جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 97260 26/12/1363
وزرات بهداری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1363 بنا به پیشنهاد شماره 2884 مورخ 12/4/1363 وزارت بهداری و نامه شماره 6044/21 مورخ 18/6/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شماره 52/2567/63 مورخ 13/6/63 وزارت برنامه و بودجه آئیننامه نحوه اجرای تبصره 48 قانون بودجه سال 1363 و مبالغ قابل پرداخت به پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت یک ماهه مصوب 24/8/1360 را بشرح زیر تصویب نمودند:

1ـ پزشکان و دندانپزشکان داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی شاغل در وزارت بهداری، سازمان های منطقه ای و سایر وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که در اجرای قانون خدمت یک ماهه مصوب 24/8/1360 به مناطق مورد نیاز اعزام می شوند حقوق و فوق العاده شغل خود را کماکان از محل اصلی خدمت خود دریافت خواهند داشت. مبنای پرداخت مزایای فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی سختی معیشت محرومیت از مطب و اضافه کار به این دسته از افراد احکام همطرازی خواهد بود که با وضعیت و شرایط پزشکان شاغل در سازمانهای منطقه ای بهداری محل خدمت تعیین و اعمال می گردد.
2 ـ آن دسته از مشمولین قانون خدمت یک ماهه که در بخش خصوصی و یا بصورت آزاد فعالیت می نمایند بر اساس آئیننامه همطرازی منضم به این آئیننامه معادل حقوق و مزایای دریافتی پزشکان همطراز شاغل در سازمانهای منطقه ای بهداری محل خدمت حقوق و مزایا دریافت خواهند داشت.
3 ـ مشمولین قانون خدمت یک ماهه حق انجام هیچگونه کار انتفاعی پزشکی در مدت انجام خدمت موضوع قانون نداشته و در صورت اثبات خلاف موضوع طبق قوانین مربوطه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت مسئولین مؤسسات بهداشتی و درمانی محل خدمت مشمولین مکلف به نظارت بر حسن انجام امور مربوطه خواهند بود.
4ـ سایر کارکنان مشمول قانون خدمت یک ماهه شاغل در وزارت بهداری سازمانهای منطقه ای بهداری و سایر وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که در اجرای قانون خدمت یک ماهه مصوب 24/8/1360 به مناطق مورد نیاز اعزام شوند حقوق و فوق العاده شغل خود را کماکان از محل اصلی خدمت خود دریافت می دارند پرداخت آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و سختی معیشت و فوق العاده اضافه کار در صورت انجام کار اضافی بر اساس همطرازی با کارکنان مشابه شاغل در سازمانهای منطقه ای بهداری محل خدمت انجام می گیرد.
5ـ پرداخت فوق العاده روزانه به مشمولین قانون در مدت انجام خدمت یک ماهه بطور کلی ممنوع می باشد.
6 ـ فوق العاده اضافه کار به میزان ساعات کار اضافی انجام شده قابل پرداخت بوده و حداکثر ساعات کار اضافی قابل بر اساس ضوابط اجرائی بودجه هر سال خواهد بود.
7 ـ محرومیت از مطب" href="/tags/27247/حق-محرومیت-از-مطب/" class="link">حق محرومیت از مطب که معادل حقوق و فوق العاده شغل است در مناطقی که وزارت بهداری طبق مجوزهای قانونی تعیین می نماید به شرط انجام کار اضافی حداقل به میزان 100 ساعت قابل پرداخت خواهد بود.
ضمناً پزشکانیکه در اجرای برنامه 100 ساعت کار اضافی محرومیت از مطب" href="/tags/27247/حق-محرومیت-از-مطب/" class="link">حق محرومیت از مطب دریافت داشته اند فوق العاده اضافه کار را نیز بر مبنای جمع ساعات کار اضافی انجام شده دریافت خواهند داشت.
8 ـ مسئولین مؤسسات بهداشتی و درمانی محل خدمت مشمولین مکلفند در صدور گواهی انجام کار اضافی مشمولین قانون دقت کافی مبذول دارند و چنانچه خلافی در گواهی صادره به اثبات برسد با مسئولین مربوطه برابر مقررات رفتار خواهد شد.
9 ـ آن دسته از مشمولین قانون که محل خدمت آنها بنا به ضرورت در محل اشتغال به کارشان تعیین شود چنانچه شاغل در بخش دولتی باشند حقوق و مزایای قبلی خود را کماکان ا زمحل اصلی خدمت دریافت خواهند داشت و چنانچه شاغل در بخش خصوصی طرف قرارداد دولت باشند هیچگونه پرداختی از محل ردیف پیش بینی شده در بودجه صورت نخواهد گرفت.
10 ـ هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/1360 مجلس شورای اسلامی از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قانون بودجه سال 1363 تأمین و در اختیار سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات این آئیننامه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
11 ـ منظور از کلمه مزایا مندرج در این آئیننامه فوق العاده شغل بدی آب و هوا محرومیت از تسهیلات زندگی و سختی معیشت اضافه کار محرومیت از مطب می باشد که بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و شرایط مندرج در آئیننامه تعلق خواهد گرفت.
در این آئیننامه هر جا کلمه قانون بکار برده شده منظور قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی مصوب
24/8/1360 است و حقوق و مزایای فوق الذکر نیز به آن دسته از کسانی قابل پرداخت خواهد بود که بر اساس قانون فوق الذکر و آئیننامه های مربوطه در محلهائی که بهداری تعیین نموده بخدمت مشغول شوند.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11683
تاریخ تصویب :
1363/12/25
تاریخ ابلاغ :
1363/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :