جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 30 5/1/1365
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 6096 /م مورخ 23/11/1364 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی که با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است به شرح زیر تصویب نمودند .

ماده 1 ـ تعریف : تکنیسین تجربی لابراتوری دندان به شخصی اطلاق می شود که بر اساس قانون تعیین وضع شغلی دندانسازی تجربی مصوب
22/2/1364 مجلس شورای اسلامی و برابر این آئین نامه در امتحانات پیس بینی شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات مذکور برآمده و مدرک تکنیسین تجربی لابراتواری دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان ( کارگاه دندانسازی ) دریافت نماید .
تبصره ـ لابراتوار دندان ( کارگاه دندانسازی ) به واحدی اطلاق می شود که در آنجا بنا به در خواست اشخاص ذیصلاح قانونی در امر دندانپزشکی و در حدود صلاحیتشان انواع پروتزهای دندانی ( دندانهای مصنوعی جایگزین شونده ) ساخته می شود بطوری که مسئول و کارکنان کارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقیم با بیماران رهان و دندان نمی باشند .
ماده 2 ـ شاغلین امر دندانسازی
شاغلین امر دندانسازی مشمول قانون مذکور عبارتند از گروههائی که فاقد مدرک علمی در رشته دندانسازی از مراکز اموزشی معتبر قانونی هستند و شامل گروههای ذیل می باشند :
1 ـ افرادی که طبق تبصره 2 قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه کمک تکنیسین دندانسازی گردیده اند .
2 ـ شاغلین امر دندانسازی که بنا به عللی موفق نشده اند در آموزن قانونی مربوط به اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 8/2/1354 شرکت نمایند .
3 ـ شاغلین دارای گواهینامه های مبنی بر طی دوره آموزشی امور مربوط به دندانسازی صادره از سازمان های آموزشی غیر دانشگاهی .
4 ـ شاغلین دارای حکم استخدامی و یا گواهی اشتغال در مراکز و بخش های دندانسازی دولتی .
5 ـشاغلین امر دندانسازی در بخش خصوصی و کارگاههای دندانسازی موجود .
ماده 3 ـ شرایط داوطلبین شرکت در امتحان
الف ـ شرایط عمومی
1 ـ تابعین کشور جمهوری اسلامی ایران
2 ـ اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور .
3 ـداشتن حداقل مدرک تحصیلی تا پایان دوره اول راهنمائی و یا سوم متوسطه قدیم .
4 ـدارا بودن گواهینامه پایان وظیفه یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی
5 ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح
6 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر ( به تایید آزمایشگاههای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )
ب : شرایط اختصاصی
دارا بودن حداقل پنج سال سابقه اشتغال در امر دندانسازی تا تاریخ 22/2/1364 به تایید سازمان منطقه ای بهداری استان مربوطه و یا حکم استخدامی شاغلین بخش دولتی به همراه کلیه یا یکی از مدارک ذیل :
1 ـ سند اجازه نامه رسمی اشتغال به عنوان دندانسازی
2 ـگواهینامه صادره از مراکز آموزشی غیر دانشگاهی در امور دندانسازی .
3 ـ پرداخت مالیات شغلی حداقل پنج سال در رابطه با اشتغال به امر دندانسازی
4 ـ گواهی اشتغال به عنوان کادر کمکی دندانسازی در مراکز دولتی
ماده 4 ـنحوه برگزاری امتحان
امتحان فقط برای یکبار در دومرحله نظری ( کتبی ) و عملی در شهر تهران توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد .
تبصره ـ تاریخ برگزاری و برنامه امتحانی از طریق وسائل ارتباط جمعی در سه نوبت و با فاصله زمانی حداقل ده روز اعلام خواهد گردید .
ماده 5 ـ صدور گواهینامه
به قبول شدگاه در امتحانات نظری و عملی برگ گواهی تکنیسین تجربی لابراتواری دندان داده خواهد شد .
تبصره 1 ـدر متن گواهی با عنایت به تبصره 2 قانون تعیین وضع شغلی دندانسازی تجربی مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی و تبصره ماده یک این آئین نامه بایستی جمله «دارنده این گواهی حق هیچگونه دخالت امر دندانپزشکی و تماس مستقیم با بیماران دهان و دندان را ندارد در غیر اینصورت دخالت غیرمجاز در امر پزشکی تلقی می گردد» قید گردد.
تبصره 2ـ دارندگان گواهی تکنیسین تجربی لابراتوری دندان می توانند ضوابط وزارت درمان و آموزش پزشکی نسبت به اخذ پروانه کار جهت تأسیس کارگاه دندانسازی اقدام و از مزایای قانونی آن بهره مند گردند.
ماده 6 ـ شرح وظیفه
تکنیسین های تجری لابراتواری دندان با عنایت به تبصره ماده 1 صرفا مجاز به ساخت پروتزهای دندانی در محل کارگاه دندانسازی می باشند .
تبصره 1 ـ این افراد موظف به رعایت کلیه ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی منجمله تعرفه های مصوب قانونی می باشند .
تبصره 2 ـ ایم قبیل افراد حق داشتن هیچیک از لوازم و دستگاهها و تجهیزات دندانپزشکی که به نحوی از انحاء مورد استفاده در امر دندانپزشکی ( غیر لابراتواری ) قرار می گیرد را در محل کار خود ندارند .
تبصره 3 ـ با متخلفین از موارد فوق الذکر طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد .
ماده 7 ـ هزینه های اجرای قانون
جهت شرکت در امتحان از هر داوطلب مبلغ 10000 ریال ( ده هزار ریال ) به عنوان حق ثبت نام که غیر قابل استرداد می باشد دریافت خواهد شد .
تبصره ـ وجوه دریافتی فوق به حسابی که به دلیل منظور در خزانه به نام وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی افتتاح خواهد شد واریز و توسط وزارت صرف هزینه اجرای قانون خواهد شد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11969
تاریخ تصویب :
1364/12/18
تاریخ ابلاغ :
1365/01/11
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :