جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 72592 10/1/1364
وزارت بهداری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1363 بنا به پیشئهاد شماره 4744 مورخ 11/9/1363 وزارت بهداری آئین نامه اجرائی جدید قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 18/5/62 را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1 ـ مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد.
تبصره ـ پزشکانی که در استخدام رسمی دولت بوده یا خواهند بود چنانچه خارج از ضوابط استخدامی درقبال پذیرفتن بیمار علاوه بر حقوق به هر عنوان دستمزدی دریافت دارند محل کار آنان مطب تلقی می شود.
ماده 2 ـ منظور از کلمه پزشک در این آئیننامه پزشکان دندانپزشکان و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشد.
ماده 3 ـ شهر محل طبابت عبارت از محدوده ایست که بر اساس تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده و یا می شود.
تبصره ـ بخشهای تابع هر شهرستان جزو همان شهر به شمار می روند.
ماده 4 ـ کلیه پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تأسیس مطب (18/5/62) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مطب داشته اند باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه پرسشنامه برابر فرم پیوست تکمیل نمایند وهمراه با چهار قطعه عکس به نظام پزشکی مرکز ارسال دارند. نظام پزشکی پس از تأیید پرسشنامه ها یک نسخه آن را به وزارت بهداری ارسال می دارد تا پروانه مطب در همان شهر برای آنان صادر شود.
در پرسشنامه مشخصات کامل فردی تحصیلی نوع خدمت سوابق خدمتی قید خواهد شد وزارت بهداری مکلف است ظرف دو ماه پس از دریافت پرسشنامه های نظام پزشکی پروانه مطب صادر نماید.
تبصره ـ پزشکانی که در فاصله قانون و تصویب این آئیننامه مطب خود را از شهری به شهر دیگر انتقال داده اند در صورتیکه حائز شرایط مندرج در این آئیننامه باشند پروانه مطب برای شهر جدید جهت آنان صادر خواهد شد.
ماده 5 ـ در متن پروانه نام و نام خانوادگی شهر محل مطب شماره نظام پزشکی ذکر می شود. به هر پروانه شماره ای اختصاص داده خواهد شد که شامل کد شهر شماره نظام پزشکی و کد مخصوص خواهد بود. عنوان پروانه ( پروانه مطب ) خواهد بود. که در بالای پروانه ذکر می گردد و به امضاء وزیر بهداری با قائم مقام او در امر صدور پروانه می رسد.
اصل پروانه به نحو مقتضی برای پزشک ارسال می شود. رونوشت یا فتوکپی پروانه به نظام پزشکی ارسال می گردد تا در پرونده پزشک ضبط گردد( مطابق فرم پیوست) .
ماده 6 ـ برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون اجازه تأسیس مطب (18/5/62) با توجه به قوانین موضوعه حق طبابت آزاد داشته اند ولی بعلت اشتغال در طرح خدمت تمام وقت دولتی یا سایر طرحهای قانونی و یا استخدام در مؤسسات دولتی اعم از لشگری و کشوری از این حق استفاده نکرده اند پروانه تأسیس مطب برای شهر محل اشتغال آنان با رعایت این آئیننامه صادر می شود.
ماده 7 ـ پزشکانی که به افتخار بازنشستگی نایل شده یا می شوند و با رعایت قوانین زمان اشتغال بکار پزشکی خود پروانه دائم پرشکی دریافت داشته اند یا استحقاق دریافت آن را دارند برای هر شهری که مایل باشند پروانه مطب صادر می شود.
ماده 8 ـ برای پزشکانیکه در تاریخ تصویب قانون تاسیس مطب در حین انجام خدمت یک ماهه (موضوع قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب
24/8/1360 ) یا انجام خدمت موضوع (لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی بهداشتی مصوب 24/9/1358 بوده اند پس از پایان خدمت مذکور در صورت تمایل پروانه مطب برای شهرهایی که قبل از تصویب قانون ، مطب داشته اند صادر می شود.
ماده 9 ـ پزشکانیکه در تاریخ تصویب قانون تاسیس مطب بر طبق قوانین موضوعه مشغول طی دوره تخصصی (رزیدنتی ) بوده و میباشند پس از اخذ تخصیص و انجام خدمات موضوع قانون
24/3/60 ، در صورت تمایل آنان پروانه مطب برای شهری که سابقه مطب قانونی قبل از رزیدنتی داشته اند صادر خواهد شد.
ماده 10 ـ پزشکانی که قبل از تصویب قانون اجازه تاسیس مطب با رعایت قوانین موضوعه در هر شهر مطب داشته اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور بعلت مسافرت یا بیماری یا بهر علت دیگر مطب خود را تعطیل کرده اند در صورت تقاضای پزشک برای همان شهر پروانه مطب صادر می شود.
ماده 11 ـ برای پزشکانی که از تاریخ 18/5/62 تا تاریخ تصویب این آئین نامه پروانه طبابت دریافت داشته اند در صورت تمایل آنان برای همان شهر محل اشتغال پروانه مطب صادر می شود.
ماده 12 ـ وضع پزشکان مشمول تبصره 2 قانون اجازه تاسیس مطب در پرسشنامه و پروانه های مربوط قید می شود. پزشکان مذکور پس از پایان جنگ تحمیلی و بازگشت به شهرهای محل طبابت سابق خود ملزم به اعلام موضوع به وزارت بهداری و نظام پزشکی مرکز می باشند، نظام پزشکی مراتب را نیز به وزارت بهداری اطلاع خواهد داد.
اینگونه پزشکان در صورتیکه امتیاز لازم در ماده 13 را کسب کرده باشند میتوانند تقاضای صدور اجازة تاسیس مطب بر طبق ماده 15 این آئینامه برای هر شهری را بنماید در صورتی که امتیاز لازم به حد نصاب نرسیده باشد باید در آن شهر و یا هر یک از مناطق پنجگانه موضوع ماده 13 این آئین نامه اجاره تاسیس مطب تحصیل نمایند. وزارت بهداری مکلف است در صورت احراز شرایط در مدت یک ماه پروانه مطب آنان را بر طبق ماده 15 این آئین نامه صادر نماید.
ماده 13 ـ اعلام نیاز وزارت بهداری بسته به جمعیت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولویت دادن به مناطق محروم خواهد بود که بر طبق آن پروانه صادر می شود ، مدت توقف پزشک در یک نقطه بسته به کیفیت منطقه خدمت او (با توجه به عوامل محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا موضوع آئین نامه مربوطه مصوب هیات وزیران و تغییرات بعدی آن و کسب امتیازات لازم خواهد بود. این مناطق به 5 درجه تقسیم میشود.
درجه 1 ـ مناطقی که پس از سه سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 2 ـ مناطقی که پس از چهار سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 3 ـ مناطقی که پس از پنجسال خدمت مجاز پزشکی در آنجا، پزشک می تواند در هر شهر پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 4 ـ مناطقی که پس از شش سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا پزشک می تواند در هر شهر پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 5 ـ مناطقی که پس از هفت سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا، پزشک می تواند در هر شهر پروانه مطب دریافت دارد.
تبصره 1 ـ کلیه خدمات قانونی پزشکان با احتساب ضرایب و امتیازات مربوطه در ماده فوق و تبصره های آن بحساب خواهد آمد. منظور از خدمات قانون پزشکی ، خدمت وظیفه عمومی ، خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی و خدمت خارج از مرکز و خدمت یک ماهه پزشکان براساس قوانین مربوطه میباشد.
تبصره 2 ـ درصورتیکه پزشکان پس از اخذ پروانه تاسیس مطب بخواهند بطور تمام وقت و بدون مطب در شهری که برای آن پروانه مطب گرفته اند در خدمت دولتی انجام وظیفه نمایند، مدت خدمت آن بهمان ترتیب فوق محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 ـ پزشکان کادر هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور پزشکان کادر ثابت نیروهای مسلح (ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه ) و پزشکانی که در استخدام رسمی وزارت بهداری بوده و در طرح خود کفائی و یا طرحهای تمام وقت بهداشتی درمانی بخدمت اشتغال تا زمانیکه در این مراکز خدمت بنمایند با تشخیص عالیترین مقام اجرائی هر یک از سازمانهای مذکور از شمول ماده فوق مستثنی بوده و برای آنان در پروانه تاسیس مطب صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ سوابق مطب پزشکان که بطور قانونی قبل از تصویب این آئیننامه داشته اند و یا بعداً خواهند داشت و نیز سابقه کار پزشکی مجاز آنان به نحو فوق محاسبه می شود.
تبصره 5 ـ پزشکان زمانی می توانند برای هر یک از شهرهای کشور از تمایل خود تقاضای تاسیس مطب نمایند که با احتساب ضرایب زیر حداقل چهارصد و بیست امتیاز کسب نمایند.
1 ـ هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 1 ماده فوق 140 امتیاز دارد.
2 ـ هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 2 ماده فوق 105 امتیاز دارد.
3 ـ هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 3 ماده فوق 84 امتیاز دارد.
4 ـ هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 4 ماده فوق 70 امتیاز دارد.
5 ـ هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 5 ماده فوق 50 امتیاز دارد.
تبصره 6 ـ کسری مدت یکسال در مناطق 5 گانه نیز بر طبق ضوابط فوق محسوب می شود و در محاسبه امتیازات مربوط به روز ، اعشار کمتر از نیم امتیاز حذف می شود و امتیاز نیم یا بیشتر ، یک امتیاز محسوب می شود.
تبصره 7 ـ تعیین نیاز پزشکی مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت ، براساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر محل مطب از شهری به شهری دیگر در خلال مدت موضوع ماده 13 ، و همچنین ضوابط اولویت انتخاب محل از طرف پزشک ، با رعایت این آئین نامه همه سال از طرف کمیسیونی متشکل از از دو نفر نماینده وزارت بهداری و دو نفر نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر نماینده نظام پزشکی به انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی ، مشخص می شود. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت لازم الاجرا می باشد.
ماده 14 ـ مفاد سرنسخه و تابلوی پزشکان و داشتن دو مطب دریک شهرستان براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره نظام پزشکی مرکز رسیده یا خواهد شد.
ضمناً نشانی کامل پزشک و شماره پروانه در ذیل نسخ منعکس میشود.
ماده 15 ـ پزشکانی که قصد تغییر شهر محل طبابت خود را ندارند و بر طبق ماده 13 این آئین نامه تمام مدت خدمت پزشکی خود را انجام داده اند مراتب را به نظام پزشکی اعلام و نظام پزشکی در صورت تائید ، موافقتنامه خود را با پروانه محل فعلی پزشک همراه با کپی مدارک مثبته حصول شرائط مندرج در ماده 13 به وزارت بهداری ارسال خواهد داشت ، وزارت بهداری مکلف است در صورتیکه موافقتنامه همراه با مدارک ، کافی باید تبدیل پروانه را در مدت 15 روز انجام دهد والا مراتب را به نظام پزشکی جهت رفع نقض اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبدیل پروانه از زمان وصول موافقتنامه کامل بیش از 15 روز نخواهد بود.
پزشکانی که در خلال مدتهای معین شده در ماده 13 قصد تغییر طبابت خود را دارند نیز موظفند مراتب را با ذکر دلائل به نظام پزشکی مرکز اعلام نمایند. نظام پزشکی مستندات پزشک مذکور و نیز نظریه خود را به وزارت بهداری اعلام خواهد کرد تا بر طبق ضوابط تغییر محل مطب در ظرف مدت مذکور اقدام بعمل آورد.
ماده 16 ـ پزشکانی که بموجب آئیننامه قبلی برای اولین بار پروانه مطب دریافت داشته اند وزارت بهداری رونوشت پرسشنامه و پروانه تاسیس مطب آنان را به نظام پزشکی ارسال می دارد.
ماده 17 ـ تغییر محل به شهرهایی که تراکم پزشک یا تسیهلات زندگی کمتر است ضمن حفظ حق افتتاح مجدد مطب در محل قبلی با اعلام موضوع به نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداری و تحویل پروانه قبلی مجاز خواهد بود.
ماده 18 ـ نظام پزشکی مکلف است یک نسخه از فرمهای ثبت نام سالانه پزشکان در نظام پزشکی مرکز را که براساس مقررات نظام پزشکی صورت میگیرد. برای ضبط در پرونده های آنان به وزارت بهداری ارسال نماید.
ماده 19 ـ به استثنای مشمولان ماده 16 این آئین نامه کلیه پزشکان اعم از اینکه قبل از از تاریخ 18/5/1362 ، مطب داشته اند یا بعداً تقاضای تاسیس مطب نمایند. ملزم به تکمیل پرسشنامه های موضوع این آئین نامه خواهند بود.
ماده 20 ـ پزشکانیکه قبل از 18/5/62 براساس قوانین زمان فراغت از تحصیل حق دریافت پروانه موقت یا دائم داشته و از این حق استفاده نکرده اند میتوانند طبق قوانین موجود پروانه پزشکی مربوط را دریافت و برای شهرهای مجاز بر طبق این آئین نامه و قوانین موضوعه پروانه مطب تحصیل نمایند.
ماده 21 ـ این آئین نامه جایگزین مصوبه شماره 92230 مورخ
9/12/1362 هیات وزیران میباشد و با رعایت قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان و سایر قوانین مربوطه قابل اجرا است.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11688
تاریخ تصویب :
1363/11/17
تاریخ ابلاغ :
1364/01/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :