جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 1735-ق 8/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 31644/25054 مورخ 8/7/1380 دولت درخصوص موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25/10/1380 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 50789 17/11/1380
قانون موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1735-ق مورخ 8/11/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماه بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسنادآن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دو کشور و به صورت غیر عبوری از سرزمینهای خود در موارد زیر به توافق رسیدند:

مقررات مقدماتی
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1- اصطلاح (متصدی حمل و نقل ) عبارت است از هرشخص حقیقی یا مقیم و تبعه ایران یا اردن که بر طبق قوانین و مقررات ملی مربوط به کشور خود مجاز به انجام حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا می باشد.
2- اصطلاح (وسیله نقلیه ) عبارت است از وسیله نقلیه جاده ای دارای نیروی محرکه مکانیکی که :
الف - برای حمل بیش از نه نفر از جمله راننده (وسیله نقلیه مسافربری )، یا برای حمل و نقل کالا(وسیله نقلیه باربری )یاکشیدن وسایل نقلیه مزبور ساخته شده باشد.
ب - در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد. (در خصوص وسیله نقلیه ترکیبی ، ثبت کشنده ضروری می باشد)0 اصطلاح (وسیله نقلیه ) به هر وسیله نقلیه واحد و یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه با یدک یا نیمه یدک اطلاق می گردد.
3- اصطلاح (مجوز) عبارت است از هر نوع مجوزی که در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر توسط مقامات صلاحیتدار هر یک ازطرفهای متعاهد صادر می شود.
ماده 2- دامنه شمول :
مقررات این موافقتنامه متصدیان حمل و نقل این حق را می دهد که با استفاده از وسایل نقلیه به حمل و نقل جاده ای مسافریاکالا بین سرزمینهای طرفهای متعاهد یا به صورت عبوری از طریق قلمرو آنان و یا به کشورهای ثالث و بالعکس مبادرت ورزند.
ماده 3- حمل و نقل مسافر به صورت نامنظم :
1- حمل و نقل مسافر تحت شرایط زیر از تحصیل پروانه معاف خواهد بود:
الف - (رفت و برگشت ):
حمل و نقل بین المللی سازماندهی شده یک گروه مسافر بر طبق مدت زمان اقامت آنان از یک نقطه مبداء به یک نقطه مقصد وبرگشت آنان به همان نقطه مبدا در پایان دوره از قبل زمانبندی شده (مسافرین یک گروه همگی بایستی با همان گروه برگردند و اولین سفر برگشت وسیله نقلیه به نقطه مقصد بدون مسافر خواهدبود)0
ب -( سیر و سیاحت (تور) دربست )
حمل و نقل بین الملی یک گروه مشخص مسافر به صورت تور، توسط وسیله نقلیه معینی که از نقطه ای واقع در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد آغاز و در همانجا خاتمه یابد بدون این بدون آن که مسافری سوار و یا پیاده شود.
2- جهت اجرای عملیات حمل و نقل مذکور در بند (1) این ماده وسیله نقلیه باید دارای (صورت مشخصات سفر) باشد تا در صورت درخواست مقامات صلاحیتدار به آنان ارائه گردد.
ماده 4- حمل و نقل منظم مسافر:
متصدی حمل ونقل یک طرف متعاهدمی تواند یک خط منظم اتوبوسرانی به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا خط منظم به صورت عبوری از قلمرو آن را پس از اخذ اجازه نامه سالانه از مقام صلاحیتدار از طرف متعاهد دیگر راه اندازی نماید.
ماده 5- حمل و نقل کالا:
1- عملیات حمل و نقل کالا توسط وسایل نقلیه خالی یا بامشروحه زیر در قلمرو طرفهای متعاهد از تحصیل پروانه حمل معاف می باشد:
الف - بین سرزمینهای طرفهای متعاهد.
ب - به صورت عبور از قلمرو طرف متعاهد دیگر .
2- متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد نمی تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر به مقصد یک کشور ثالث کالا حمل نماید مگر آنکه پرونده حمل ویژه ای از سوی مقام صلاحیتدار ذیربط بدین منظور صادر شده باشد.
3- وسایل نقلیه هر یک از طرفهای متعاهد پس از تحویل کالا در قلمرو طرف متعاهد دیگر مجاز به بارگیری کالا به مقصد کشور خود می باشند.

مقررات عمومی
ماده 6- وزن و ابعاد وسایل نقلیه
1- وزین و ابعاد وسایل نقلیه جاده ای مشمول قوانین و مقررات ذیربط هر یک از طرفهای متعاهد می باشد.
2- چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز نماید، لازم است جهت وسیله نقلیه مجوز مخصوص از مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد ذیربط اخذ شود
3-چنانچه مجوز فوق مسیر خاصی را جهت تردد وسیله نقلیه معین نماید حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود.
ماده 7- ممنوعیت حمل و نقل داخلی :
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هیچ یک ازطرفهای متعاهد این حق را نمی دهد که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر به حمل و نقل مسافر یا کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در همان سرزمین مبادرت ورزند.
ماده 8- مالیاتها ، هزینه هاو عوارض :
1- بر اساس این موافقتنامه وسایل نقلیه مورد استفاده جهت حمل و نقل مسافر یا کالا از پرداخت مالیاتها و عوارضی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر مالکیت و انجام عملیات حق و نقل تعلق می گیرد، معاف خواهند بود.
2- معافیت مورد اشاره در بند(1) این ماده شامل مالیاتها، هزینه ها یا عوارض سوخت مصرفی و عوارض ویژه استفاده از پلها و تونلهای مخصوص یا راههای مشخص و سایر هزینه های خدماتی نخواهد بود.
3- متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفهای متعاهد به روش غیر تبعیض آمیز مابه التفاوت قیمت داخلی و بین المللی سوخت رادرقلمرو طرف متعاهد دیگر پرداخت خواهند نمود.
ماده 9- تشریفات گمرکی :
1- وسایل نقلیه ای که به طور موقت وارد قلمرو طرف دیگرمتعاهد می شود از پرداخت عوارض و مالیاتهای وارداتی معاف بوده ومشمول ممنوعیتها و محدودیت های وارداتی مقرر در قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد یاد شده نخواهد بود.
2- سوخت موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه طرفهای متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می شود از پرداخت عوارض و مالیاتهای ورودی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت وارداتی نخواهد بود، مشروط بر آنکه مخازن یاد شده مخازنی باشد که از ابتداء توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده است.
3- ورود قطعات یدکی به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلا" مطابق با شرایط بند(1) این ماده وارد گردیده است ،به صورت موقت بدون ممنوعیت ومحدودیت وارداتی ازپرداخت عوارض ومالیاتهای ورودی معاف خواهد بود.
طرفهای متعاهد ممکن است مقرر کنند که جهت اینگونه قطعات پروانه ورود موقت صادر گردد.
قطعات یدکی تعویض شده می بایست تحت نظارت مقامات ذیربط گمرکی ترخیص ، یا عودت داده شود و یا به صورت مجانی بر طبق قوانین و مقررات ملی کشوری که قطعات یاد شده به سرزمین آن وارد گردیده است ، در اختیار این مقامات قرار گیرد.
4- خدمه وسایل نقلیه جاده ای مجاز خواهند بود، لوازم شخصی و وسایل و ابزار تعمیر را که عرفا" در وسیله نقلیه با خود دارندو در طول سفر مورد نیاز می باشد، به طور موقت با خود حمل نمایند.
5- طرفهای متعاهد تمامی اقداماتی را که به منظور تسهیل ، ساده و تسریع هرچه بیشتر تشریفات مربوط به حمل و نقل مسافر و کالای ضروری می دانند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 10- اجرای قوانین ملی :
در کلیه مواردی که در این موافقتنامه یا سایر توافقات بین المللی ک هر دو کشور در آن عضویت دارند مورد حکم قرار نگرفته است ، متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد موظفند قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر را رعایت نمایند.
ماده 11- تخلفات :
1- مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد بر رعایت مقررات موافقت نامه حاضر از سوی متصدیان حمل و نقل نظارت خواهند نمود.
2- مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه موظفند بنا به درخواست مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درمورد متصدیان حمل و نقل یا رانندگان وسیله نقلیه ای که در قلمرو طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات موافقتنامه حاضر و نیز از قوانین ومقررات لازم الاجرای مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمین تخطی نموده اند، اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اخطار0
ب - تعلیق پروانه عملیات حمل و نقل به طور موقت ، جزئی یا کلی در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آنجا وقوع یافته است بر اساس هماهنگی مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد.
3- مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد نخست از تدابیر متخذه برطبق بند(2) این ماده مقامات صلاحیتدار طرف اخیرالذکر را مطلع خواهند نمود.
ماده 12- تاسیس نمایندگی :
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد با رعایت قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهدو یا مجوز خاص قبلی می تواند نسبت به تاسیس دفتر یا تعیین نماینده یا نمایندگی در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام نماید.
ماده 13- حمل محصولات نظامی :
حمل اسلحه ، مهمات ، تجهیزات نظامی و مواد منفجره بین دوطرف متعاهد یا به صورت عبوری از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد منوط به اخذ مجوز ویژه از طرف متعاهد دیگر برای این منظور است.
ماده 14- ویزای ورود:
مقامات ذیربط طرفهای متعاهد نسبت به صدور ویزای کثیرالمسافره شش ماهه برای رانندگان و کمک رانندگانی که حمل ونقل بین المللی کالا و مسافر را در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر و قوانین و مقررات ملی انجام می دهند اقدام خواهند نمود.
ماده 15- بیمه :
بیمه شخص ثالث با رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرای هر طرف متعاهد در مورد وسایل نقلیه مورد استفاده درحمل و نقل بین المللی کالا ومسافر بین دو کشور یا به صورت عبوری از قلمرو طرفهای متعاهد اعمال خواهد گردید.
ماده 16- پرداختها:
پرداختهای بین طرفهای متعاهد در ورد حمل و نقل کالا وعملیات ترانزیت در چارچوب قوانین ومقررات لازم الاجرای طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 17- تصادفات :
در موارد بروز تصادفات ، ازکارافتادگی وسایل نقلیه وسایر مشکلات ، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده است ، طرف متعاهد دیگر را از گزارشات و نتایج حاصل وسایر اطلاعات ضروری مطلع خواهند نمود.
ماده 18- مقامات صلاحیتدار:
مقامات صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای موافقتنامه حاضر عبارتند از : از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران :
وزارت راه وترابری.
از طرف دولت پادشاهی اردن هاشمی :
وزارت حمل و نقل 0
ماده 19- کارگروه مشترک :
کار گروه مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
الف - اختیارات کار گروه مشترک عبارت است از :
1- نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه حاضر0
2- بررسی و ارائه پیشنهادات جهت حل مشکلات احتمالی که به طور مستقیم بین مقامات صلاحیتدار مذکور در ماده (18) این موافقتنامه حل نگردیده است.
3- بررسی سایر مسایلی که در حیطه شمول این موافقتنامه هستند و ارائه پیشنهادهای لازم جهت رفع آن.
4- پیشنهاد اصلاحی موارد این موافقتنامه و ارائه آن برمقامات صلاحیتدار به منظور تصویب 0
5- رسیدگی به سایر مسائل حمل و نقل مورد توافق دو جانبه 0
ب - کار گروه مشترک هر دو سال یک بار زودتر و بر طبق درخواست هر یک از دو طرف و به صورت متناوب در ایران و اردن تشکیل خواهد شد. برگزاری اجلاس توسط طرفهای متعاهد از طریق دیپلماتیک هماهنگ می شود.
ماده 20- لازم الاجراء شدن ومدت اعتبار:
1- این موافقتنامه سی روز پس از اعلام کتبی طرفهای متعاهد به یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را رعایت نموده اند، لازم الاجراء می گردد.
2- این موافقتنامه به مدت یک سال منعقد و پس از آن معتبر باقی خواهد ماند مگر آنکه در هر زمان هریک از طرفهای متعاهدطی پیش آگهی کتبی سه ماهه فسخ آن را اعلام نماید.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی در تاریخ 23 خرداد1374 هجری شمسی برابر با15 محرم 1416 هجری قمری ،13 ژوئن 1995 میلادی در امان به امضاء رسید ک کلیه متن دارای اعتبار یکسان بوده و در موارد اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهدبود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 3/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
16597
تاریخ تصویب :
1380/10/25
تاریخ ابلاغ :
1380/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :