جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
152-ردورقه تقاضای صدورقرارتامین مدعی به ازطرف حاکم به متقاضی تامین بعنوان نبودن پرونده عمل هنگام تقاضادردسترس دادرس تخلف نیست زیراماده 3قانون اصول محاکمات حقوقی که موضوع آن عنوان دعاوی است شامل این موردنیست تامن باب مقدمه حاکم راملزم به قبول تقاضانامه وخواستن پرونده عمل نموده باشد.
حکم شماره 406-25تیر1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
406
تاریخ تصویب :
1308/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :