جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 60430 30/11/1363
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1363 بنا به پیشنهاد شماره 6642/21 مورخ 7/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین نامه موضوع تبصره ماده 10 قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362 کمیسیون مشترک کار و امور اداری و استخدامی و امور قضائی مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند .

ماده 1 ـ نحوه اعمال مجازات های مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آن دسته از کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند همچنین کارمندان سازمانها وموسسات دولتی دستگاههائی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند بر اساس مقررات مندرج در این آئین نامه خواهد بود .
ماده 2 ـ مجازات تغییر محل خدمت موضوع بند (ز) ماده 10 قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعم از آنستکه محل خدمت مستخدم در داخل یک موسسه تغییر نماید و یا محل جغرافیائی خدمت وی در صورت امکان تغییر یابد .
تبصره ـ در مورد کارکنان مشمول این آئین نامه که به مجازات بند (ز) ماده 10 قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند و مشمول مقررات تامین اجتماعی می باشند بیمه آنان در قبال دریافت حق بیمه کماکان ادامه می یاید .
ماده 3 ـ در مورد کارمندان مشمول این آئین نامه که مدت خدمت دولتی آنان به حداقل سنوات لازم طبق مقررات مندرج در قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگان نرسیده باشد و به مجازات باز خرید خدمت محکوم شوند بازاء هر سال سابقه قابل قبول بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه دولتی و دستگاههای مشمول این آئین نامه تا 10 سال 45 روز حقوق و نسبت به مازاد ده سال بازاء هر سال یک ماه حقوق از اعتبار دستگاه دولتی مربوطه پرداخت میشود .
ماده 4 ـ به کارمندان سازمانها و شرکت ها و موسسات دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشد و با دارا بودن حداقل سنوات خدمت دولتی لازم طبق مقررات مندرج در قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی موضوع
بند های ح و ط ماده 10 قانون مزبور محکوم می شوند حقوق بازنشستگی با رعایت حداقل و حداکثرهای مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد .
ماده 5 ـ اعمال مجازات بازنشستگی موضوع بندهای ح و ط ماده 10 قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندانی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی هستند منوط به این است که مستخدم حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت دولتی بوده ومدت ده سال حق بیمه مربوط را به نرخ کامل پرداخته باشد و میزان مستمری چنین کارمندانی از تاریخ صدور رای قطعی هیئت های رسیدگی طبق ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن بر قرار می باشد و در هر حال از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر نخواهد بود .
تبصره 1 ـ هیئت های رسیدگی مکلفند قبل از اعمال مجازات بازنشستگی مندرج در بندهای ح و ط ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مشمولین تامین اجتماعی سوابق مربوط به پرداخت حداقل 10 سال پرداخت حق بیمه را در مورد این قبیل کارکنان از واحد های سازمان تامین اجتماعی احراز سپس اقدام به صدور رای نمایند .
تبصره 2 ـ کارمندانی که بر اساس قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آئین نامه بازنشسته می شوند و پس از بازنشستگی در موسسات و کارگاههای خصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند اشتغال به کار یا بند مستمری بازنشستگی آنان کماکان پرداخت می گردد و حق بیمه ای از حقوق یا مزد مربوط به اشتغال مجدد آنان دریافت نخواهد شد .
ماده 6 ـ هر گونه اصلاح و تغییری در این آئین نامه موکول به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیئت وزیران می باشند .
نخست وزیر ـمیر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11653
تاریخ تصویب :
1363/11/24
تاریخ ابلاغ :
1363/12/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :