جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
155-ردتقاضای صدورقرارتامین مدعی به بامعرفی ضامن برای تضمین خسارات متصوره ازطرف دادگاه بعنوان اینکه پذیرفتن ضامن مخالف دستور شق سوم ماده پنج قانون تامین مدعی به است ودیگراینکه میزان خسارت معین نشده تخلف است زیراشق 3ماده 5 قانون تامین به مدعی به درموردی که مستند دعوی سندعادی باشدپذیرفتن تقاضای تامین راازمدعی منوط به دادن تامین قرارداده وتامین ممکن است به تودیع وجه نقدیامال دیگرویادادن ضامن تحقق یابدوتخصیص آن به تودیع وجه نقدوعدم شمول به ضامن مخالف ماده مزبوره وبه هیچ وجه دلالتی برحصرنداردوبامعرفی ضامن وتعیین میزان خسارت که تخمین آن به عهده محکمه است مانعی ازپذیرفتن تقاضاکه مستندبه مدعی باشدموجود نبوده است .
حکم شماره 1141-7آبان 1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1141
تاریخ تصویب :
1311/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :