جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 98956 19/12/1363
وزارت کار و امور اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1363 بنا به پیشنهاد شماره 54059 مورخ 24/5/63 وزارت کار و امور اجتماعی آئیننامه سوادآموزی مشمولین قانون کار و استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند:

1 ـ کلیه وزارتخانه ها مؤسسات شرکتهای دولتی شهرداریها مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است همچنین نهادهای انقلابی و مؤسساتی که دارای مدیرت دولتی هستند و نیز کارخانه ها وکارگاههای بخش خصوصی و دولتی وابسته به دولت ملی شده مصادره شده و تحت نظارت دولت مکلفند با رعایت مفاداین آئیننامه نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان و نوسوادان خود اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمانها و دستگاههای موضوع مادة یک مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس زا ابلاغ این آئیننامه آمار کلیه کارکنان و کارگران سوادآموزی خود را کتباً به دفتر نهضت سوادآموزی مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (در مرکز) و به ادارات تابعه آن در استانها و شهرستانها اعلام نمایند.
3ـ حداقل تعداد سوادآموزان هر کلاس ده نفر و حداکثر 35 نفر می باشد.
3ـ در سازمانها و دستگاهها موضوع ماده یک که تعداد سوادآموزان آن از ده نفر کمتر است کلاس سوادآموزی با دستگاهها و سازمانهای همجوار بطور مشترک تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتیکه امکان تشکیل کلاس با دستگاه یا سازمان همجوار وجود نداشته باشد. دستگاه یا سازمان مکلف است سوادآموزان خود را به کلاسهای آزاد نهضت معرفی کند.
تبصره 2 ـ سوادآموزانی که از دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده یک به کلاسهای آزاد معرفی می شوند در صورت قبولی از مزایای پیش بینی شده در آئیننامه بهره مند خواهند شد.
تبصره 3 ـ منظور از کلاس آزاد کلاسهائی است که در خارج از سازمانها و دستگاههای موضوع ماده یک تشکیل می گردد.
4 ـ تأمین وسائل آموزشی از قبیل گچ و تخته سیاه و فراهم کردن محلی مناسب جهت تشکیل کلاس در دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده یک بعهده دستگاه و یا سازمان مربوطه می باشد.
5 ـ تأمین مواد آئیننامه نظیر کتاب و لوحه و نیز تربیت آموزشیاران بعهده سازمان نهضت سوادآموزی می باشد.
6 ـ تعداد کلاسها و افراد آن در سازمانها و دستگاهها موضوع ماده یک با توجه به تعداد افراد سوادآموزی و امکانات موجود با نظر مسئول آن دستگاه و یا سازمان و با هماهنگی نهضت سوادآموزی تعیین می گردد.
7ـ برنامه آموزشی کلاسها در سازمانها و دستگاهها موضوع ماده یک بر اساس آئیننامه آموزشی نهضت سواد آموزی می باشد.
8 ـ کارنامه قبولی در پایان هر کلاس توسط واحد آموزش نهضت به قبول شدگان در امتحانات اعطاء می گردد.
تبصره ـ فاصله بین دوره های آموزشی نباید بیشتر از دو ماه باشد.
9 ـ مدت هر کلاس حداقل پنج ساعت در هفته و در ساعت کار بوده و اوقات شرکت سوادآموز در کلاس جزء ساعات کار وی محسوب می شود .
10 ـ عدم حضور غیر موجه سواد آموزان در کلاس سواد آموزی به عنوان غیبت از محل کار تلقی شده و دستگاه و یا سازمان مربوطه مکلف است به ازای هر ساعت غیبت از کلاس معادل ریالی 1 ساعت از حقوق وی کسر نماید .
11 ـ چنانچه سواد آموزی یک نوبت در هر دوره سواد آموزی در کلاس شرکت نموده و مردود شود سلعات حضور وی در نوبتهای بعدی جزء ساعات کار وی محسوب نمی شود.
تبصره ـ سوادآموزان مردودی که در نوبتهای بعدی در کلاس شرکت نموده و کلاس را با موفقیت به پایان برسانند مشمول بند 18 و 19 خواهند شد.
12ـ دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده یک مکلفند ترتیبی دهند که سوادآموزان بتوانند بطور مرتب در کلاسهای سوادآموزی شرکت کنند.
13 ـ شرکت سوادآموزانی که کمتر از 45 سال سن دارند در کلاسهای سوادآموزی اجباری است.
تبصره 1 ـ سوادآموزانی که از نظر جسمی و فکری قادر به شرکت در کلاس نیستند با گوهی پزشک از شرکت در کلاس معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ بعد از معرفی سوادآموزان جهت شرکت در کلاس در صورتیکه از رفتن به کلاس امتناع ورزند این امر به منزله تخلف از دستور مقام مسئول تلقی خواهد شده و طبق آئیننامه انظباطی همان واحد با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ سوادآموزانی که بیش از 45 سال سن دارند در صورت شرکت در کلاس و احراز موفقیت از مزایای پیش بینی شده در این آئیننامه بهره مند خواهند شد.
14 ـ آموزشیاران مورد نیاز حتی المقدور باید از میان افراد متعهد و مکتبی هر دستگاه و یا سازمان که حداقل تحصیلات آنان سوم راهنمائی باشد انتخاب و جهت گزینش و آموزش به سازمان نهضت سوادآموزی مستقر در وزارت کار(در مرکز) و ادارات تابعه آن در استانها و شهرستانها معرفی شوند.
15 ـ مدت آموزش و ساعات تدریس آموزشیاران منتخب دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده یک از کلیه جهات جزء خدمت آنان محسوب می شود.
16 ـ حق التدریس آموزشیارانی که از سوی نهضت سوادآموزی در دستگاهها و سازمانهای موضوع بند یک به تدریس اشتغال ورزند از محل اعتبارات همان دستگاه و سازمان طبق آئیننامه مالی نهضت سوادآموزی پرداخت خواهد شد.
17 ـ به آموزشیارانی که از سوی دستگاهها و یا سازمانهای موضوع ماده یک انتخاب و در کلاس سوادآموزی تدریس نمایند از محل اعتبارات همان واحد به ازای هر نفر قبولی معادل 1500 ریال به عنوان پاداش حسن انجام خدمت پرداخت خواهد شد.
18 ـ دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده یک مکلفند به کلیه سوادآموزان که هر دوره را با موفقیت به پایان می رسانند مبلغ ده هزار ریال از محل اعتبارات مربوط بطور موردی و مقطوع به عنوان پاداش قبولی پرداخت نمایند و این پاداش مانع دریافت پاداش های خدمتی نخواهد بود.
19 ـ کلیه سوادآموزانی که مشمول قانون کار می باشند و موفق به دریافت گواهی نامه دوره آخر سوادآموزی شوند علاوه بر موضوع بند 18 طبق دستورالعملی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد نمود از پنج درصد افزایش مزد نیز برخوردار خواهند شد.
ماده 20 ـ بنود 4 و 16 در صورت عدم توافق بخش خصوصی به عهده نهضت سوادآموزی می باشد.
21ـ آئیننامه مصوبه شماره 64514 مورخ 30/6/61 در زمینه سوادآموزی ملغی خواهد بود.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11673
تاریخ تصویب :
1363/10/29
تاریخ ابلاغ :
1363/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :