جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 89200 28/12/1363
نخست وزیری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1363 تصویب نمودند ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 موضوع تصویبنامه های شماره 19766 مورخ 22/4/1362 و 8956 مورخ
17/4/1363 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده 6 ـ فرشهای اعم از قالی و قالیچه کناره و غیره با ارزیابی دو نفر ارزیاب منتخب دفتر اجرائی و شرکت سهامی فرش ایران به شرکت مزبور واگذاری و شرکت بهای آن را به حساب تعیین شده در ماده 4 تصویبنامه واریز و فیش بانکی آن را به دفتر اجرائی ارسال نماید. در صورت عدم توافق ارزیابهای مذکور در قیمت گذاری ارزیاب مورد قبول دو طرف قیمت گذاری خواهد نمود.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11683
تاریخ تصویب :
1363/12/15
تاریخ ابلاغ :
1364/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :