وجوه مذکور دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف است از اولین حقوق یا سایر دریافتهای استفاده کننده کسر و بابت بدهیهای مذکور پرداخت نماید .
تبصره ـ در مواقعی که خانه های سازمانی از بابت مصارف مذکور در این ماده کنتور اختصاصی ندارند هزینه های مربوطه طبق قانون تملک آپارتمانها و ائین نامه اجرائی و اصلاحیه های آن محاسبه
می شود .
ماده 7 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی در حدود قوانین موظف به حفظ و نگهداری خانه مورد استفاده می باشد و در غیر این صورت مسئول جبران خساراتی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری به خانه وارد می شود و در صورتیکه راسا اقدام به ترمیم خسارات یا خرابی ننماید سازمان صاحبخانه نسبت به جبران خسارات اقدام و هزینه آن از حقوق یا دستمزد ماهانه و سایر دریافتهای وی وسیله دستگاه پرداخت گننده حقوق کسر و به حساب سازمان صاحبخانه واریز می شود میزان هزینه اعلام شده بر اساس صورتحساب تنظیمی مستند به اسناد مثبته توسط سازمان صاحبخانه قطعی
می باشد .
ماده 8ـ تعمیرات جزئی از قبیل لکه گیری رنگ امیزی تعمیرات قفل شیر آب در وپنجره تعمیر و تعویض لوازم آلات برقی ( کلید و پریز و ...) و رفع معایب ناودانها و آبروها و تاسیسات بهداشتی انداختن شیشه و همچنین نظافت و بر فروبی و غیره به عهده استفاده کننده می باشد و در صورت عدم انجام تعمیرات لازم یا نظافت و برفروبی و غیره از طرف استفاده کننده هرگونه خسارتی به ساختمان وارد آید طبق ماده 7 این آئین نامه اقدام خواهد شد .
ماده 9 ـ به منظور حسن انجام تعهدات ساکنین خانه های سازمانی بایستی مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان تضمین جهت جبران خسارات احتمالی به نام سازمان صاحبخانه به شماره حسابی که سازمان صاحبخانه تعیین خواهد نمود واریز فیش مربوطه را تحویل سرپرست خانه های سازمانی نماینده تا چنانچه از بابت حق استفاده و هزینه های مربوط به مواد 6و7و8 این آئین نامه بدهی داشته باشد از محل مذکور اخذ و مازاد آن در صورت وجود به وی مسترد خواهد شد بدهی است در صورت عدم بدهی کل و دیعه ساکن باز پرداخت خواهد گردید .
ماده 10 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی حق هیچگونه تغییری در قسمت های داخلی و خارجی بنا و یا واگذاری خانه سازمانی را کلا یا جزئا به غیر ندارد .
ماده 11 ـ چنانچه شخصی که حق استفاده از خانه سازمانی را دارد به علل غیر موجه ( به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیل آن ) حداکثر تا دوماه از خانه استفاده نکند سازمان صاحبخانه می تواند حق استفاده از خانه را با رعایت اولویت به دیگری واگذار نماید و چنانچه عذر متقاضی موجه تشخیص داده شود . متقاضی در صورتی حق استفاده از واحد مذکور را دارد که حق استفاده متعلقه از زمان واگذاری را بپردازد .
ماده 12 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی خانه را طبق
صورتجلسه ای حاوی وضعیت خانه سازمانی با ذکر جزئیات لازم تحویل می گیرد و باید در موقع تخلیه نیز خانه را عینا به عمان نحو که تحویل گرفته طی صورتجلسه ای به نماینده سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد در غیر این صورت تا زمان تحویل رسمی مکلف به پرداخت حق استفاده است .
تبصره 1 ـ در صورتیکه خانه سازمانی قبل از تنظیم صورتجلسه تحویل در اختیار استفاده کننده قرار گیرد اداره استفاده کننده متخلف شناخته شده و برابر مقررات رسیدگی به به تخلفات اداری تعقیب و مجازات خواهد شد .
تبصره 2 ـ سرپرست خانه های سازمانی محل موظف است حداقل هر 6 ماده یکبار از خانه های سازمانی بازدید به عمل آورده و در صورت مشاهده معایب یا خسارت عمده و یا ایراداتی که در صورت عدم رفع موجب بروز خسارات عمده می شود مراتب را کتبا به استفاده کننده از خانه سازمانی اعلام کند .
در صورتیکه استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف یک ماه اقدام به رفع ایرادات و معایب و یا جبران خسارت ننماید طبق قسمت اخیر ماده 7 این ائین نامه اقدام می شود . استفاده کننده از خانه سازمانی و همچنین سازمان متنوع وی موظف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید سرپرست خانه های سازمانی یا نمایندگان وی می باشند .
تبصره 3 ـ سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی کلف است حداقل یک ماه قبل از هر گونه تغییر در وضع مستخدم که موجب تخلیه خانه سازمانی می گردد و یا انقضای مدت حق استفاده مراتب را به سرپرست یا مسئول خانه های سازمانی محل اطلاع دهد تا سرپرست مذکور طبق تبصره 2 این ماده اقدام لازم بنماید .
تبصره 4 ـ چنانچه خانه سازمانی هنگام تخلیه با رعایت استهلاک متعارف به صورت زمان تحویل نباشد و استفاده کننده ظرف یک ماه اقدام به رفع معایب و نواقص نکند سازمان صاحبخانه طبق قسمت اخیر ماده 7 این آئین نامه اقدام خواهدکرد .
ماده 13 ـ در صورتیکه استفاده کنندگان به هر علتی از قبیل انتقال بازنشستگی انفصال استعفاء اخراج تغییر شغل تعلیق و غیره حق استفاده از خانه سازمانی را از دست بدهد و یا خانه سازمانی به غیر فروخته شود باید حداکثر ظرف سه ماه آنرا تخلیه و برابر صورتمجلس تحویل نماینده سازمان صاحبخانه بنماید .
ماده 14 ـ در صورتیکه استفاده کننده فوت شود مهلت تخلیه برای خانواده او شش ماه از تاریخ فوت می باشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغول تحصیل باشند حداکثر تا پایان سال تحصیلی همان سال به خانواده وی مهلت داده می شود و در هر حال مهلت شش ماه برای خانواده او محفوظ خواهد بود .
ماده 15 ـ در صورتیکه خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق دادستان یا جانشین یا نماینده او در نقاطی که مقامات مذکور نباشد وسیله ماموران انتظامی خانه را تخلیه نماید و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 خود داری به عمل خواهد آمد .
ماده 16 ـ افسران درجه داران و افراد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی که از خانه های سازمانی متعلق به سازمان خود استفاده می نمایند مشمول قانون و مقررات خاص خود می باشند .
ماده 17 ـ سازمان های مشمول این آئین نامه مکلفند وجوه استفاده نشده موضوع بند ج ماده 3 آئین نامه طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 30/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به حساب موضوع ماده این آئین نامه واریز نمایند .
ماده 18 ـ در مواردیکه در اجرای آئین نامه ابهامی وجود داشته و یا موضوع در آئین نامه مسکوت مانده باشد حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا مرجع مندرج در تبصره 1 ماده 1 این آئین نامه به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11641
تاریخ تصویب :
1363/10/19
تاریخ ابلاغ :
1363/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :